تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد ارائه امتیاز ویدئو کلیپ


 قرارداد ارائه امتیاز ویدئو کلیپ


قرارداد ارائه امتیاز ویدئو کلیپ

 

 

قرارداد ارائه امتیاز ویدئو کلیپ

 

 


توافقنامه ارائه امتیاز ویدئو کلیپ

 

ما بین:          [نام دارنده حق طبع و نشر ] ("مالک")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام صاحب امتیاز] ("صاحب امتیاز")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

"مالک"، دارنده حق طبع و نشر فیلم تصویری تعریف شده در این قرارداد بوده و "صاحب امتیاز"، خالق و مالک سایت مشخصی بروی شبکه جهانی اینترنتی به منظور نمایش ویدئو کلیپهای "مالک" در وب سایت مذکور می باشد.

 

 

شرح محتویات:

 

1.    "مالک" ضمن تعهد، اعلام می دارد که مالک انحصاری و صرف ویدئو کلیپ های توصیف شده در جدول "الف"، که ضم قرارداد و بخش یکپارچه آن است، می باشد. (که من بعد به عنوان " ویدئو کلیپ" نامیده خواهد شد).

 

2.    "مالک" ضمن تعهد، اعلام می دارد که وی گواهی ثبت را از اداره ثبت شرکت های کشور ]کشور[ اخذ نموده و شماره ثبت قابل اعمال بروی ویدئو کلیپ های به شرح جدول "الف" می باشد.

 

3.    "صاحب امتیاز" از طریق شبکه گسترده جهانی اینترنت سایتی را به همین منظور به آدرس ]آدرس الکترونیکی [در اختیار  عموم قرار می دهد.

 

4.    "صاحب امتیاز" در صدد اخذ امتیاز استفاده از ویدئو کلیپ ها در وب سایت خود بوده و "مالک" نیز در صدد اعطای امتیاز با رعایت شروط این قرارداد می باشد.

5.     "مالک" ضمن تعهد اعلام می دارد که دارای اختیار نامحدود و کافی برای انعقاد عقد و اعطای امتیاز استفاده از کلیپ ها بر اساس مفاد قرارداد می باشد.

 

بدین وسیله، لحاظ تعهدات و توافقات مندرج در این قرارداد که به تائید طرفین رسیده است، طرفین به شرح ذیل تعهد و توافق می نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     اعطای امتیاز

 

1.1.         بدین وسیله "مالک" حقی غیر محدود و امتیاز استفاده از ویدئو کلیپ ها یا بخشی از آن را در ارتباط با وب سایت "صاحب امتیاز"، به وی اعطاء می نماید.

 

1.2.         امتیاز اعطاء شده به صورت جهانی، حق امتیاز آزاد و غیر انحصاری (تنها با یکبار اعطای امتیاز) جهت استفاده از ویدئو کلیپ ها بر اساس شرایط قرارداد، ارائه شده است.

 

1.3.         مدت امتیاز، دائمی می باشد مگر آنکه به موجب شروط قراردادی، فسخ شده باشد.

 

1.4.         امتیاز اعطاء شده می بایست محدود به حق استفاده از ویدئو کلیپ ها در داخل وب سایت "صاحب امتیاز" باشد. "صاحب امتیاز" حق فروش یا به عبارت دیگر نشر، اعطای امتیاز به غیر، انتقال و بارگذاری یا بهره برداری از آنها را نخواهد داشت. "صاحب امتیاز" مجاز به مشتق کردن آثاری از ویدئو کلیپ ها نمی باشد.

 

1.5.         "صاحب امتیاز" به استفاده از بخشی از ویدئو کلیپ ها در وب سایت خود بدون تجاوز به حقوق "مالک"، مجاز می باشد. امتیاز اعطا شده شامل حق هما هنگ سازی و یکپارچه نمودن ویدئو کلیپ ها بر اساس وب سایت بوده و شامل فلش، اپلت، ارائه ویدئو های آنلاین و سایر انواع استفاده ها از ویدئو کلیپ ها در داخل طرح وب سایت "صاحب امتیاز"، می باشد.

 

1.6.         توافق و تعهد "مالک" بر این اساس می باشد که کاربرانی که به وب سایت "صاحب امتیاز" دسترسی دارند، مجاز به دیدن فیلم های تصویری با دسترسی به وب سایت می باشند. و این نوع دسترسی کاربران به موجب شروط این قرارداد مجاز می باشد. به علاوه "مالک" تعهد می نماید که "صاحب امتیاز" هیچ گونه مسئولیتی در خصوص نقض کاربران از حق طبع و نشر و سایر حقوق مالکانه را نخواهد داشت. "مالک" عدم تضرر به "صاحب امتیاز" را که ناشی از نقض حقوق "مالک" و مشتمل بر موارد ذیل باشد، تعهد می نماید: نقض ناشی از مسامحه مشترک یا هر نظریه حقوقی مبنی بر ارائه ابزار و تسهیلات "صاحب امتیاز"، که بدان وسیله نقض حقوق مالکانه ممکن است صورت گیرد.

