تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی چک لیست شرایط و ضوابط قرارداد مجوز نرم افزار


 چک لیست شرایط و ضوابط قرارداد مجوز نرم افزار


چک لیست شرایط و ضوابط قرارداد مجوز نرم افزار

 

 

چک لیست

شرایط و ضوابط قرارداد مجوز نرم افزار

 

محافظت قانونی از تجارت شما بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور نرم افزار شرکت شما باید تحت پوشش یک مجوز توافقی باشد. تمامی موارده ذکر شده در ذیل،  ممکن است در تمامی قراردادها مورد استفاده قرار نگیرد و در برخی از شرایط، ممکن است موارد دیگری مناسب تر باشند که در زیر فهرست نشده اند. این سند جایگزین توصیه ها و تلفیظ های قانونی که مشاور باصلاحیت در حوزه اختیارات قانونی مربوطه ارائه می نماید، نمی گردد. می بایست با یک وکیل مشاوره نماید تا اطمینان داشته باشید که همه شرایط لازم را در توافقنامه مجوز خود قید نموده اید.

 

 

  عنوان قرارداد

 

 

 هویت طرفین قرارداد

 

 افراد حقیقی یا حقوقی

 در صورت حقوقی بودن، از چه نوعی؟ (سهامی خاص، سهامی عام، شرکت با مسئولیت محدود، و غیره)

 نام فردی که از طرف شرکت امضاء می کند.

 عنوان رسمی امضاء کننده، آیا اختیار انعقاد قرارداد تجاری را دارد؟

 

 

 نشانی طرفین قرارداد

 

 

 هدف کلی و موارد مقدماتی

 

 توافقی میان مجوز دهنده و مجوز گیرنده که به واسطه آن مجوز کاربری نرم افزار مذکور ارائه می شود.

 مجوز گیرنده تصدیق می نماید که این تنها یک مجوز محدود و غیر انحصاری می باشد.. مجوز دهنده صاحب تمامی عنوان ها، حقوق، و منافع مربوط  به نرم افزار بوده و باقی خواهد ماند.

 مجوز گیرنده اجازه می یابد تا نرم افزار را بر بیش از یک رایانه نصب نماید، بطوریکه نرم افزار به طور همزمان در بیش از یک رایانه بکار نرود. مجوز گیرنده حق نسخه برداری از نرم افزار را نداشته و نباید به سایرین نیز  اجازه اجازه چنین کاری را بدهد، مگر آنکه با توجه به توافقنامه اختیار چنین کاری را داشته باشد. مجوز گیرنده می تواند تنها به منظور back up نسخه برداری نماید.

 

 

 تجاوز از حدود تضمین — نمونه

 

در صورت تجاوز از حدود تضمین، راه حل مجوز گیرنده به شرح زیر می باشد: مجوز گیرنده با هزینه خود، تمامی نسخه های نرم افزار را به همراه مدارک اثبات خرید، به مجوز دهنده برمی گرداند و مجوز دهنده به انتخاب خود، برای مجوز گیرنده نسخه جایگزینی از نرم افزار را، با هزینه مجوز گیرنده، ارسال می نماید و یا بازپرداخت قیمت کامل نرم افزار را به وی صادر می نماید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمانت محدود – نمونه

مجوز دهنده تضمین می نماید سخت افزاری که این نرم افزار در آن پیاده می شود، از لحاظ طرز کار در شرایط  کاربرد عادی بوده و بدون عیب و نقض می باشد. نرم افزار بر اساس مستندات چاپی آن اجرا خواهد شد و مجوز دهنده تضمین می نماید که  این نرم افزار طبق مستندات چاپی اجرا شده و حقوق مالکیت مربوط به شخص ثالث را نقض نمی کند. این تضمین محدود فقط تا [تعداد[ روز پس از تحویل معتبر خواهد بود. تا آنجایی که قانون اجازه می دهد، تضمین فوق الذکر تلویحاً یا صریحاً جایگزین همه تضمینهای دیگر می شود و مجوز دهنده از تمام تضمینهای تلویحی شامل تضمین های تلویحی مربوط به عنوان، تجارت پذیری، عدم نقض حقوق یا سازگاری یا یک هدف مشخص، رفع مسئولیت می کند. هیچ نماینده ای از طرف مجوز دهنده این اختیار را ندارد تا تضمین دیگری را صادر نموده یا این تضمین محدود را تغییر یا اصلاح نماید. هر گونه اقامه دعوی به خاطر نقض این تضمین محدود می بایست در عرض یک سال پیش از پایان اعتبار آن صورت گیرد، به این علت که برخی از حوزه های قضایی هیچ محدودیتی در مورد مدت یک تضمین قانونی نمی پذیرند. محدودیت بالا ممکن است در مورد این مجوز گیرنده صادق نباشد. در صورتیکه قانون عدم مسئولیت در قبال ضررهای تجاری متحمل شده به خاطر استفاده از نرم افزار را برای تضمینهای تلویحی مجاز نداند، در این صورت هر گونه تضمین تلویحی بعد از تحویل نرم افزار به مجوز گیرنده ، محدود به [تعداد[ روز خواهد بود. مجوز گیرنده  نسبت به این تضمین دارای حقوق قانونی خاصی می باشد، و البته با توجه به اختیارات قانونی مجوز گیرنده، ممکن است حقوق دیگری نیز داشته باشد .  

