تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات اجاره نامه تجهیزات عملیاتی


 اجاره نامه تجهیزات عملیاتی


اجاره نامه تجهیزات عملیاتی
 
 
توافق نامه اجاره عملیاتی تجهیزات
 
 
توافق نامه اجاره عملیاتی تجهیزات ( " توافق نامه ")
 
ما بین:                   [نام شرکت شما] ("اجاره دهنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
[نشانی کامل شما]
 
و:                           [نام شرکت] ("اجاره گیرنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
[نشانی کامل]
 
منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.
 
نظر به اینکه اجاره دهنده مایل است توافق نامه اجاره عملیاتی درخصوص تجهیزاتی به شرح ذیل را با اجاره گیرنده  منعقد نماید؛
 
و از آنجائیکه اجاره گیرنده مایل است این تجهیزات را تحت شرایط و مقررات توافق نامه اجاره عملیاتی که در ذیل آورده می شود، از اجاره دهنده اجاره نماید؛
 
بنابراین بدینوسیله طرفین توافق نامه به شرح ذیل توافق می نمایند:
 
 
1.  توافق نامه اجاره
 
1.1.اجاره دهنده بدین وســیله کلیه ماشین آلات، تجهیزات و ســایر اموال منقول و شــــخصی (که از این به بعد به صورت گروهی با عنوان "تجهـــیزات" و به صــورت مفرد با عنوان " فقره" خوانده می شود) و در پیوست ضمیمه "الف" به صورت مشروح آورده شده است یا حسب ضمیمه علی البدل اجاره تجهیزات که ممکن است بعداً توسط اجاره دهنده و اجاره گیرنده مورد توافق قرار گیرد و به این توافق نامه پیوست گردد و یا رفرنس آن در اینجا ثبت گردد، و طبق شرایط و مقررات ارائه شده در ضمائم مقتضی، که مشخص کننده این نوع تجهیزات باشد، را به اجاره گیرنده اجاره داده و اجاره گیرنده از اجاره دهنده اجاره می نماید.
 
1.2.شرایط و مقررات این توافق نامه اجاره، کلیه حقوق و تعهدات اجاره دهنده و اجاره گیرنده را در بر می گیرد به استثناء مواردی که این شرایط به طور مشخص و کتباً تغییر داده شده باشند. هرگاه در این توافق نامه عبارت "این اجاره" ذکر می شود، منظور کلیه ضمائم مشخص کننده اقلام تجهیزات، و مفاد افزوده بعدی مربوط به هریک از این تجهیزات می باشد که همگی بر اساس شــرایط و مقررات مندرجه در رفرنسی که ثبت شده اسـت، یک توافق نامه تام را تشکیل می دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  شرایط توافق نامه
 
2.1.  تعهدات ناشی از این توافق نامه اجاره، در رابطه با تجهیزات، باید از تاریخ ]تاریخ[ ، آغاز و تا پایان دوره توافق نامه و تا تاریخ ]تاریخ[ ادامه داشته باشد (مشروط بر آنکه اجاره گیرنده از شرایط این توافق نامه قصور نکرده باشد) و مگر آنکه پیرو مفاد پیش بینی شده در این توافق نامه، قبل از تاریخ مذکور، توافق نامه فسخ شده باشد و مگر اینکه در ضمیمه ای این شرایط تغییر داده شده باشند.
 
 
3.  پرداخت مبلغ اجاره
 
3.1.اجاره گیرنده باید در طول مدت این توافق نامه بابت اجاره تجهیزات، ماهیانه مبلغی معادل ]مبلغپرداخت نماید.
 
3.2.اجاره دهنده هنگام یا قبل از امضاء این توافق نامه باید مبلغ غیر قابل استردادی را، معادل ]مبلغ[ به عنوان حق تعهد از اجاره گیرنده دریافت نماید.
 
3.3.موعد سـررسید اولین پرداخت وجه اجاره، تاریخ ]تاریخ[  می باشد و در طول مدت این توافق نامه، پرداخت اجاره های ماهانه بعدی در تاریخ ]روز از ماه[ هرماه، در دفتر کار اجاره دهنده ]آدرس کامل[، یا در دفتر کاری که او تعیین می نماید (یا در هر محل دیگری که اجاره دهنده گهگاه به صورت مکتوب معرفی می نماید)، انجام خواهد شد. رسید چک یا اسناد دیگر برای بیعانه وجه اجاره، به عنوان مدرک پرداخت اعتبار ندارد مگر آنکه این چک یا سند به هنگام حضور برای پرداخت وجه اجاره پذیرفته شود.
 
