تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی واگذاری کلیه حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر


 واگذاری کلیه حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر


واگذاری کلیه حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر

 

 

واگذاری کلیه حقوق مربوط به نرم افزار کامپیوتر

 

         

توافقنامه واگذاری کلیه حقوق مربوط به نرم افزار

 

ما بین:          [مالک نرم افزار] ("مالک نرم افزار")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [خریدار نرم افزار] ("خریدار نرم افزار")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

شرح محتویات:

 

الف) "مالک نرم افزار" ضمن التزام، اعلام می دارد که اختیار کامل در مالکیت، منافع و حقوق مربوط به برنامه های نرم افزاری (نام کامل برنامه)، ذکر شده در جدول "الف" (که من بعد نرم افزار خریداری شده نامیده خواهد شد)، و شامل علائم تجاری، حق طبع و نشر، نامهای تجاری، نشانهای خدماتی، حق امتیازها و حقوق مالکانه همراه با نرم افزار، می باشند.

 

ب‌)   "مالک نرم افزار"، نرم افزار را بر اساس ضوابط "قانون مجوز آخرین کاربر"، برای عموم بازاریابی نموده که نوع آن در جدول "ب" تعیین شده است.

 

پ) در جدول "پ"، فهرست اشخاص ثالثی که "مالک" به آنها مجوز استفاده از نرم افزار را به موجب مقررات "قانون مجوز آخرین کاربر" ارائه نموده است، به همراه نام شرکت، آدرس و شماره تلفن صاحبان مجوز قید شده است.

 

ت‌)   "خریدار نرم افزار"، قصد خرید کلیه حقوق و منافع مربوطه را از "مالک" داشته و تمامی مسئولیت های قانونی فوق را، متعهد می گردد.

 

ث‌)   "مالک نرم افزار" در صدد فروش نرم افزار به "خریدار" و انتقال و واگذاری مجوز بر اساس قانون یاد شده به "خریدار" مطابق با شروط مندرج در این قرارداد، می باشد.

 

 

لحاظ عوضین مقرر قراردادی و اطلاع طرفین از مفاد آن، طرفین شروط راجع به خرید و فروش نرم افزار را به شرح ذیل، توافق می نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     خرید و فروش

 

1-1.       "مالک نرم افزار" بدین وسیله از بابت ثمن مقرر، با توجه به شروط قرارداد، تمامی حقوق ، عنوان مالکیت و منافع متعلقه فارغ از حقوق افراد غیر در آن که شامل ولی نه محدود به حقوقی چون حق طبع و نشر، حقوق انحصاری "مالک" مطابق قانون کشور ]کشور[، علائم تجاری، نامهای تجاری استفاده شده در ارتباط با نرم افزار موضوعه با نام ]ذکر نام نرم افزار[ را به "خریدار نرم افزار" منتقل می نماید.

 

1-2.       حقوق منتقله و واگذار شده به "خریدار" شامل ولی نه محدود به موارد ذیل می باشد:

 

             ]حقوق متعلقه و انتقال یافته، ذکر شود [

 

1-3.       حق طبع و نشر نرم افزار موضوع قرارداد و تمامی اجزاء و عملکرد های متعلق به آن، شامل ولی نه محدود به حقوق موجود تحت قانون حق طبع و نشر ثبت شده ]شماره ثبت [، در کشور ]کشور [ بوده  و اصل گواهی ثبت تحویل "خریدار" خواهد شد.

 

1-4.       تمامی حقوق طبع و نشر بین المللی و یا حق مربوط به حمایت از حق کپی برداری مطابق تمامی قوانین بین المللی، معاهدات و کنوانسیونها و حق طبع و نشر مطابق مقررات تمامی کشورهای جهان، موضوع انتقال خواهند بود.

 

1-5.       حق مالکیت، منافع متعلق در رسانه ها حاوی کپی های برنامه خریداری شده که شامل و نه محدود به سی دی، دیسکهای فلاپی و سایر رسانه های حاوی کپی های نرم افزار خریداری شده ، همگی موضوع قرارداد می باشند.

