تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد اطلاعات محرمانه


 قرارداد اطلاعات محرمانه


قرارداد اطلاعات محرمانه

 

 

قرارداد اطلاعات محرمانه

 


قرارداد اطلاعات محرمانه

 

ما بین:          [نام توسعه دهنده] ("توسعه دهنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام مشتری] ("مشتری")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

از آنجایی که، قرارداد حاضر از تاریخ افشاء اشخاص ثالث معرفی شده یا اموال یا اطلاعات محرمانه، نافذ می باشد; و

 

از آنجایی که، نمایندگان "توسعه دهنده" و طرح "مشتری" برای مشارکت در جلسات و مباحثات راجع به توسعه دهنده ای که به مشتریان در راستای توسعه وب سایت معین خدمات مربوطه ارائه می دهد  شرکت می نمایند; و

 

از آنجایی که، طرفین در صدد ایجاد شروط و الزاماتی در خصوص استفاده و حمایت از اطلاعات خاصی که ممکن است هر یک از طرفین در مباحث و مذاکرات خود به افراد دیگری افشاء نمایند، می باشند; و

 

از آنجایی که، قصد طرفین مراقبت، حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از اطلاعات محرمانه هر یک از طرفین (که در ذیل توصیف شده می باشد) می باشد; و

 

لذا، "توسعه دهنده" و "مشتری" در قبال تعهدات، شروط و مقررات این قرارداد، منافع متقابل در ایفای تعهدات و سایر عوضین با ارزش قراردادی، که به تأئید آنها آمده است، بشرح ذیل توافق می نمایند:

 

1)    تعاریف:

 

به موجب این قرارداد، اطلاعات محرمانه دارای معانی ذیل می باشد: اطلاعات شامل هر فرمول، الگو، ترکیب، برنامه، وسیله، شیوه، تکنیک، فرایند، بازاریابی و توسعه نرم افزار کامپیوتر، سیستم سخت افزاری، شبکه کامپیوتری، طرح یا یکپارچگی ارتباطات و تجارت فن آوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات یا سرمایه گذاری مرتبط ولی نه محدود به موارد: توسعه محتوی وب سایت یا رسانه های مطبوعاتی  تعاملی یا خودکار، توسعه تجارت الکترونیکی و تبلیغات، برنامه های نرم افزاری، اطلاعات مالی و فنی، تماس های تجاری و منابع آن، طرح های تجاری، شیوه ها و استراتژیها و سایر اطلاعات مالکانه و محرمانه نسبت به طرف افشاء کننده که شامل موارد ذیل می باشد:الف) استنتاج های دارای ارزش کاربرد و کیفیت اقتصادی مستقل که از طریق افشاء عمومی کسب نشده باشند، به طوریکه سایر اشخاص از افشاء و استفاده آنها ارزش اقتصادی تحصیل نمایند. ب) مطابق شرایط حفظ اسرار، می بایست در نگاهداری آنها متعارفاً کوشش به عمل آید و به وسیله اشخاص دیگر به موجب سند یا سایر اشکال ملموس اعم از عکس ها، اسناد، نمودار به شکل دیجیتالی، الکترونیکی یا سایر طرق به طرف دیگر افشاء شده باشند، همچنین است محتوی قرارداد حاضر وقتی تمامی مباحث فی ما بین طرفین اعم از اطلاعات محرمانه توسعه یافته به موجب این قرارداد که در صورت افشاء شفاهی یا بصری آنها نشان از مالکانه و محرمانه بودن آنها در زمان افشاء می باشد و اطلاعات ارائه شده در اوضاع و احوال حاکم بر افشاء، طوریکه محرمانه تلقی شوند و یا اطلاعاتی که در رویه صنعتی پذیرفته، بطور کلی تحت عنوان محرمانه تلقی شوند. تعهد هر یک از طرفین در قبال اطلاعات محرمانه وقتی به پایان خواهد رسید که در صدد فسخ تعهدات خویش در موارد ذیل باشند: الف) بتواند اثبات کند اطلاعات در دسترس عام بوده و یا از طرف فرد افشاء کننده به گیرنده انتقال یافته اند، که مقصر گیرنده نبوده است. ب)  توسط کارکنان یا نمایندگان طرف دریافت کننده و به وسیله طرف افشاء کننده بدون اشاره به هیچ اطلاعات مکاتبه شده به طرف گیرنده، منتقل شده باشند. ج) قانوناً گیرنده هیچ تعهدی به محرمانه بودن آنها، نداشته باشد. د) در پاسخ به دستور نافذ دادگاه یا مقامات دولتی و یا به عبارت دیگر به موجب قانون، مکاتبه شده باشند.