3.4.اجاره گیرنده در خصوص پرداخت کلیه مالیات ها و سایر هزینه های پرداختنی مربوط به تجهیزات، اجاره این تجهیزات، وجوه پرداختنی این اجاره بها یا هر هزینه یا معامله دیگر مقرر شده در ذیل، در هر زمان، تنها مسئول شناخته می شود و باید این هزینه ها را، حسب مقرر و در موقع خود، پرداخت نماید. منظور از "مالیات ها" عبارت است از کلیه مالیات های دولتی، مالیات بر واردات، تعرفه‌ ها، هزینه ها، عوارض، و خرجهای تکلیف شده از سوی هر مقام ذیصلاح، دولت، شهرداری یا سایر مقامات ذیصلاح در وضع مالیات بر اجاره دهنده، اجاره گیرنده، تجهیزات، خرید و فروش، مالکیت، انتقال کالا، دارایی، یا اجاره از جمله محدودیت فروش، مالیات غیر مستقیم، انتفاع، املاک، انتقال کسب و کار، کالا و خدمات و مالیات ارزش افزوده می باشد.  
 
 
4.  شرایط و مقررات اجاره
 
4.1.شرایط و مقررات این توافق نامه اجاره، که در فهرست ضمیمه "ب" پیوست شده است، در اینجا به عنوان رفرنس ثبت می شود و چون در اینجا قید شده است، باید به عنوان جزء لاینفک این توافق نامه شناخته شود.
 
 
5.  شرایط کلی
 
5.1.  این توافق نامه باید طبق قوانین کشور ]نام کشور[ تفسیر شود و از همه جوانب به عنوان یک توافق نامه قانونی تلقی می گردد.
 
5.2.کلیه هزینه های مشروحه در ذیل و در ضمائم چندبخشی این توافق نامه بر مبنای وجه رایج کشور ]نام کشور[ می باشدT مگر اینکه صریحاً به صورت دیگری قید شده باشد.
 
5.3. این توافق نامه اجاره باید برای اجاره دهنده و اجاره گیرنده و جانشینان آنها و نمایندگان قانونی آنها الزام آور و حافظ منافعشان باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.اجاره گیرنده نمی تواند این توافق نامه اجاره و حقوق و تعهدات ذیل را بدون موافقت قبلی و مکتوب از جانب اجاره دهنده، واگذار نماید. اجاره دهنده قادر است این توافق نامه و حقوق و تعهدات ذیل را در هر زمان به صورت کلی یا جزئی واگذار نماید.
 
5.5.اجاره گیرنده تایید می نماید که کلیه تضمین های اضافی که درحال حاضر یا من بعد نزد اجاره دهنده به عنوان ضمانت دیون یا تعهدات او به اجاره دهنده نگهداری می شود، ضمانت کننده کلیه تعهدات اجاره گیرنده به اجاره دهنده در این توافق نامه می باشد.
 
5.6. اجاره گیرنده بدین وسیله تصدیق می نماید که یک نسخه امضاء شده از این توافق نامه را دریافت نموده است.
 
 
برای گواهی مراتب بالا، هر یک از طرفین این توافق نامه، آن را در ]محل امضاء توافق نامه[ و در تاریخی که در بالا آمده است، امضاء نمودند.
 
 
 
 
 

طرف اول                                              طرف دوم
-------------------------------                    -------------------------------
امضاء مجاز                                       امضاء مجاز                                                                    
-------------------------------                    ------------------------------- 
نام و نام خانوادگی، پست سازمانی             نام و نام خانوادگی، پست سازمانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست ضمیمه الف
 
شرح تجهیزات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

فهرست ضمیمه ب
شرایط و مقررات اجاره
 
 
 
1.              ترک دعوی و محدودیت های تعهد
 
اجاره دهنده بدین وسیله وجود هرگونه شروط و ضمانت ضمنی یا صریح در توافق نامه (ازجمله ضمانت قابل عرضه و مناسب بودن تجهیزات برای منظور خاص) و هرگونه توافق نامه، اظهارنامه، اعلامیه، یا ضمانت را، چه کتبی چه شفاهی، از سوی کارگزار، کارمند، یا نماینده خود تکذیب می نماید. مگر اینکه صراحتاً در این پاراگراف ارائه شده باشد و یا به صورت مشخص در اینجا با ذکر رفرنس ثبت شده باشد. تعهدات اجاره دهنده در مورد نقص یا کیفیت ساخت تجهیزات، محدود به ضمانت هایی است که در این پاراگراف قید شده است و اجاره دهنده نباید هنگام فسخ توافق نامه به علت هرگونه نقص در دستگاهها یا کیفیت ساخت آنها مقصر شناخته شود. اجاره دهنده در این معامله تجاری به هیچ وجه درمورد خسارات ناشی از  مدت زمان تعطیلی برای تعمیر دستگاهها، هزینه های بالاسری(غیرتولیدی)، نیروی کار هدر شده، خرابی، محصول تولید نشده، یا منافع از دست رفته یا خسارات پیامد و ناشی از حادث شدن هر یک از این موارد به تجهیزات، مقصر شناخته نخواهد شد. اجاره دهنده درمورد خرابی و نقصان های دیگر تجهیزات نیز مسئول قلمداد نمی شود. به جز آنچه در بالا گفته شد، اجاره دهنده تایید می نماید که اجاره گیرنده  هیچ اظهاریه یا توضیحی برای ضمانت طراحی، قابل عرضه بودن، مناسب بودن، دوام یا وضعیت تجهیزات نداده است و  اصل فسخ اولیه توافق نامه ربطی به این اجاره ندارد.
 