 

 

1-6.       تمامی حقوق، عنوان مالکیت و منافع موجود در اسناد، دستورالعمل ها، فایلها و سایر اسناد و مواد مرتبط با نرم افزار و تمامی حقوق مالکانه شامل کپی برداری و سایر حقوق مرتبط با آن.

 

1-7.       تمامی حقوق، عناوین و منافع "مالک نرم افزار" در تغییر و تعدیل، تقویت، بهبود، آثار مشتق شده، مبتنی بر کل نرم افزار یا قسمتی از آن، موضوع انتقال می باشند.

 

1-8.       تمامی حقوق، عناوین مالکیت و منافع "مالک نرم افزار" مطابق تمامی مجوز ها، قرارداد ها، عقود و سایر اسنادی که نسبت به آن "مالک نرم افزار" طرف عقد بوده و یا شخص ثالث ذینفع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به نرم افزار موضوع خرید، طرف عقد بوده باشد.

 

1-9.       تمامی حقوق انعقاد عقود مجوز ها با طرفین عقودی که به طور قانونی نسخه های اشتراکی نرم افزار را، خریداری کرده باشند.

 

1-10.  فهرست تمامی مشتریان، کاربران و سایر اسناد مرتبط.

 

1-11.  "خریدار" به "مالک نرم افزار" حقوق غیر محدود و غیر قابل فسخ، دائمی و جهانی در استفاده، نمایش، انتشار، ایفاء، مجوز به غیر، پخش، تکثیر، تغییر، تقویت، آثار مشتق از نرم افزار را تا حدی که به اهلیت و اختیار خرید تجاری "خریدار" به موجب قانون آخرین کاربر خللی نرسانده ، اعطاء می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     منابع اشتراکی

 

2-1.       با لازم الاجراء شدن قرارداد، "مالک نرم افزار" به "خریدار" فهرست جامعی از وب سایت ها، بسته بندی نرم افزار و سایر رسانه های حاوی نرم افزار را که به عنوان نسخه های اسناد اشتراکی نرم افزار تلقی می شوند، انتقال خواهد داد.

 

2-2.       با لازم الاجراء شدن قرارداد، "مالک نرم افزار" فهرست جامعی از تمامی اطلاعات در تصرف خویش در خصوص کاربران نرم افزاری که اقدام به بارگذاری آن از سایت های اینترنتی نموده اند و به عنوان مشترکین نرم افزار تلقی می گردند، را در اختیار "خریدار" قرار خواهد داد.

 

2-3.       "خریدار" تمامی حقوق مربوط به درآمد های ناشی از اعطای مجوز نرم افزار را که حاصل منابع اشتراکی به غیر باشند، دارا می باشد.

 

 

2-4.       "مالک نرم افزار" ضمن تعهد به "خریدار نرم افزار" اعلام می دارد که هرگز نرم افزار را از هیچ منبعی بطور رایگان به غیر، واگذار نکرده است.

 

3.     تحویل رسانه و اسناد

 

3-1.       با لازم الاجراء شدن قرارداد، "مالک نرم افزار" به "خریدار نرم افزار"، موارد ذیل را انتقال خواهد داد:الف) کلیه رسانه های حاوی کپی های نرم افزار به هر شکلی که باشند. ب) کلیه رسانه های حاوی کد فرمت های نرم افزار. پ) سه کپی اصلی از نرم افزار بروی سی دی که حاوی کد منبع و اشکال کد نرم افزار باشد. ت) تمامی اسناد مربوط به فایلهای کمکی و سایر اسناد توصیف شده در قرارداد.ث)  فهرست مشتریان، مشترکین و سایر فهرست های مقرر در قرارداد.ج) اصل گواهی ثبت حقوق واگذار شده نرم افزار. چ) اصل واگذاری حق طبع نشر، به طوریکه در اداره ثبت علائم تجاری و حق طبع و نشر قابل ثبت باشد. ح) سایر گزارشات و اسناد متضمن نرم افزار موضوعه، اعم از گزارش خطاهای آن، ویروس، شکایات مشتریان، توسعه مشتریان، طرحهای توسعه ای، مشخصات فنی، پیشنهادات، اساسنامه های داخلی و مکاتبات مربوطه.

