تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد حقوقی اختیارات محدود وکیل


 اختیارات محدود وکیل


اختیارات محدود وکیل

 

 

 

 

 

اختیارات محدود وکیل

 

 

اختیارات محدود وکیل

 

ما بین:          ]نام وکیل[ ("وکیل")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 ]موکل [("موکل")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

شرح سند :

 

تمامی افراد حاضر تایید می نمایند، که اختیارات "وکیل"، توسط "موکل" به وی ارائه شده است و این که "موکل" بدین وسیله، وی را بعنوان "وکیل" خود تعیین نموده و به "وکیل" اختیار می دهد تا به نام "موکل" و از طرف وی تمامی امور قانونی را انجام دهد، که شامل و نه محدود به موارد ذیل می باشد.

 

 

1. اعطای اختیارات عمومی

 

برای اعمال یا اجرای هرگونه عمل، اختیار، وظیفه، حق یا التزام، به میزانی که هم اکنون "موکل" دارد یا از این پس بدست می آورد، مربوط به هر شخص، موضوع، تراکنش یا اموال منقول یا غیر منقول، ملموس یا غیر ملموس، که اکنون "موکل" صاحب آن است یا از این پس بدست می آورد، شامل، و نه محدود به، متعاقب اختیاراتی که بطور مشخص بر شمرده اند. "موکل"، اختیارات و صلاحیت کامل برای انجام هر کار لازم برای اعمال هرگونه اختیار اعطا شده به همان مقداری که "موکل" می تواند شخصاً انجام دهد، با اختیار کامل در نیابت یا فسخ، تصویب و تصدیق تمام آنچه که "وکیل" بصورت قانونی باید انجام دهد یا با خاصیت این اختیار وکالت و اختیارات اعطا شده در اینجا، باعث انجام آن شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. اختیارات وصول

 

"وکیل" برای عفو، درخواست، تقاضا، عرض حال، وصول، جمع آوری، دریافت، حفظ تمام دیون، بدهی ها، اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، حساب ها، سپرده ها، ماترک، ترکه، ارث، نامه های رسمی، بهره ها، گواهی های موجودی کالا در انبار، التزامات، گواهی های سپرده گذاری، مستمری ها، حقوق بازنشستگی، سود سهام، بازنشستگی، امنیت اجتماعی، بیمه و دیگر منافع قراردادی و عایدات، تمام مدارک سند، تمام اموال غیر منقول یا منقول، اموال غیر ملموس و ملموس، و حقوق اموال، و هر مطالبه ای، تسویه شده یا تسویه نشده، کنونی یا از این پس تحت تملک، یا دین، پرداختنی، قابل پرداخت یا متعلق به، "موکل" یا اینکه "موکل" دارد یا از این پس می تواند در صورت تمایل به داشتن، استفاده و گرفتن تمامی دارایی های قانونی و متساوی و خسارات قانونی و جریانات بدست آورد، به نام "موکل" برای جمع آوری و وصول آنها، و برای تنظیم، فروش، مقایسه و موافقت به یک اندازه، و برای قانونی نمودن و اجرا برای "موکل"، از طرف "موکل" و به نام او، تمام ظهر نویسی ها، آزاد کردن، رسید، یا دیگر تصفیه های کافی به یک اندازه، دارای اختیار می باشد.

 

 

3. اختیارات اموال غیر منقول

 

برای معامله، بستن قرارداد، موافقت، خیار، خرید، حصول، دریافت، بهبود، حفظ، نگهداری، بیمه کردن، نقشه کشی، افراز، حراست، اجاره، فوت، واگذاری، معامله، فروش، اختصاص، تحویل، انتقال، آزاد سازی، معاوضه، صلح، رهن یا وثیقه گذاری اموال غیر منقول و هر سود دیگری در آن (و شامل هر سودی که "موکل" با شخص دیگری بعنوان اجاره داران مشترک با حقوق کامل بازماندگان؛ یا بعنوان مستاجران کل حفظ می کند)، زمین ها، مستقلات و اموال موروثی برای چنین قیمتی، بر پایه چنین ضوابط و شرایطی، همانطور که "وکیل" تعیین می کند.

