تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات اجاره تجهیزات شبکه ای


 اجاره تجهیزات شبکه ای


اجاره تجهیزات شبکه ایاجاره تجهیزات شبکه ای

 

توافق نامه اجاره تجهیزات شبکه ای ( " توافق نامه ")

 

ما بین:                   [نام شرکت شما] ("اجاره دهنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل شما]

 

و:                           [نام شرکت] ("اجاره گیرنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

[نشانی کامل]

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

1. تجهیزات و کرایه 

بدین وسیله اجاره دهنده اموال منقول ذیل را (که از این پس "تجهیزات" نامیده می شود) با کرایه ماهانه در مدت اجاره نامه به اجاره گیرنده اجاره می دهد و اجاره گیرنده از اجاره دهنده اجاره می کند و اجاره گیرنده توافق می کند که به اجاره دهنده همان طور که از این پس بیان شده است، کرایه ماهانه را پرداخت کند:

 

[تجهیزات را مشخص کنید] خریداری شده از [مشخص کنید] طبق قرارداد [شماره]. 

 

2. مدت

اين اجاره نامه بر اساس کرایه، شرایط و مقررات بیان شده در آن برای مدت [تعداد] ماه و [تعداد] روز است که از [تاریخ] شروع و در [تاریخ] خاتمه پیدا می کند (مگر همان طور که از این پس بیان می شود تجدید شود).

 

3. پرداخت کرایه

کرایه باید ماهانه پرداخت شود. اجاره دهنده روز [عددام] هر ماه یا قبل از آن که از [تاریخ] شروع می شود برای مبلغ کرایه مقرر برای آن ماه به اجاره گیرنده صورتحساب می دهد که اجاره دهنده آن را بر اساس مبالغ ذیل به اضافه مالیات کالا و خدمات، مالیات فروش و مالیات های دیگر کشوری محاسبه می کند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 [مبلغ] در ماه؛ به اضافه

3.2 مبلغی معادل سود یک ماه با نرخ سالانه معادل با نرخ اولیه [نام شرکت] به اضافه [تعداد] درصد، که اولین روز کاری هر ماه به مبلغ [مبلغ] تعیین شده است، منهای مجموع تمام مبالغ پرداختی توسط اجاره گیرنده به اجاره دهنده پیرو بند 3 در این خصوص قبل از تاریخ کرایه جاری؛ به اضافه.

3.3 مبلغی معادل با مبلغ مالیات بر سرمایه [کشوری/استانی]، پرداخت شده توسط اجاره دهنده در رابطه با تجهیزات؛ به اضافه

3.4 تمام هزینه های تعمیرات تجهیزات که مستقیماً توسط اجاره گیرنده پرداخت نشده است، شامل تعمیرات [مشخص کنید] یا جایگزینی تمام یا بخشی از تجهیزات؛ منهای

3.5 تمام مبالغ کرایه جمع آوری شده توسط اجاره دهنده از طرف های دیگر غیر از اجاره گیرنده، در صورتی که اجاره دهنده درخواست کند که اجاره گیرنده تجهیزات را برای کرایه در اختیار چنین اشخاص ثالثی قرار دهد و اجاره گیرنده قبول کند، همه طبق [بند را مشخص کنید].

3.6 بدهکاری ها در رابطه با دوره از [تاریخ] تا [تاریخ] باید به تناسب محاسبه شود و به صورت حساب ماه [تاریخ] اضافه شود و با چنین بدهکاری هایی در [تاریخ] صورت شود. سود بدهکاری بیان شده در بند 3.2 فوق فقط از زمان بازپرداخت وام ارائه شده توسط [نام شرکت] و [نام شرکت] (به عنوان طلبکاران) به اجاره دهنده که طبق قرارداد وام و رهن خاص، همزمان با این قرارداد امضاء شده است شروع خواهد شد.  پرداخت های مذکور باید ظرف [تعداد] روز از دریافت صورت حساب توسط اجاره گیرنده صورت بگیرد.

 

4. توافق نامه های بعدی

اگر اجاره گیرنده کتباً اجاره دهنده را آگاه کند که قبل از انقضای مدت اولیه و تجدید مدت این اجاره نامه دیگر نیاز به تجهیزات ندارد، اجاره دهنده باید برای یافتن شخص ثالثی که علاقمند به اجاره تجهیزات برای یک دوره که نباید کمتر از مدت باقی مانده اجاره نامه باشد تلاش کند. اجاره گیرنده باید خسارات اجاره دهنده ناشی از لغو این اجاره نامه شامل (که البته محدود به این موارد نمی شود) کسری ناشی از به کار گیری قیمت اکتسابی پرداخت شده یا قسط اجاره ی پرداخت شده توسط اجاره گیرنده جایگزین تا مبلغ ([مبلغ])، منهای مجموع تمام پرداختی ها پیرو بند فرعی 3.1 که در تاریخ لغو توسط اجاره دهنده دریافت شده است، را خسارت کند. اجاره دهنده حق انحصاری هر گونه سود ناشی از فروش یا اجاره جایگزین را دارد.