 
2.              تجهیزات تحت تملک اجاره دهنده
 
این توافق نامه تنها در مورد اجاره است و اجاره گیرنده نباید به جز حقـــوقی که این توافق نامه برای استفاده یا بهره وری او و کارمندان قانونی او قایل شده است، هیچ حقوق، ادعا و سودی از تجهیزاتی که در تملک اجاره دهنده می باشند طلب کند یا حاصل نماید.
اجاره دهنده بدینوسیله صراحتاً اعطای هرگونه حق و حقوق، منافع یا حمایت قانونی به اجاره گیرنده، در حال حاضر یا در آینده، و فروش شرایطی تجهیزات را به او یا امانت داران او، باطل اعلام می نماید.
 
 
3.              صدمه یا خسارت به تجهیزات
 
اجاره گیرنده ریسک کلیه صدمات یا خسارات وارده به تجهیزات را هر آنچه که باشد به عهده می گیرد. صدمه یا خسارات وارده به تجهیزات یا قطعات آن، تعهدات اجاره گیرنده را که در ذیل آمده است تحت تاثیر قرار نخواهد داد یا تضعیف نمی نماید و کلیه این تعهدات باید به صورت کامل اجرا و جاری گردد.
 
 
4.              اجاره ثانوی یا واگذاری از سوی اجاره گیرنده
 
اجاره گیرنده نمی تواند این اجاره و مالکیت تجهیزات را واگذار نماید، یا اجاره ثانوی دهد، و حقوق و تعهدات مشروحه در ذیل بدون رضایت کتبی اجاره دهنده قابل واگذاری نیست، که البته نباید بدون دلیل از اعلام رضایت مضایقه شود. اجاره دهنده می تواند هر زمان، با اخطار قبلی به اجاره گیرنده یا بدون آن، حقوق مشروحه در ذیل را، به صورت کامل یا جزئی واگذار نماید، گرو گذارد، وثیقه قرار دهد یا منتقل نماید و درغیر این صورت متروک سازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.              نگهداری و بازرسی تجهیزات
 
اجاره گیرنده می بایست همواره و به هزینه خود تجهیزات را در وضعیت خوب و کارآمد قرار دهد و تعمیر و نگهداری نماید و باید همه و کلیه قطعات دستگاه، مکانیسم ها و اجزاء لازم برای نگهداری تجهیزات در وضعیت مکانیکی مناسب و کارآمد را فراهم نماید. اجاره دهنده، کارمندان او و/یا کارگزاران او همواره باید به منظور بررسی تجهیزات به دستگاهها دسترسی داشته باشند. اجاره گیرنده نباید بدون رضایت کتبی قبلی از اجاره دهنده، هیچگونه تغییر، افزایش، یا بهسازی در تجهیزات ایجاد نماید. درصورت تغییر یا بهسازی، دستگاهها در تملک اجاره دهنده باقی خواهند ماند.
 
 
6.              متابعت از کلیه قوانین، احکام و غیره از سوی اجاره گیرنده
 
اجاره گیرنده باید در تمام دوره این توافق نامه، از کلیه قوانین، احکام و مقررات حال حاضر یا آتی، در ارتباط با مالکیت، دارایی، استفاده یا نگهداری از تجهیزات، به هر شکل موافقت و متابعت داشته باشد و اجاره دهنده از هرگونه تعهدی به صورت کامل بری الذمه شناخته می شود. اجاره دهنده در این توافق نامه، نباید درخصوص خسارت وارده یا ناشی از اعمال یا کوتاهی خود، مسئول شناخته شود.
 
 
7.              حفظ تجهیزات معاف از حق تعرفه، امتیازهای ویژه، تعهد حبس المال، مطالبات و غیره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//