 

 

4. اختیارات اموال منقول

 

برای معامله، بستن قرارداد، موافقت، خیار، خرید، حصول، دریافت، بهبود، نگهداری، تعمیر، بیمه کردن، حراست، اجاره، اختصاص، فروش، معاوضه، فک رهن، واگذاری، رهن گذاری، و به هر راهی و روشی که با اموال سروکار دارد، کالاها، مال التجاره، اثاث خانه و مبله کردن، اتومبیل ها، صورت حساب ها، سندها، اوراق قرضه، وجه الضمان، موجودی، منافع محدود شریک، گواهی های سپرده، اوراق بهادار، ابزارهای بازار پول، و دیگر امنیت ها، انتخاب در عمل و دیگر اموال منقول ملموس و غیر ملموس مورد تصرف، در چنین قیمتی، طبق چنین ضوابط و شرایطی، همانطور که "وکیل" مشخص می کند.

 

 

5. اختیار هبه

 

با این وجود، برای هبه به هر شکلی، به شرطی که کل هبه ها به یک هبه گیرنده غیر از یک هبه گیرنده خیریه داده شود، در هر یک سال نباید از ممانعت هبه مالیات دولتی سالانه "موکل" برای سالی که هبه انجام گرفته متجاوز شود، و این قدرت می بایست بصورت غیر انباشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. اختیارات قرارداد

 

برای ایجاد، انجام، و معامله تجارت از هر نوع، و همچنین برای "موکل" و به نام او، و بعنوان عمل و کردار او، برای امضا، مهر، قانونی نمودن، اجرا و تصدیق چنین گواهی موجودی اختیارات، اختصاص دادن جدا از مدرک، قباله ها، انتقال نامه ها، اجاره دادن و تخصیص اجاره، عهدنامه، اسناد دو نسخه ای، خیارات، مرام نامه ها، قراردادها، موافقت نامه ها، موافقت نامه های نهایی، گواهی ها، رهن، رهن گذاری، صورت حساب های اجاره، صورتحساب ها، وجه الضمان، اوراق قرضه، اسناد، رسیدها، مدارک بدهی، آزاد سازی و ایفای رهن، دادرسی و دیگر دیون، صرفنظر از قوانین محدود کننده، و مدارک و مستندات مکتوب دیگر از هر نوع و ذات همانطور که می توانند در عهد و پیمان ها لازم یا مناسب باشند، به همان میزان که خود "موکل" می تواند انجام دهد.

 

 

7. اختیارات بانکداری

 

برای ایجاد، چک کشیدن، امضاء به نام "موکل"، تحویل و پذیرش چک، رسید پول، اسناد، یا سفارش های دیگر برای پرداخت پول، یا در غیر این صورت برداشت از هر حساب تجاری، چکی یا حساب ذخیره که "موکل" می تواند بصورت انحصاری یا اشتراکی با همسرش یا اشخاص دیگر داشته باشد، در هر بانک یا موسسه اقتصادی، به هر مقصود که "موکل" لازم، مقتضی یا مناسب بداند، و برای پشت نویسی و مذاکره به نام خود و تحویل چک ها، حوالجات، اسناد، صورت حساب ها، مدارک سپرده، اوراق تجاری، ابزارهای بازار پول، صورتحساب های مبادله یا دیگر ابزارهای پرداخت پول و برای سپرده گذاری یکسان، مانند نقدی یا برای جمع آوری، و نقد در هر حساب تجاری، چکی یا ذخیره ای که "موکل" می تواند بصورت انحصاری یا اشتراکی با همسر یا اشخاص دیگر داشته باشد، در هر بانک یا موسسه اقتصادی، و برای ادامه کلیه عملیات بانکی معمول خود.

 

 

8. درآمد مالیات

 

برای آماده سازی، اجرا و گزارش، درآمد، اظهار، فرم و بیان هر گونه هدف مالیاتی شامل درآمد، هبه، مستقلات، اموال شخصی، مالیات غیر ملموس، مالیات تجارت تکی، یا هر نوع مالیات به هر صورت، به منظور پرداخت چنین مالیات هایی و هر سودی یا جریمه ای یا افزایشی برای ایجاد یا اعتراض به پرونده، اعتراض، درخواست تخفیف، بازپرداخت یا اعتبار در ارتباط با هر نوع مالیات پیشنهادی، وضع مالیات یا پرداخت، برای نمایندگی "موکل" یا برای موسسه و پیگرد پیشرفت در محکمه یا پیش از هر مقام اجرایی برای اعتراض به هر مالیاتی در کل یا بخشی از آن برای جبران هر میزان پرداختی با توجه به هر نوع مالیات، برای حمایت یا واریز هر میزان پرداختی با توجه به هر نوع مالیات، برای دادن رسید کامل و نهایی برای هر بازپرداخت یا اعتبار و برای پشت نویسی و وصول چک ها یا دیگر اسناد هزینه، برای پرداخت هرگونه یا تمامی مالیات و هر سود، جریمه یا مبلغ اضافی، برای استخدام "وکیل"، حسابدار یا دیگر نمایندگان، و مقامات رسمی "وکیل" یا نامه های انتصاب برای هر مورد بیان شده در بالا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. صندوق پس انداز امن