اجاره دهنده می تواند هر چند وقت یکبار به اجاره گیرنده اطلاع که یک شخص ثالث قصد دارد تجهیزات را به مدت مشخصی اجاره کند. در این صورت و به شرطی که اجاره گیرنده نیاز به استفاده از تجهیزات در آن زمان نداشته باشد، تجهیزات را برای اجاره به چنین شخص ثالثی در اختیار اجاره دهنده قرار خواهد داد. اجاره بهای جمع آوری شده از این اجاره فرعی بایستی به عنوان اجاره بهای پرداختی از طرف اجاره گیرنده اصلی بر اساس شرایط بند فرعی  3.5 در نظر گرفته شود و اجاره دهنده حق دارد که به طور انحصاری از سود ناشی از این اجاره فرعی بهره مند شود. به علاوه، این اجاره گیرنده فرعی باید به تمام تعهدات اجاره گیرنده اصلی برای آن مدت زمانی به طور کامل عمل کند تا وی از تمامی تعهدات بری شود.

 

5. محل و شناسایی تجهیزات

در زمانی که از تجهیزات استفاده نمی شود، باید در آدرس مشخص شده اجاره گیرنده قرار داده شود و انتقال آنها بایستی از این مکان کنترل شود و نباید از چنین جایی بدون رضایت قبلی و کتبی اجاره دهنده منتقل شود.

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات نباید در محوطه اجاره قرار داده شود، مگر این که مالک و اجاره دهنده دیگر از هر گونه حق، مالکیت و منفعت در تجهیزات به نفع اجاره دهنده صرفنظر کنند. اجاره گیرنده هر گونه نشانه یا حروف را که در زمان تحویل بر روی تجهیزات است یا از این پس و هر زمانی در مدت اجاره نامه به درخواست و توسط اجاره دهنده بر روی آن نصب می شود، تغییر نداده و حذف نخواهد کرد. اجاره گیرنده چنین علایم و نشانه هایی را که توسط اجاره دهنده تهیه می شود، بر روی تجهیزات نصب خواهد کرد.

 

6. بازرسی اجاره گیرنده، استنباط های جامع

اجاره گیرنده تایید می کند که تجهیزات را به طور کامل بازبینی کرده است و وضعیت تجهیزات همانند وضعیت بیان شده در توافق نامه می باشد و اجاره گیرنده از آن رضایت دارد.

 

7. استفاده و نگهداری، تغییرات و اضافات

اجاره گیرنده از تجهیزات به طور انحصاری در انجام کسب و کار و به صحیح استفاده خواهد کرد و بدون رضایت کتبی و قبلی اجاره دهنده مالکیت تجهیزات را رها نخواهد کرد و در رابطه با آن وارد هیچ اجاره نامه دیگری نخواهد شد و یا این اجاره نامه یا منافع آن را واگذار نخواهد کرد.  اجاره گیرنده به هزینه و خرج خود باید تجهیزات را در وضعیت مناسب و سالم کاری نگاه دارد و قطعات و کار لازم برای هدف مورد نظر را فراهم خواهد کرد. اجاره گیرنده نباید بدون رضایت کتبی و قبلی اجاره دهنده تغییری در تجهیزات دهد. تمام لوازم یدکی، قطعات و قطعات جایگزین تجهیزات طبق شرایط این اجاره نامه بلافاصله به اموال اجاره دهنده تبدیل و جزیی از تجهیزات تلقی خواهد شد.

 

8. زیان و خسارت 

طبق موارد ذیل، اجاره گیرنده بدین وسیله ریسک زیان و خسارت به تجهیزات به هر علت و دلیلی را تقبل خواهد کرد، به جز در جایی که چنین زیان و خسارتی در اثر اجاره یا فروش تجهیزات به یک شخص ثالث پیرو بند 4 ایجاد شود.خسارت قابل جبران به تجهیزات یا بخشی از آن طبق اجاره نامه لطمه ای به تعهدات اجاره گیرنده وارد نخواهد کرد و این تعهدات باید به طور کامل ادامه پیدا کند. در صورت خسارت از هر نوع به هر یک از بخشهای تجهیزات، اجاره گیرنده باید به هزینه خود آن را تعمیر کند. (مگر این که خسارت غیرقابل تعمیر باشد). اگر اجاره دهنده تعیین کند که تجهیزات یا اقلام آن گم شده، به سرقت رفته، تخریب شده یا خسارت دیده است و قابل تعمیر نیست، اجاره گیرنده باید بلافاصله هزینه آن را نقداً و معادل با موارد ذیل به اجاره دهنده پرداخت کند:

الف) ارزش استهلاکی تجهیزات از تاریخ سرقت یا خسارت، منهای حق بیمه یا ارزش بازیافتنی مربوط به تجهیزات که توسط اجاره دهنده پرداخت شده است. 

ب) طرفین توافق می کنند که ارزش استهلاک تجهیزات معادل با مجموع (مبلغ) ضرب در یک کسر که صورت آن رقم پرداختی های ماهانه اجاره گیرنده در آن تاریخ و مخرج آن [عدد] خواهد بود.

ج) با این پرداخت، اجاره نامه تجهیزات خاتمه خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. تضمین خسارت

اجاره گیرنده اجاره دهنده را از تمام دیون ناشی از مالکیت، انتخاب، تصاحب، اجاره، کرایه، کنترل عملیات، استفاده، نگهداری، توزیع و بازگشت تجهیزات تضمین خسارت و مبرا خواهد کرد و به او خسارت پرداخت خواهد کرد، اما این مبالغ باید با مبالغ دریافتی اجاره دهنده از بیمه مسؤولیتی که اجاره گیرنده ایجاد کرده است پرداخت شود. 

 

10. بیمه

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//