تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی مقالات مرتبط اخبار و جامعه تحقيق و توسعه توسعه علمي زيربناي توسعه تكنولوژيك

مقالات

توسعه علمي زيربناي توسعه تكنولوژيك
توسعه علمي زيربناي توسعه تكنولوژيك و از آن پس پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به همين دليل در بسياري از كشورها به اين موضوع توجه ويژه اي مبذول مي شود. كشور ما نيز با اتخاذ تدابير ويژه اي از جمله برگزاري جشنواره هاي خوارزمي سعي در كشف و پرورش استعداد هاي گمنام دارد.اما در كنار همه استقبال هايي كه از اين دست فعاليت ها مي شود انتقاداتي نيز بر آنها وارد است. از جمله نامه اي كه يكي از خوانندگان شرق برايمان ارسال و در آن به بعضي از نقاط ضعف چنين برنامه هايي اشاره كرده است. صفحه علم روزنامه شرق ضمن انتشار اين نامه آمادگي آن را دارد كه نظريات ساير كارشناسان و از جمله برگزاركنندگان جشنواره جوان خوارزمي را انعكاس دهد.

لزوم رشد و توسعه علمي كشور مسئله اي است كه در سال هاي اخير تحت عناويني چون نهضت نرم افزاري به طور جدي در دستور كار نظام قرار گرفته است و حداقل در حوزه سخن تبليغات وسيعي پيرامون آن انجام مي شود. در اين ميان لزوم توجه به محيط هاي دانش آموزي براي بسترسازي فرهنگ پژوهش و آموزش مقدمات فكري يك كار پژوهشي، ضرورتي غيرقابل انكار است. چرا كه به گواه همه صاحب نظران بدون سابقه ذهني و تجربه در مورد موضوع پژوهش، شروع كاري برجسته در مراحل تكميلي تحصيلات بسيار دشوار خواهد بود.

برگزاري همايش ها و جشنواره هاي علمي بي شك يكي از بهترين ابزارها براي ارائه دستاوردهاي پژوهشگران، كشف استعدادها و تشويق براي فعاليت در عرصه هاي علمي است. جشنواره جوان خوارزمي ظاهراً با چنين اهدافي از پنج سال قبل با هويتي مستقل از جشنواره خوارزمي برگزار شده و با استقبال شگفتي آفرين دانش آموزان همراه شده است اما به نظر مي رسد بر سنت هميشگي اين مرز و بوم گويي قيف اين جشنواره نيز وارونه گرفته شده است.

در نظر گرفتن جوايز پرطرفداري چون سهميه كنكور موجب شده است كه توجه خيل كثير مشتاقان دانشگاه به اين راه ميان بر جلب شده تا با ورود به آن رقابتي ديگر براي خود دست و پا كنند. اما اين استقبال به جاي نويدبخشي خود به موضع نگراني تبديل شده است چرا كه بررسي انديشه هاي مجريان و روند داوري طرح ها نشاني از يك جشنواره علمي به دست نداده و توجه تبليغاتي معطوف شده به آن را زير سئوال مي برد، چنان كه به راحتي مي توان مدعي انحراف اين جشنواره از اهدافش شد.

واگذاري امر به وزارت آموزش و پرورش و تفويض اختيارات اين وزارتخانه به سازمان هاي استاني كه نوعاً از افراد متخصص خالي و نسبت به الفباي پژوهش بيگانه اند بنيادي ترين انحراف در راه اهداف جشنواره جوان خوارزمي است و جمع اين عدم تخصص با نبود دستورالعمل ها و ساختارهاي مناسب براي امر داوري اعتبار علمي ارزيابي طرح ها را عميقاً مخدوش كرده است. حتي اگر فرض كنيم معيارهاي برگزاركنندگان براي ارزيابي طرح ها معيارهايي از سر انديشه و باريك بيني است در مورد نحوه اجراي عمليات طولاني داوري چنين فرضي هرگز نمي تواند مورد قبول باشد.

اولين محل اشكال تلاش مصرانه مسئولان جشنواره براي تعميم آن از فعاليت هاي علمي به هر فعاليت غيراجباري و غيردرسي دانش آموزي و قياس مع الفارق طرح هاي ارائه شده است. به راستي چگونه مي توان مدعي شد كه چنان معيار و ميزاني در دست است كه مي تواند يك تابلوي نقاشي را در رتبه اول و يك پديدارشناسي فيزيكي را در رتبه دوم قرار دهد؟ اساساً چرا نبايد جشنواره ها و برنامه هاي متعدد و متفاوتي براي تقدير از فعاليت هاي متفاوت وجود داشته باشد؟

بند اول از آنچه بارها به عنوان معيارهاي ارزيابي طرح ها در جشنواره خوارزمي بيان شده است «مغاير نبودن طرح با اصول علمي» است. اينكه مغايرت يك كار علمي از قبيل بررسي نحوه سقوط برخي اجسام يا شبيه سازي پديده هاي ترافيكي و يا يك برنامه كامپيوتري با اصول علم به چه معناست پرسشي است كه مسئولان جشنواره هيچ پاسخ قانع كننده اي براي آن نمي توانند بيابند.

