تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه

مقالات

شرایط و عوامل کارآفرینی در آلمان

کشور آلمان با بیش از 82 میلیون نفر جمعیت در اروپا قرار دارد. این کشور جزو 7 کشور پیشرفته صنعتی دنیاست که دارای اقتصاد قوی و پیشرفته می‌باشد . در حال حاضر سرانه تولید ناخالص داخلی آن حدود 24000 دلار آمریکا است و رشد خوبی را نیز برای سالهای آتی پیش‌بینی کرده‌اند.

بعضی از شاخصهای اقتصادی این کشور در مقایسه با 47 کشور توسعه یافته صنعتی و در حال توسعه به قرار ذیل می‌باشد :
• سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل حدود 53000 دلار آمریکا می باشد. (رتبه 8 بین 47 کشور مورد بررسی )
• توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای توسعه کسب و کار در این کشور دارای مقیاس 2/6 (از مقیاس یک تا 10 ) است. (رتبه 15 از بین 47 کشور )
• میزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی دارای مقیاس حدود 1/6 ( از مقیاس یک تا 10) می‌باشد. (رتبه 25 از بین 47 کشور ).
• هزینه کل تحقیقات در این کشور حدود رتبه 50 میلیارد دلار آمریکا می‌باشد. (رتبه 3 از 47 کشور )
وضعیت اقتصادی آلمان در اواسط سال 2000 نسبت به گذشته مطلوبتر بوده است. این امر به دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات و رشد تقاضای داخلی می‌باشد . در سال 2001-2000 رشدGF درهرسال 9/2% می‌باشد درحالی که این رشد در سال 1999 ، 5/1% بوده است. این امر افزایش اشتغال به میزان 4/0% در سال 2000 و 7/0 % در سال 2001 را نشان می‌دهد. سیاست دولت فدرال بر روی تثبیت عوامل رشد داخلی از طریق کاهش مالیاتها برای کسب و کارها و مصرف‌کنندگان متمرکز شده است .
1 - شرایط چارچوب کاری کارآفرینی در آلمان :
قدرتهای نسبی آلمان را می‌توان در سرمایه‌گذاری ، ‌برنامه‌های دولت و شرایط چارچوب کاری سیاسی و وضعیت زیربنایی فیزیکی آن کشور مشاهده کرد .
جنبه‌های انتقال دانش و تکنولوژی، آزاد بودن بازار داخلی و زیربنایی تجاری به طور عمده برحسب تأثیر آنها بر روی توسعه و ایجاد توسعه در شرکتهای جدید و در حال رشد، خنثی ارزیابی می‌شود .
آلمان مقام متوسط را در میان کشورهای مورد ارزیابی داراست و از این نظر، نه معایب قابل ذکرو نه مزایای قابل توجه در مقایسه با کشورهای دیگر دارد .
عوامل منفی با سایرکشورها شامل وضعیت آموزشی در مدارس، دانشگاهها و جاهایی که آنها با مهارتهای کارآفرینی ارتباط برقرارمی کنند و همچنین شامل هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشند. هر دو جنبه از شرایط چارچوب کاری کارآفرینی ازجمله عواملی بوده که در سال 1999 دارای اثر منفی بوده است .