 

1.7.         امتیاز اعطاء شده شامل بکارگیری ویدئو کلیپ ها به هر شکلی از فایلها برای دسترسی از طریق شبکه اینترنتی می باشد، که شامل فایلهایMPEG  و REAL  یا سایر انواع فرمتهایی است که دسترسی به ویدئو کلیپ ها را بر روی شبکه اینترنتی میسر می سازد.

 

1.8.         بدین وسیله "مالک" حق استفاده از نام "مالک" و هنرمندان مشمول در ویدئو کلیپ ها را به "صاحب امتیاز" اعطاء می نماید. "مالک" ضمن تعهد اعلام می دارد که اختیار کافی در اجازه اعطای امتیاز از طرف تمامی افراد مشمول را دارا می باشد.

 

2.     پرداخت حق الزحمه امتیاز

 

2.1.         در قبال دریافت امتیاز ، "صاحب امتیاز" به پرداخت هزینه آن به صورت یک جا و به مبلغ ]مبلغ[ توافق می نماید.

 

2.2.         حق الزحمه پرداخت امتیاز ظرف ]مدت[ روز از تاریخ اجرای قرارداد لازم الپرداخت می باشد. حق استفاده از ویدئو کلیپ ها به موجب این قرارداد تا پرداخت کل هزینه آن، میسر نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     مدت امتیاز

 

3.1.         قرارداد اعطاء امتیاز حاضر با اجرای قرارداد از ناحیه طرفین نافذ می باشد و حق "صاحب امتیاز" در استفاده از ویدئو کلیپ ها تا پرداخت کامل مبلغ فوق الذکر مشروع نخواهد بود.

 

3.2.         امتیاز اعطاء شده جهت استفاده از ویدئو کلیپ ها در چارچوب شروط قراردادی، به صورت دائمی می باشد، اما توسط "مالک" در صورت نقض شروط از ناحیه "صاحب امتیاز"، قابل فسخ است.

 

3.3.         "مالک" حق فسخ قرارداد و امتیاز اعطاء شده را با ابلاغ کتبی به "صاحب امتیاز" یا تحقق هر یک از شرایط ذیل، داراء می باشد:

 

 

الف)  "صاحب امتیاز" از ویدئو کلیپ ها خارج از حدود اختیارات اعطاء شده، استفاده نموده باشد.

 

ب‌)        "صاحب امتیاز"  درخواست ورشکستگی و انتقال اموال به نفع طلبکاران نموده باشد، که دیگر استفاده وی متوقف شده و در صورت تعیین مدیر ورشکسته بر تجارت "صاحب امتیاز" که ظرف ]مدت[ روز پس از تاریخ نصب مدیر ورشکسته، برائت حاصل نشده باشد.

 

پ) "صاحب امتیاز" در صورتیکه در صدد اعطای امتیاز قرارداد حاضر باشد، این عمل به منزله نقض شروط قرارداد می باشد.

ت‌)   "صاحب امتیاز" فعالیت هایی را که ناقص علائم تجاری، حق طبع و نشر یا سایر حقوق مالکانه "مالک" باشد، مرتکب شود.

 

3.4.         با فسخ این قرارداد، استفاده "صاحب امتیاز" از تمامی ویدئو کلیپ ها متوقف شده و وی می بایست بلافاصله ویدئو کلیپ ها را از سایت بردارد.

 

4.      تضمینات و تعهدات

 

"مالک" تعهدات ذیل را در قبال "صاحب امتیاز" اعلام می نماید که در طول مدت این قرارداد و پس از فسخ آن لازم الاتباع می باشد. "مالک" عدم تضرر به "صاحب امتیاز" و رفع خسارت از وی را به موجب تعهدات مندرج در این قرارداد، اعلام می نماید.

 

4.1.          "صاحب امتیاز" مالک انحصاری و مطلق ویدئو کلیپ ها و حق طبع و نشر و سایر حقوق مالکانه مندرج در قرارداد می باشد.

 

4.2.         ویدئو کلیپ ها، حقوق تجارتی، حق امتیاز یا سایر حقوق مالکانه افراد دیگر را نقض نخواهند نمود.

 

4.3.         "مالک" حق انحصاری و اختیار مطلق در انقضاء این قرارداد و اعطای امتیاز ویدئو کلیپ ها به "صاحب امتیاز" را داراء می باشد.

 

4.4.         هیچ گونه قراردادهای دیگر، احکام دادگاه یا سایر مقررات قانونی یا اداری که در حق اعطای امتیاز "مالک" مداخله نمایند، موجود نمی باشد.

 

4.5.         "مالک" تمامی امتیازها، رضایت و تائید های لازم و سایر اسناد ضروری را از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         شرکتهای ثبت کننده، موسیقی دانان، آهنگ سازان، اتحادیه های موسیقی و کارگری، مالکان دارای حق طبع و نشر و سایر افراد ذینفع در ویدئو کلیپ ها را با هزینه خود اخذ نموده و به عدم تضرر و جبران خسارات "صاحب امتیاز" در قبال دعاوی، تهدیدات و ادعاهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از طرفین دیگر، تعهد می نماید.

