تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد ارائه مجوز موسیقی


 قرارداد ارائه مجوز موسیقی


قرارداد ارائه مجوز موسیقی

 

 

قرارداد ارائه مجوز موسیقی

 

 


توافقنامه ارائه  مجوز موسیقی

 

ما بین:          [نام مالک] ("مالک")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام صاحب مجوز] ("صاحب جواز")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

"مالک"، دارنده حق طبع و نشر قطعات موسیقی تعریف شده در این قرارداد بوده و "صاحب جواز"، خالق و مالک سایت مشخصی بروی شبکه جهانی اینترنتی با هدف نمایش قطعات موسیقی "مالک" در وب سایت مذکور می باشد.

 

 

شرح محتویات:

 

1.    "مالک" ضمن تعهد، اعلام می دارد که مالک انحصاری و صرف قطعات موسیقی توصیف شده در جدول "الف"، که ضم قرارداد و بخش یکپارچه آن است، می باشد. (که من بعد به عنوان " قطعات موسیقی" نامیده خواهد شد).

 

2.    "مالک" ضمن تعهد، اعلام می دارد که وی گواهی ثبت را از اداره ثبت شرکت های کشور ]کشور[ اخذ نموده و شماره ثبت قابل اعمال بروی قطعات موسیقی به شرح جدول "الف" می باشد.

 

3.    "صاحب جواز" از طریق شبکه گسترده جهانی اینترنت سایتی را به همین منطور به آدرس ]آدرس الکترونیکی [در اختیار  عموم قرار می دهد.

 

4.    "صاحب جواز" در صدد اخذ امتیاز استفاده از قطعات موسیقی در وب سایت خود بوده و "مالک" نیز در صدد اعطای امتیاز با رعایت شروط این قرارداد می باشد.

5.     "مالک" ضمن تعهد اعلام می دارد که دارای اختیار نامحدود و کافی برای انعقاد عقد و اعطای امتیاز استفاده از قطعات موسیقی بر اساس مفاد قرارداد می باشد.

 

بدین وسیله، لحاظ تعهدات و توافقات مندرج در این قرارداد که به تائید طرفین رسیده است، طرفین به شرح ذیل تعهد و توافق می نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     اعطای امتیاز

 

1.1.         بدین وسیله "مالک" حقی غیر محدود و امتیاز استفاده از قطعات موسیقی یا بخشی از آن را در ارتباط با وب سایت "صاحب جواز"، به وی اعطاء می نماید.

 

1.2.         امتیاز اعطاء شده به صورت جهانی، حق امتیاز آزاد و غیر انحصاری (تنها با یکبار اعطای امتیاز) جهت استفاده از قطعات موسیقی بر اساس شرایط قرارداد، ارائه شده است.

 

1.3.         مدت امتیاز، دائمی می باشد مگر آنکه به موجب شروط قراردادی، فسخ شده باشد.

 

1.4.         امتیاز اعطاء شده می بایست محدود به حق استفاده از قطعات موسیقی در داخل وب سایت "صاحب جواز" باشد. "صاحب جواز" حق فروش یا به عبارت دیگر نشر، اعطای امتیاز به غیر، انتقال و بارگذاری یا بهره برداری از آنها را نخواهد داشت. "صاحب جواز" مجاز به مشتق کردن آثاری از قطعات موسیقی نمی باشد.

 

1.5.         "صاحب جواز" به استفاده از بخشی از قطعات موسیقی در وب سایت خود بدون تجاوز به حقوق "مالک"، مجاز می باشد. امتیاز اعطا شده شامل حق هماهنگ سازی و یکپارچه نمودن قطعات موسیقی بر اساس وب سایت بوده و شامل فلش، اپلت، ارائه ویدئو های آنلاین و سایر انواع استفاده ها از قطعات موسیقی در داخل طرح وب سایت "صاحب جواز"، می باشد.

 

1.6.         توافق و تعهد "مالک" بر این اساس می باشد که کاربرانی که به وب سایت "صاحب جواز" دسترسی دارند، مجاز به شنیدن قطعات موسیقی با دسترسی به وب سایت می باشند، و این نوع دسترسی کاربران به موجب شروط این قرارداد مجاز می باشد. به علاوه "مالک" تعهد می نماید که "صاحب جواز" هیچ گونه مسئولیتی در خصوص نقض کاربران از حق طبع و نشر و سایر حقوق مالکانه را نخواهد داشت. "مالک" عدم تضرر به "صاحب جواز" را که ناشی از نقض حقوق "مالک" و مشتمل بر موارد ذیل باشد، تعهد می نماید: نقض ناشی از مسامحه مشترک یا هر نظریه حقوقی مبنی بر ارائه ابزار و تسهیلات "صاحب جواز"، که به این وسیله نقض حقوق مالکانه ممکن است صورت گیرد.

 

1.7.         امتیاز اعطاء شده شامل بکارگیری قطعات موسیقی به هر شکلی از فایلها برای دسترسی از طریق شبکه اینترنتی می باشد، که شامل فایلهایMPEG  و REAL  یا سایر انواع فرمتهایی است که دسترسی به قطعات موسیقی را بر روی شبکه اینترنتی میسر می سازد.

 

1.8.         بدین وسیله "مالک" حق استفاده از نام مالک و هنرمندان مشمول در قطعات موسیقی را به "صاحب جواز" اعطاء می نماید. "مالک" ضمن تعهد، اعلام می دارد که اختیار کافی در اجازه اعطای امتیاز از طرف تمامی افراد مشمول را دارا می باشد.