 

 

4.     تضمینات و تعهدات "مالک نرم افزار"

 

"مالک نرم افزار" به منظور ایجاد انگیزه و تشویق "خریدار" در خرید نرم افزار، تضمینات و تعهدات مربوط به هر یک از موارد ذیل را ارائه می نماید:

 

4-1.       "مالک"، کلیه حقوق انحصاری را اعم از تمامی حقوق معنوی و مادی کلیه اجزاء نرم افزار و سایر اقلام منتقله را دارا می باشد و نرم افزار موضوع قرارداد به علائم و اسرار تجاری یا سایر حقوق مالکانه هیچ طرفی، خللی نخواهند رساند.

 

4-2.       "مالک نرم افزار" (و کارکنان وی) با حسن نیت، کلیه امورات راجع به توسعه نرم افزار را اجرا نموده اند به طوری که تمامی اقلام منتقله متعلق به "مالک" قرارداد بوده و حق طبع و نشر آن مطابق قانون طبع و نشر کشور ]کشور[ می باشد.

 

4-3.       نرم افزار خریداری شده از هر گونه موانع قانونی اعم از حق حبس، دعاوی، توقیف ها، بازداشت یا سایر حقوق متعلق به شخص ثالث، فارغ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4.       نرم افزار موضوعه به عنوان اثر اصلی "مالک"، تحت قانون حمایت از حق کپی برداری ]کشور[ می باشد، و با انتقال آن به موجب این قرارداد، حقوق مذکور به "خریدار"، منتقل خواهند شد.

4-5.       از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد یا بعد از آن، "مالک نرم افزار" نمی بایست اطلاعات مربوط به نرم افزار را افشاء کرده و همچنین وی ملزم است تا اقدامات لازم برای حفظ آن از افشاء یا استفاده غیر در خصوص توسعه نرم افزار، را اتخاذ نماید. "صاحب نرم افزار" ضمن تائید اعلام می دارد که تمامی اطلاعات فنی مالکانه مرتبط با نرم افزار را منتقل نموده و افشاء، انتشار و استفاده از چنین اطلاعاتی، آثار سوء در حق "خریدار" در استفاده از نرم افزار را در بر خواهد داشت به نحوی که چنین اطلاعاتی به عنوان اسرار تجاری "خریدار نرم افزار"، تلقی خواهند شد.

 

4-6.       تمامی کد منبع نرم افزار و سایر مشخصات فنی برنامه ها به عنوان اسرار تجاری بوده و پشتیبانی شده و به غیر افشاء نخواهد شد. تمامی کارکنانی که به نحوی به آنها دسترسی داشته اند به انعقاد عقد لازم الاجراء از محرمانه بودن اطلاعات، ملزم می باشند.

 

4-7.       ابلاغیه های متناسب در خصوص حق طبع و نشر، مشمول تمام انتشارات نرم افزار موضوعه می باشد.

 

4-8.       هر مقاطعه کار مستقلی که در یکی از جوانب توسعه نرم افزار مشارکت داشته اند، تمامی حقوق خویش را به "صاحب نرم افزار" انتقال داده اند، طوری که با انتقال قرارداد حاضر، "خریدار" مالکیت مطلق و تام از کلیه جوانب نرم افزار را داشته و مشمول هیچ دعوی از ناحیه چنین مقاطعه کاران مستقلی، نخواهد بود.

 

4-9.       "صاحب نرم افزار" هیچ گونه قرارداد پخش، بازاریابی به غیر، اعطای مجوز یا سایر قراردادهای انتقال دهنده حقوق یا ایجاد تعهد در فروش، تبلیغ یا بازاریابی نرم افزار خریداری شده را نخواهد داشت.

 

5.    

...

 

 

 

 

مالک نرم افزار                                                 خریدار نرم افزار

 

                                                                                                                   

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                    

                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 


در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//