 

5.     اطلاع از حق طبع و نشر و حقوق اکتسابی

 

5.1.         "صاحب امتیاز" بروی وب سایت خود تعلق حق طبع و نشر ویدئو کلیپ ها را به هنرمندان یا عاملین آن، می بایست درج نماید. که بایستی بروی تمامی صفحه هات وب سایت که در آن ویدئو کلیپ وجود دارند، نمایش بدهد.

 

5.2.         "مالک" حق طبع و نشر ویدئو کلیپ و تمامی حقوق، عناوین مالکیت و منافع موجود و متعلق به آنها را که شامل ولی نه محدود به: حق نشر، توزیع، ایفاء به عام، تغییر، تقویت و بهبود و سایر حقوق انحصاری "مالک"، حق طبع و نشر به استثناء حق امتیاز اعطاء شده به "صاحب امتیاز" موضوع این قرارداد.، را دارا می باشد.

5.3.         بدین وسیله "صاحب امتیاز" ضمن تائید حقوق حفظ شده "مالک"، اعلام و تائید می نماید که "مالک"، تمامی حقوق انحصاری خود را حفظ نموده و دارنده حق طبع و نشر می باشد و بعلاوه توافق می نماید که معترض به حقوق انحصاری، مالکیت یا منافع موجود و متعلق به ویدئو کلیپ ها یا حق طبع و نشر آن نباشد.

 

5.4.         "مالک" تنها دارنده حق انحصاری در تعقیب قضائی افرادی که ناقض حق طبع و نشر و حقوق مالکانه وی در ویدئو کلیپ ها باشند، خواهد بود و  با ایجاد هزینه علیه اشخاص ثالث، اقامه دعوی خواهد نمود.

 

 

 

6.     مسئولیت در قبال وب سایت

 

"صاحب امتیاز" در خصوص محتوای وب سایت و تضمین مطابقت وب سایت با قوانین قابل اجرا، مسئول می باشد و ضمناً "مالک" را در قبال دعاوی مرتبط با متن و مفاد وب سایت تعهد به عدم تضرر و جبران خسارت، می نماید.

 

7.      مقررات متفرقه

 

7.1.         ابلاغیه ها

هرگونه ابلاغ یا مکاتبات و اطلاعیه های نوشته شده مقرر به موجب این قرارداد، بایستی کتبی بوده و با ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرسهای پست الکترونیکی ذیل تحویل شده تلقی خواهد شد. به استثناء اعلام فسخ قرارداد که بایستی کتبی بوده و  بوسیله پست سفارشی یا پست دو قبضه ارسال شوند که ظرف مدت ]مدت [روز تجاری پس از تاریخ پست تحویل داده شده تلقی خواهد شد. آدرسهای الکترونیکی برای ابلاغ به شرح ذیل می باشد:

 

      در صورت ارسال به مالک   ] آدرس پست الکترونیکی درج شود[.

 

      در صورت ارسال به صاحب امتیاز   ]آدرس پست الکترونیکی درج شود[

 

7.2.         عدم واگذاری

           امکان انتقال قرارداد، حقوق، منافع یا تعهدات آن به غیر، میسر نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   قانون حاکم:

تفسیر و اجرای مقررات این قرارداد به موجب قانون ]کشور /استان[ می باشد و   تمامی دعاوی اقامه شده می بایست در دادگاه کشور ]کشور[ رسیدگی شود.

 

7.4.         یکپارچگی قرارداد

کل قرارداد و موضوع و مفاد آن به اطلاع طرفین رسیده و از این رو فاسخ و جایگزین کلیه مباحثات، مذاکرات و توافقات و پیشنهادات اعم از شفاهی و کتبی فی ما بین طرفین می باشد. امکان تغییر و تعدیل قرارداد تنها با توافق کتبی به وسیله نمایندگان مجاز، عملی می باشد. اگر دادگاهی صالح حکم به تصفیه یا بطلان شروط قرارداد صادرکند، شروط باطل و به باقی شرایط قراردادی خللی نرسانده و بدون اشاره به آن قسمت قرارداد لازم الاجراء می باشد. اسقاط حق نقض در مقابل طرف دیگر قرارداد، باعث اسقاط حق نقض آتی نخواهد شد.

 

در حضور شاهدان، با تائید و تصدیق مراتب فوق، طرفین در تاریخ قید شده در بالا و با اطلاع کامل از مفاد و اهمیت آن و با قصد الزام به قرارداد بر اساس مفاد آن، این قرارداد را امضاء نموده اند.

 

 

مالک                                                                صاحب امتیاز

 

                                                                                                                   

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                    

                                                _____                                                          

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                     نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الف

ویدئو کلیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//