تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد ثبت اسم دامنه


 قرارداد ثبت اسم دامنه


قرارداد ثبت اسم دامنه

 

 

قرارداد ثبت اسم دامنه

 
 
 

 


قرارداد ثبت اسم دامنه (این "قرارداد")، در [تاریخ] منعقد شده و نافذ و لازم الاجراست.

 

 

مابین:                    [نام شرکت شما] ("ثبت شده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس کامل شما]

 

 

و:                          [نام متقاضی] ("متقاضی") شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس کامل]

 

 

1.            خدماتی که باید اجرا شود

 

به موجب این قرارداد، ثبت کننده موافقت خود را مبنی بر جستجوی نام دامنه و خدمات ثبت برای متقاضی، طبق مفاد و شرایط این قرارداد اعلام می کند.

 

متقاضی متعهد می شود که ظرف [تعداد] روز کاری از تاریخ این قرارداد، فهرست نام های مورد نظر را به ترتیب اولویت به تعداد [تعداد] و حداکثر [تعداد] در اختیار ثبت کننده قرار دهد.

 

به محض دریافت فهرست مرجع فوق از نام های مورد نظر، ثبت کننده باید در دسترس بودن این نام ها را با همان ترتیبی که متقاضی ذکر نموده، جستجو کند و جستجو را تا تعیین اولین نام در دسترس ادامه دهد. به موجب این قرارداد به ثبت کننده اختیار داده می شود تا به عنوان نماینده و کارگزار متقاضی، به محض تعیین اولین نام در دسترس، تمام مراحل لازم را برای ثبت نام دامنه انجام دهد.

 

 

2.            پرداخت

 

با توجه به خدماتی که به موجب این قرارداد ثبت کننده ملزم به انجام آن است، متقاضی موافقت می کند به محض اجرای قرارداد و پیش از اجرای هریک از خدمات مذکور، مبلغی معادل [مقدار] به عنوان حق الزحمه خدمات برای انجام جستجوی نام دامنه و ثبت آن از طرف متقاضی، پرداخت کند. بعلاوه، متقاضی موظف است به محض اجرا، مبلغی معادل [مقدار] به عنوان حق الزحمه ثبت اولیه اسم مورد نظر دامنه، به ثبت کننده بپردازد.

 

 

3.            حقوق طرفین

 

ثبت کننده، گواهی و موافقت می کند ثبت نام برای دامنه، پیرو این قرارداد، به هیچ وجه عاملی برای ذیحق یا ذینفع بودن او نمی گردد و مالکیت نام ثبت شده برای متقاضی، با متقاضی بوده و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت کننده هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارد. متقاضی گواهی می کند که این قرارداد صرفاً می تواند در محدوده حقوق بالقوه متقاضی و ثبت کننده، مابین آن دو منعقد شده و ثبت کننده در قبال اینکه طرف سومی نسبت به نام ثبت شده تحت شرایط این قرارداد، ادعا یا حقی نخواهد داشت، تضمینی بر عهده ندارد.

 

 

4.            موجود بودن نام دامنه

 

در صورتی که هیچ یک از اسامی مورد نظر متقاضی برای ثبت، موجود نباشد، ثبت کننده باید به متقاضی اطلاع دهد. از آن پس متقاضی مسئول ارائه لیست دیگری حاوی حداقل [تعداد] و حداکثر [تعداد] نام مورد نظر است. به محض دریافت دومین لیست اسامی مورد نظر متقاضی، ثبت کننده موظف است این اسامی را جستجو کرده و اولین نام موجود را مبنی بر اولویت سفارش شده متقاضی ثبت کند. اگر پس از جستجوی دومین لیست اسامی، هیچ نامی موجود نبود، ثبت کننده باید متقاضی را مطلع کند و نسبت به متقاضی التزامی بیش از این، در رابطه با نام دامنه ندارد. متقاضی  به محض اطلاع، باید انتخاب کند که آیا فرایند جستجو ادامه یابد، که در اینصورت موظف است حق الزحمه دیگری، با مبلغی کمتر از قیمت کل ثبت، به ثبت کننده پرداخت کند. به محض انتخاب ادامه فرایند، متقاضی باید فهرست دیگری از نام های مورد نظر را به ترتیب اولویت همراه با دومین هزینه ارائه کند. پس از دریافت لیست جدید اولویت و دومین حق الزحمه، فرایند ثبت که در بالا توضیح داده شد از نو باید آغاز شود. اگر متقاضی، پس از دریافت اعلان مبنی بر عدم در دسترس بودن اسامی مورد نظر پس از ارائه دو  لیست اسامی، تمایلی به ادامه نداشته باشد هزینه خدمات ارائه شده، برای ثبت کننده محفوظ بوده و لازم است مابقی آن به متقاضی استرداد شود.