 

2.     پرداخت حق الزحمه مجوز

 

 

2.1.         در قبال دریافت مجوز، "صاحب جواز" به پرداخت هزینه آن به صورت یک جا و به مبلغ ]مبلغ[ توافق می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.         حق الزحمه پرداخت مجوز ظرف ]مدت[ روز از تاریخ اجرای قرارداد لازم الپرداخت می باشد. حق استفاده از قطعات موسیقی به موجب این قرارداد تا پرداخت کل هزینه آن، میسر نمی باشد.

 

3.     مدت مجوز

 

3.1.         قرارداد اعطاء مجوز حاضر با اجرای قرارداد از ناحیه طرفین نافذ می باشد و حق "صاحب جواز" در استفاده از قطعات موسیقی تا پرداخت کامل مبلغ فوق الذکر مشروع نخواهد بود.

 

3.2.         امتیاز اعطاء شده جهت استفاده از قطعات موسیقی در چارچوب شروط قراردادی، به صورت دائمی می باشد، اما توسط "مالک" در صورت نقض شروط از ناحیه "صاحب جواز"، قابل فسخ است.

 

3.3.         "مالک" حق فسخ قرارداد و امتیاز اعطاء شده را با ابلاغ کتبی به "صاحب جواز" یا تحقق هر یک از شرایط ذیل، داراء می باشد:

 

الف)  "صاحب جواز" از قطعات موسیقی خارج از حدود اختیارات اعطاء شده، استفاده نموده باشد.

 

ب‌)        "صاحب جواز"  درخواست ورشکستگی و انتقال اموال به نفع طلبکاران نموده باشد، که دیگر استفاده وی متوقف شده و در صورت تعیین مدیر ورشکسته بر تجارت "صاحب جواز" که ظرف ]مدت[ روز پس از تاریخ نصب مدیر ورشکسته، برائت حاصل نشده باشد.

 

پ) "صاحب جواز" در صورتیکه در صدد اعطای امتیاز قرارداد حاضر باشد، این عمل به منزله نقض شروط قرارداد می باشد.

 

ت‌)   "صاحب جواز" فعالیت هایی را که ناقص علائم تجاری، حق طبع و نشر یا سایر حقوق مالکانه "مالک" باشد، مرتکب شود.

 

3.4.         با فسخ این قرارداد، استفاده "صاحب جواز" از تمامی قطعات موسیقی متوقف شده و وی می بایست بلافاصله قطعات موسیقی را از سایت بردارد.

 

4.      تضمینات و تعهدات

 

"مالک" تعهدات ذیل را در قبال "صاحب جواز" اعلام می نماید که در طول مدت این قرارداد و پس از فسخ آن لازم الاتباع می باشد. "مالک" عدم تضرر به "صاحب جواز" و رفع خسارت از وی را به موجب تعهدات مندرج در این قرارداد، اعلام می نماید.

 

4.1.          "صاحب جواز" مالک انحصاری و مطلق قطعات موسیقی و حق طبع و نشر و سایر حقوق مالکانه مندرج در قرارداد می باشد.

 

4.2.         قطعات موسیقی ، حقوق تجارتی، حق امتیاز یا سایر حقوق مالکانه افراد دیگر را نقض نخواهند نمود.

 

4.3.         "مالک" حق انحصاری و اختیار مطلق در انقضاء این قرارداد و اعطای امتیاز قطعات موسیقی به "صاحب جواز" را داراء می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.         هیچ گونه قراردادهای دیگر، احکام دادگاه یا سایر مقررات قانونی یا اداری که در حق اعطای امتیاز "مالک" مداخله نمایند، موجود نمی باشد.

 

4.5.         "مالک" تمامی امتیازها، رضایت و تائید های لازم و سایر اسناد ضروری را از شرکتهای ثبت کننده، موسیقی دانان، آهنگ سازان، اتحادیه های موسیقی و کارگری، مالکان دارای حق طبع و نشر و سایر افراد ذینفع در قطعات موسیقی را با هزینه خود اخذ نموده و به عدم تضرر و جبران خسارات "صاحب جواز" در قبال دعاوی، تهدیدات و ادعاهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از طرفین دیگر، تعهد می نماید.

 

5.     اطلاع از حق طبع و نشر و حقوق اکتسابی

 

5.1.         "صاحب جواز" بروی وب سایت خود تعلق حق طبع و نشر قطعات موسیقی را به هنرمندان یا عاملین آن، می بایست درج نماید. که بایستی بروی تمامی صفحه هات وب سایت که در آن قطعات موسیقی وجود دارد، نمایش بدهد.

 

5.2.         "مالک" حق طبع و نشر قطعات موسیقی و تمامی حقوق، عناوین مالکیت و منافع موجود و متعلق به آنها را که شامل ولی نه محدود به: حق نشر، توزیع، ایفاء به عام، تغییر، تقویت و بهبود و سایر حقوق انحصاری "مالک"، حق طبع و نشر به استثناء حق امتیاز اعطاء شده به "صاحب جواز" موضوع این قرارداد.، را دارا می باشد.

 

5.3.         بدین وسیله "صاحب جواز" ضمن تائید حقوق حفظ شده "مالک"، اعلام و تائید می نماید که "مالک"، تمامی حقوق انحصاری خود را حفظ نموده و دارنده حق طبع و نشر می باشد و بعلاوه توافق می نماید که معترض به حقوق انحصاری، مالکیت یا منافع موجود و متعلق به قطعات موسیقی یا حق طبع و نشر آن نباشد.

 

5.4.         "مالک" تنها دارنده حق انحصاری در تعقیب قضائی افرادی که ناقض حق طبع و نشر و حقوق مالکانه وی در قطعات موسیقی باشند، خواهد بود و  با ایجاد هزینه علیه اشخاص ثالث، اقامه دعوی خواهد نمود.

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//