1-1- عوامل مثبت :
تأمین مالی: تأمین مالی برای ایجاد شرکتهای جدید و در حال رشد را می‌توان یکی از جنبه‌های مثبت شرایط چارچوب کاری در آلمان به شمار آورد .
آلمان از نظر رده‌بندی رتبه خوبی را دارا می‌باشد. در این رابطه کشورهای دارای سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر، بزرگتر و مؤثرتر، وضعیت بهتری در این طبقه‌بندی دارند .
شاخص1- حمایت مالی: ارائه سهام و سرمایه‌گذار و سرمایه گذاران خصوصی برای شرکت‌های جدید و در حال رشد .
کارشناسان آلمان بهبود و قابل ملاحظه‌ای در وضعیت آلمان در چند سال اخیر شناسایی کرده‌اند و این تغییر مثبت منحصراً مربوط به سطح ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی شبکه و تکنولوژی جدید بوده است .
افراد خصوصی در همین زمان سرمایه‌گذاری بر روی شروع کسب و کارها را به عنوان سرمایه‌گذاریهای سودآور اتخاذ کرده‌اند .
گنجاندن افراد خصوصی در یک بازار غیررسمی برای سرمایه‌گذاری به عنوان یک منبع مهم در سرمایه‌گذاری شرکتهای جدید و درحال رشد محسوب می‌شود .
برنامه‌های ارتقای ایالتی و شرایط چارچوب کاری سیاسی :
در مورد برنامه‌های ارتقای مؤسسات ایالتی ، کارشناسان وضعیت آلمان را بالاتراز حد متوسط ارزیابی می‌کنند و در رده سوم می‌باشد .
برنامه‌های ارتقا ایالتی مثبت ارزیابی می‌شود و از طریق یک آگاهی سیاسی در تمام سطوح دولت و تعهد سیاسی افزایش یافته و برای شرکتهای جدید و در حال رشد شکل گرفته‌اند .
آلمان از نظر شاخص اجرای عینی سیاستها برای ارتقا شروع کسب و کارها رتبه 17 را دارد. حتی با وجود اینکه برنامه‌های ارتقای ایالتی به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شوند، فقط کشورهای ژاپن، برزیل، سوئد و آرژانتین وضعیت بدتری نسبت به آلمان دارند. به طور کلی می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که مکانیزمهای انگیزشی و امتیازات واقعی برای شرکت‌های جدید ودر حال رشد وجود ندارد. با توجه به این موارد یک نیاز ضروری برای کاهش موانع بوروکراسی برای کارآفرینان دردرون مؤسسات ایالتی احساس می شود .
2-1- عوامل منفی :
آموزش : آلمان در زمینه آموزشی در سال 1999 وضعیت پایین‌تر از حد متوسط را دارا بود. ارائه رشته‌های کارآفرینی در دانشگاهها در سال 2000 باعث شده که وضعیت بهتر از حد متوسط ارزیابی شود .
آموزش مربوط به شروع کسب و کارها یکی از شرایط چارچوب کاری است که یک اثر منفی است و نمی‌توان آن را در کوتاه مدت یا میان مدت تغییر داد .
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی : هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در توضیح تفاوتهای موجود بین نرخهای شروع کسب و کار دارد، اما از طریق مصلحتهای سیاسی مشکل می‌توان آنرا تغییر داد. اگر هم چنین امری میسر باشد در طولانی مدت شکل خواهد گرفت. در سال 2000 کارشناسان در رابطه با اثرهنجارهای اجتماعی و فرهنگی بر روی شدت فعالیتهای کارآفرینانه یک اثر منفی را پیش‌بینی کردند .
لذا به اظهارات کارشناسان ، جوانان آزادی و قابلیت انعطاف‌ بیشتری را در رابطه با استقلال شغل نسبت به چند سال گذشته پیدا کرده‌اند. کارشناسان احساس می‌کنند هنجارههای اجتماعی و فرهنگی در آلمان مانعی برای توسعه فعالیت کارآفرینانه محسوب می شود و این امر به دلیل تمایل قوی به سوی امنیت و تنفر از ریسک می‌باشد .