 

برای داشتن دسترسی به هر نوع صندوق پس انداز امن که در تصرف "موکل" یا هم اجاره نشین آن می باشد با قدرت تام برای برداشت، یا تغییر از زمانی به زمان دیگر در محتویات آن، و برای تبدیل یا واگذاری صندوق یا کلیدها، تجدید هرگونه قرارداد اجاره مربوط به آن، و برای انجام تمام کارهایی که هر امانت دار، انجمن یا بانک یا "وکیل" ممکن است نیاز داشته باشد، آزاد سازی موجر از تمام دیون در ارتباط با آن.

 

 

10. استخدام نماینده

 

برای استخدام و جبران نمایندگان، حسابداران، وکلا، واسطه های املاک و مستقلات و دیگر دستیاران حرفه ای و برای حفظ و جبران چنین اشخاصی برای استرداد خدمات، برای چشم پوشی از امتیاز "وکیل- موکل".

 

 

11. وسایل نقلیه موتوری

 

برای اعمال نام سند، و پشت نویسی و انتقال نام برای هر اتومبیل، یا دیگر وسایل نقلیه موتوری، و برای نمایندگی قرارداد این انتقال که نام وسیله نقلیه موتوری آزاد و عاری از تمام رهن ها و قیود به جز آنهایی که بطور مشخص در سند قرارداد انتقال قید شده اند.

 

 

12. اختیارات تصفیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. عدم صلاحیت مضمون علیه

 

این اختیار "وکیل" تحت تاثیر ناتوانی "موکل" قرار نخواهد گرفت. قدرت "وکیل" قابل اجرا خواهد بود بدون توجه به ناتوانی آتی "موکل" یا عدم صلاحیت یا ابهام آتی تا زمانی که "موکل" در قید حیات است، ادامه خواهد داشت. هر عمل انجام شده توسط "وکیل" طی هر دوره از ناتوانی یا عدم صلاحیت "موکل" یا طی هر دوره از ابهام تا زمانی که "موکل" در قید حیات است تاثیر یکسانی خواهد داشت، همانند زمانی که "موکل" در قید حیات بود، دارای صلاحیت، و موجب نفع و قید "موکل"، وراث او، موصی له و نماینده های "موکل" خواهد بود.

 

 

27. کپی های تصویری

 

تکثیرهای تصویری یا دیگر رونوشت های این اختیارات، می تواند توسط "وکیل" ایجاد و تحویل شده، و می تواند به یک اندازه توسط هر شخصی به آن استناد شود، همانطور که نسخه اصلی آن قابل استناد است. هر فردی که به استناد کپی ها یا گواهی نامه "وکیل" عمل کند، یا به استناد تکثیر این اختیار، مسئول اجازه به "وکیل" به منظور انجام هر عملی متعاقب این اختیار نخواهد بود.

 

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

 

 

وکیل                                                             موکل

 

 

 

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

 

 

نام و نام خانوادگی و سمت سازمانی                  نام و نام خانوادگی و سمت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاییدیه

 

استان ]نام استان[

 

کشور ]نام کشور[

 

در ]تاریخ[ در حضور اینجانب، ]نام سردفتر[، سر دفتر، حاضر شدند شخص ]نام فرد/افراد مورد بحث[، که برای اینجانب شناخته شده بودند (یا بر مبنای مدرکی مورد قبول برای اینجانب اثبات شده بودند) فرد/افرادی باشند که اسم/اسامی آنها در سند ثبت شده و قانونی بودن ایشان در مقام مجاز خود بطور یکسان به تصدیق اینجانب رسیده است، و اینکه با امضای ایشان در پای سند، شخص/ اشخاص، یا نهاد فوق از طرف شخص/ اشخاص، سند را قانونی نمودند.

 

 

محل امضای سر دفتر و مهر دفتر خانه

 

امضاء_________________________

                   سر دفتر

 

 

                                                (مهر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متنوع ترین اسناد تجاری و اداری، تهیه شده توسط برجسته ترین حقوق دانان و مشاوران بین المللی، پس از طی تجارب موفق در هزاران شرکت موفق، هم اکنون برای نخستین بار در ایران و به زبان فارسی در دسترس شماست.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//