«خلاقيت» كه به عنوان معيار دوم و شايد اصلي ترين دغدغه داوران مطرح شده است نيز خالي از اين ابهام ها نيست. به راستي آيا تشخيص به كارگيري يا عدم به كارگيري خلاقيت در طرحي براي داوراني كه _ مخصوصاً در مراحل مقدماتي تر _ بدون تحصيلات عالي دانشگاهي و كمترين سوابق پژوهشي هستند ممكن است؟ قرار گرفتن چنين بندي در ميان بندهاي دستورالعمل خشك داوري و داوري عموماً حضوري طرح ها (به جاي مطالعه گزارش ها و مقاله ارائه شده) در جشنواره باعث شده تا زمينه براي بيان غيرواقعي دستاوردها و اغراق آنها براي شركت كنندگان باز باشد. تا جايي كه در جشنواره امروزي خوارزمي قدرت بيان طراح و ميزان توانايي وي در جلب توجه داور به جاي اعتبار علمي كار در رتبه اول اهميت قرار گرفته است.

حادترين منحرف كننده اهداف جشنواره در ميان معيارهاي داوري بند سوم آن يا همان «كاربرد» داشتن طرح ارائه شده است. حضور چنين بندي در دستورالعمل داوري و بي خبري داوران از بديهيات علمي باعث شده است تا علوم پايه همچون در همه لايه هاي اجتماعي در اين جشنواره نيز غريب بماند چرا كه به علت تأخر كاربرد، عموماً فعاليت هاي مرتبط با آن عبث انگاشته شده و با بي مهري داوران همراه مي شوند. نگاهي كوتاه به برگزيدگان سال هاي قبل اين گونه مي نمايد كه خوارزمي جشنواره كاردستي هاست. كاردستي هايي كه به زعم داوران براي صنعت كشور كاربردي هستند اما نمونه هاي علمي، دقيق و واقعي آنها سال ها پيش با عناوين تجاري راهي بازارها گشته و قابل خريداري است.

به اعتقاد بسياري عقب ماندگي علمي كشور از همين بي توجهي نسبت به علوم پايه و در عوض توجه به فعاليت هاي تكنيكي و تكنولوژيك سرچشمه مي گيرند، همان چيزي كه ناخودآگاه با جديتي وصف ناپذير در قالب جشنواره خوارزمي به جوانان كشور معرفي و القا مي شود. شايسته است تا متصديان و برنامه ريزان امر آموزش توجه بيشتري به زيربناسازي علمي معطوف كنند و براي چيدن ثمره پژوهش ها اندكي تأمل كنند كه اگر جامعه بشري نيز مي خواست چون ايشان تنها مقابل صورت خويش را ببيند امروز بسياري از نظريه هاي پركاربرد علمي صرفاً به اتهام كاربرد نداشتن در زمان ارائه مطرود و توسعه نيافته باقي مي ماند.

«مستندسازي» علمي كه به عنوان آخرين معيار جشنواره مطرح شده است نيز به رغم اهميتش در همه مجامع علمي از اشكال هاي بالا از جمله عدم معنا يافتن دقيق آن در برخورد با آثار هنري و علوم انساني و همچنين آشنا نبودن داوران با ويژگي هاي يك مقاله واقعي خالي نيست.

انحرافات مطرح شده باعث شده است تا همخواني نتايج جشنواره با ديگر مسابقات و همايش هاي علمي بين المللي به مرور از ميان رفته و اعتبار علمي آن از نگاه دانشگاه هاي داخلي و خارجي روبه افول نهد. آن چنانكه سلطاني مسئول برگزاري جشنواره در استان تهران در مراسم اهداي جوايز برگزيدگان جشنواره  اين استان با لحن و ادبياتي غريب با محيط هاي علمي، از دانش آموزي كه در ابتدايي ترين دروس دبيرستاني اش دچار مشكل بوده اما به علت ارائه دست ساخته ساده اي (به رغم وجود نمونه هاي تجاري متعدد آن در خارج از كشور) خلاق تلقي شده و بدون كنكور وارد دانشگاه شده است، به عنوان افتخاري براي جشنواره ياد كند.روشن است كه فرآيند طولاني و خطير فرهنگسازي علمي در كشور با صرف بودجه و خويشتن فريبي با برگزاري جشنواره هايي از اين دست و تلاش براي معتبر كردن مصنوعي آنها به سرانجام نخواهد رسيد و نيازمند مطالعه و برنامه ريزي هاي دقيق تري است و به نظر مي رسد كه تلاشي جدي براي تغيير در ساختار جشنواره جوان خوارزمي تنها راه نجات اين جشنواره از مهلكه نقض غرض مكرر كنوني باشد.
ارسال کننده
فهیمه پرکم
نویسنده
مهدي سلماني رحيمي
آراء
1
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
1 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//