2- تفاوتهای شروع کسب و کار در نواحی آلمان :
1-2- تفاوتهای ناحیه‌ای در نرخ‌های شروع کسب و کار :
تفاوتهایی بین نواحی غربی و شرقی وجود دارد. که به طور متوسط 58/3% از افرادی که در ناحیه غربی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، درگیر شروع یک کسب و کار بوده اند .
از نظر آماری تفاوتی بین این رقم و عدد مربوط به ناحیه شرقی وجود دارد که کمتر از 35/2% می‌باشد . مقدار متوسط حاصل از این دو عدد 34/3% به صورت کلی برای آلمان، در نظر گرفته می‌شود .
2-2- تفاوتهای ناحیه‌ای در فضای حاکم بر شروع کسب و کار :
تفاوت موجود بین ناحیه شرقی و غربی بسیار زیاد است شانسهای شروع کسب و کار تا حدی نامطلوب ارزیابی می‌شود و ترس از شکست درهنگام شروع کسب و کار و تعصبهای بی‌جا در مقابل کارآفرینان موفق در ناحیه شرقی بیشتر از غربی است .
3- توصیه‌های سیاسی برای ارتقا کارآفرینی در آلمان :
توسعه اقتصاد ملی تحت تأثیر فعالیتهای کارآفرینانه می‌باشد. آلمان از نظرسطح فعالیت کارآفرینانه در میان 21 کشور GEM وضعیت متوسطی دارد و میزان فعالیت کارآفرینانه کلی آن 7/4% می‌باشد .
- موانع مربوط به شکست و ترس از ریسک‌پذیری کاهش یابد .
- تلاشهای ایالت برای ارتقاء و رشد اقتصادی در آلمان باید شامل جنبه‌های مختلف کارآفرینی باشد .
- سیاستها باید به منظور دستیابی به یک سطح بهبود یافته از درک شانسهای موجود برای شروع کسب و کارها پایه‌ریزی شود .
- انتشار اطلاعات در مورد کارکنان موفق می‌تواند یک رهیافت تضمین‌کننده باشد .
- کارآفرینانی که شکست خورده‌اند باید شانس‌های دیگری به آنها داده شود .
- پذیرش کارآفرینان موفق و ناموفق یک شاخص مهم در فرهنگ کارآفرینی محسوب می شود .
- درک شانسهای شروع و تصویر فعالیتهای کارآفرینانه در ذهنها عمومی از عوامل تأثیرگذار برای تغییر فرهنگ به شمار می‌رود .
- عوامل انگیزشی را برای ترغیب افراد خصوصی به سرمایه‌‌گذاری به ویژه در مراحل اولیه شروع کسب و کار ایجاد کنند .
- سطح فعالیت‌های کارآفرینانه را از طریق ایجاد انگیزه در زنان برای حرکت به سوی استقلال افزایش داد .
- برموضوع کارآفرینی در سطوح آموزشی ابتدایی و دبیرستان بیشتر تأکید کنند . این کار باعث ایجاد تغییرات اساسی در هنجارهای اجتماعی و فرهنگی می شود .
- تغییر شرایط چارچوب کاری سیاسی
4- اقدامات دولت آلمان در زمینه ارتقاء کارآفرینی :
o آموزش برای یک جامعه کارآفرینانه
o دستیابی منابع تأمین مالی برای شرکت‌های کوچکتر و در یک مرحله زودتر و تأمین مالی برای گسترش شرکتهای تکنولوژیکی
o دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از پتنتها توسط SMEها
o بهبود خدمات حمایتی
o بهبود امور اداری دولتی

آموزش کارآفرینی در دانشگاههای آلمان :
در مجموع در آلمان 42 دانشگاه ، مدرسه عالی فنی و انستیتوهای داخلی وجود دارد(21 واحددانشگاه و 21 واحد مدرسه عالی فنی) که در آنها بحث کارآفرینی و مدیریت نوآوری مطرح می‌شود . که عبارتست از :
دانشگاه صنعتی resen
مدرسه عالی فنی گیسن
مدرسه عالی برلین
مدرسه عالی bielefel
دانشگاه صنعتی درام اشتاد
مدرسه عالی فنی کوتینگن
مدرسه عالی فنی koblenz
مدرسه عالی فنی Lubenk
دانشگاه لونبورگ
دانشگاه ماین هایم
دانشگاه صنعتی مونیخ
مدرسه عالی فنی Rielingen
مدرسه عالی فنی Wurzburg
دانشگاه Konstanz
دانشگاه stuttgart
مدرسه عالی فنی Rhein-sieg
مدرسه عالی فنی Giessen
دانشگاه برلین
مدرسه عالی فنی Bielefel
مدرسه عالی فنی بوخوم
مدرسه عالی فنی eggenorf
مدرسه عالی فنی لوبک
دانشگاه Mannheim
مدرسه عالی فنی Gelsenkirchen
مدرسه عالی فنی Bochum
مدرسه عالی فنی Mainz
ارسال کننده
فهیمه پرکم
آراء
3
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
3 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//