 

پس از ثبت نام مورد نظر برای دامنه، ثبت کننده باید متقاضی را مطلع کرده، تمام اطلاعات، شماره ها و رمزهای عبور مربوط به ثبت را به او ارائه کند.

 

متقاضی، تضمین و موافقت می کند که ثبت کننده، تضمینی برای در دسترس بودن نام مورد نظر برای ثبت، نخواهد داشت. ثبت کننده در قبال اینکه شخص ثالثی نام مورد نظر متقاضی را ثبت کرده یا در آینده ثبت کند و یا ادعای حقی نسبت به نام مدنظر داشته باشد، هیچ مسئولیتی ندارد.

 

 

5.            تخلف

 

متقاضی در مقابل ثبت کننده، تعهد و تضمین می کند که اسامی انتخاب شده که به ترتیب اولویت به صورت لیست به ثبت کننده ارائه می دهد، با قوانین علائم تجاری یا سایر حقوق مالکیت اختصاصی مغایر نمی باشد. متقاضی، نسبت به این اسامی، مالک واجد شرایط تمام حقوق اختصاصی می باشد. متقاضی تصدیق می کند که ثبت کننده، او را مطلع کرده است که طبق حقوق متعارف، قبل از انتخاب اسم دامنه برای ثبت، باید جستجوی جامع و کاملی در بین علائم تجاری انجام شود تا یقین حاصل شود که انتخاب چنین اسمی مغایر با حقوق اختصاصی یا حقوق علائم تجاری شخص ثالث نباشد. بدین وسیله متقاضی، تضمین و موافقت می کند که جستجوی علائم تجاری را در ارتباط با چنین نامی اجرا کرده و خود، تمام مسئولیتی را که ممکن است از ثبت یا استفاده از هرگونه نام ثبت شده ناشی شود، برعهده می گیرد. مسئولیت بروز هر مشکلی ناشی از انتخاب نامی که قبلاً به ثبت رسیده، بر عهده متقاضی بوده و موظف است ثبت کننده را در مقابل هرگونه ادعای بالقوه شخص ثالث نسبت به حقوق اختصاصی نام ثبت شده، حفظ کند. در صورت نیاز به در اختیار گرفتن وکیل برای اثبات حق و دفاع از حقوق مالکیت نیز، هزینه های وکالت بر عهده متقاضی خواهد بود.  با این وجود، ثبت کننده هیچ مسئولیتی برای ردیابی و پیگیری تخلف مورد ادعا که ممکن است از ثبت نام دامنه و یا استفاده از آن ناشی شود را، تقبل نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.            تمدید

 

متقاضی مسئول تقاضای تمدید دامنه ثبت شده بوده و ثبت کننده الزامی برای تمدید ارائه خدمات یا اطلاع به متقاضی برای تمدید یا ضرورت تمدید ندارد.

 

 

7.            ضمانت

 

متقاضی تصدیق و موافقت می کند که خدماتی که ثبت کننده به موجب این قرارداد ارائه می دهد، بدون هیچ ضمانتی شامل و نه فقط محدود به، هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی، ضمانت قابلیت فروش یا  کاربری خاص و صرفاً  به شکل "وضع موجود" ارائه می شود. بعلاوه متقاضی موافقت می کند که ثبت کننده هیچ مسئولیتی در قبال عدم درآمد، عدم کارکرد، تعلیق بازار یا هر نوع خسارت مستقیم یا غیر مستقیم، اصلی یا تبعی هریک از طرفین از جمله متقاضی، ندارد.

 

 

8.            توافق کلی

 

 

 

" ثبت شده"                                         "متقاضی"

 

 

 

       
   
 


نماینده مجاز و دارای حق امضاء                امضاء

 

       
   
 
 
 


نام، نام خانوادگی و سمت سازمانی                   نام، نام خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//