 

 

2)    عدم افشاء:

 

طرفین اطلاعات محرمانه افشاء شده توسط دیگری را کاملاً محرمانه حفظ نموده و حق افشاء، نشر، توزیع یا واگذاری و به عبارت دیگر حق استفاده از اطلاعات محرمانه را در تجارت مقرر فی ما بین طرفین نخواهند داشت.

 

هر یک از طرفین توافق می نماید که تمامی اطلاعات محرمانه ذکر شده در این قرارداد، ممکن است با توجه به نیاز تجارت مورد نظر، به کارکنان یا کارگزاران آنها، افشا گردد. که در این صورت تمامی افرادی از اطلاعات محرمانه مطلع می گردند، نیازمند رعایت ضوابط و الزامات این قرارداد می باشند.

 

هر یک از طرفین حق عدم پذیرش افشاء اطلاعات محرمانه را داشته و هیچ یک ملزم به افشاء اطلاعات به طرف مقابل نمی باشد. این بخش از شرط قرارداد مشمول اشخاص ثالث نمی باشد.

 

 

3)    عدم درخواست

 

طرفین در طول مدت این قرارداد و به مدت [سال] پس از اتمام آن، توافق می نمایند که به هر نحوی اشخاص، شرکت ها، موسسات و سایر نهاد های تجاری را که مشتری، کارکنان، پیمانکاران مستقل، شرکاء، توزیع کنندگان و یا سایر اشخاصی که روابط مالی یا تجاری با طرف افشا کننده را دارند، را به تجارت یا تغییر روش تجاری یا اقدامات تجاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم حمایت و تشویق نکنند.

 

 

4)    مسئولیت

 

بدین وسیله، طرفین از بابت ترک فعل و یا تجارت متخذه توسط هر یک از طرفین در استناد به اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 محرمانه، مسئولیتی نخواهد داشت. ضمناً طرفین تمامی ریسک ها و حوادث شناخته شده یا ناشناخته که برای افشاء اطلاعات محرمانه رخ می دهد را پذیرفته و هیچ یک از طرفین در قبال هم یا اشخاص ثالث یا اشخاص وابسته ناشی از این نوع حوادث، مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 

5)    رابطه با اشخاص ثالث

 

به غیر از مواردی که به موجب قرارداد مجاز می باشد، در سایر موارد هیچ یک از طرفین، کارکنان، مدیران، اعضاء و کارگزاران وی مستقیماً یا غیر مستقیم حق تماس با افرادی که برای این قرارداد غیر محسوب می شوند، بدون رضایت و تاکید کتبی طرف معرفی کننده، را نخواهد داشت، که این تائید می تواند متغیر یا مشروط باشد.

 

 

6)    جبران غرامت

 

با توجه به ماهیت قرارداد، نقض شروط به وسیله هر یک از طرفین، ممکن است خسارت جبران ناپذیری را به طرف مقابل ایجاد نماید که نسبت به آن، جبران خسارت کافی در قانون وجود نخواهد داشت. از این طرفین به منظور جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد تعهد به انجام تمامی موارد مورد نیاز در جهت جبران خسارت و اجرای تمامی احکام صادره توسط مرجع قضایی در رابطه با چنین نقضی، را می نمایند.

 

 

 

 

7)    ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//