 

 

 مسئولیت قانونی — نمونه

 

علی رغم موارد ذکر شده، مجوز دهنده در مورد هر گونه خسارت که شامل خسارت جبرانی، خاص، تصادفی، نمونه ای، ایجاد دردسر، یا خسارات بعدی که در رابطه با یا ناشی از این توافقنامه یا کاربرد مجوز گیرنده از این نرم افزار می باشند، مسئولیت قانونی در برابر مجوز گیرنده ندارد. حوزه اختیارات مجوز گیرنده چنین محدودیتی را در مورد خسارت مجاز نمی داند، بنابراین این محدودیت ممکن است صادق نباشد.

 

 

 دوره و خاتمه توافقنامه

 

 طول مدت قرارداد چه قدر است ؟

 چه رویدادهایی منجر به فسخ زودتر از موعد قرارداد می شوند؟ 

 آیا هریک از طرفین قرارداد می توانند قرارداد را بدون دلیل فسخ نمایند؟

 در شهر یا کشوری که واحد پولی مهمی در بازار رایج است و طرفین تمایل دارند رابطه تجاری خود را با هدف سودهی افزایش دهند. در عین حال، اگر به منظور بازاریابی و تبلیغات، طرفین مجبور باشند پرداختی های زیادی را متحمل شوند، در هر زمانی طرف مسئول این پرداخت هامی تواند تقاضای فسخ قرارداد را نماید؟

 چه تعهداتی را طرفین در خاتمه قرارداد نسبت به یکدیگر دارند؟

 پرداختی های جاری در مورد دریافت ها، چه موقعی پرداخت خواهند شد؟

 تحویل اطلاعات مربوط به مالکیت؟

 لغو بکارگیری علایم تجاری و سایر داراییهای اطلاعاتی

 آیا هیچ مورد و شرایطی پس از خاتمه توافقنامه پا برجا خواهد ماند؟در چنین صورتی، مدت زمان آن چقدر خواهد بود؟

 

 توافق جبران خسارت

 

 آیا جبران خسارت در مورد نقص یا مسائل خاص وجود دارد؟

 مراحل لازم برای جبران خسارت چگونه است؟

 آیا توجیه و یا موارد استثنایی برای جبران خسارت وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوتاهی

مسایل مربوط به کوتاهی طرفین در اجرای تعهدات کدام موارد می باشند ؟

 آیا یکی از دو طرف دوره ای را برای حل مشکل به وجود آمده دارد؟

 پیامدهای ناشی از کوتاهی در اجرای تعهدات کدام موارد می باشد؟

 

 

 قانون حل اختلاف

 

 اختلافات چگونه باید برطرف شوند— قانونی، وساطت یا حل اختلاف؟

 در صورت حل اختلاف، چه قوانینی حکفرما خواهند بود؟ (مانند دادگاه حل اختلاف یا شورای حل اختلاف)

 در صورت حل اختلاف، چه تعداد مشاور حل اختلاف مجاز بوده و چگونه باید انتخاب شوند؟

 در صورت حل اختلاف، آیا روندهایی برای بررسی وجود دارد و حل کنندگان اختلاف مجاز به انجام چه کارهایی می باشند؟

 در صورت  استفاده از روش قانونی، محاکمه قانونی در کجا می تواند مطرح شود؟

  

 گذشتن از حقوق

 

اظهار نامه ای وجود دارد که نشان دهد، هر گونه تاخیر یا عدم تکمیل پرونده از سوی یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، باعث عدم جبران خسارت خواهد شد و یا در صورت بروز مشکلی، طرف دیگر را موظف به جبران خسارت نمی کند.

 

 انتقال

 

تعیین می کند که آیا هر یک از دو طرف قرارداد می توانند قرارداد را به غیر انتقال دهند و در صورت انتقال، می توانند تمام و یا بخشی از قرارداد را به فرد دیگری واگذار نماید، و تحت چه شرایطی(در صورت وجود شرایط)؟

 

 جدایی پذیری قانونی

 

در صورتیکه هریک از شرایط قرارداد فاقد ارزش و ساقط شوند، سایر شرایط لازم الاجرا بوده و به قوت خود باقی می مانند.

 

 آگهی

 

توضیح می دهد که در صورت نیاز، چگونه و در کجا طرفین قرارداد به صورت رسمی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند (به عنوان مثال در صورتیکه آگهی ها با پست عادی به آدرس وی  ارسال شوند طرف دیگر باید آنها را ظرف پنج روز کاری دریافت نماید).

 

 توافق کامل

 

توضیح می دهد که قرارداد انعقادی صرف نظر از آنچه قبلا بیان و یا نوشته شده است، تنها توافق میان فروشنده و خریدار بوده و همچنین فرآیند ارتقاء قرارداد را توضیح می دهد (اغلب بر پایه توافق دوسویه و به صورت مکتوب می باشد).


 قانون حاکم

 

 امضاء های امضا کنندگان دارای اختیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه مقامی برای یک فرد لازم است تا قرارداد را امضاء نماید (به عنوان مثال، هیئت سرپرستی)؟

 چه تعداد امضاء نیاز است؟

 آیا محل امضاء ها صحیح می باشد؟

 

 

 گواهی انحصاری و رسمی


...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//