تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات توافق نامه اجاره تجهیزات


 توافق نامه اجاره تجهیزات


توافق نامه اجاره تجهیزات
 
 
 
توافق نامه اجاره تجهیزات

 
توافق نامه اجاره تجهیزات ( " توافق نامه ")
 
ما بین:                   [نام شرکت شما] ("اجاره دهنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
 
[نشانی کامل شما]
 
و:                           [نام شرکت] ("اجاره گیرنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
 
[نشانی کامل]
 
منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.
 
بدین وسیله تأیید می شود که با در نظر گرفتن تعهدات و توافق نامه های دو جانبه در طول مدت توافق نامه و یا دوره تمدید آن، اجاره دهنده و اجاره گیرنده به صورت ذیل توافق می کنند:
 
 
 
1.    اجاره
 
اجاره دهنده بدین وسیله به اجاره گیرنده تجهیزات توصیف شده در [جدول را مشخص کنید] و تمام جداول دیگر را اجاره می دهد که از این پس توسط [نام شرکت] به منظور افزایش تجهیزات امضاء می شود و اجاره گیرنده این تجهیزات را از اجاره دهنده اجاره می کند. تجهیزات شامل تمام اقلام، قطعات، لوازم یدکی و الحاقات اولیه و جایگزین که از این پس "تجهیزات" نامیده می شود می باشند.
 
 
 
2.    توصیف تجهیزات
 
اجاره گیرنده به اجاره دهنده اجازه می دهد که شرح تجهیزات را در [جدول را مشخص کنید] با افزودن شماره سریال و جزییات دیگر تکمیل کند. چنین جدولی باید به امضای طرفین برسد و بخشی از این اجاره نامه را تشکیل می دهد.
 
 
 
3.    تضمین های اجاره گیرنده و اجاره دهنده
 
اجاره دهنده و اجاره گیرنده هر یک تضمین می کنند که اختیار ورود به این اجاره نامه را دارند و این اجاره نامه از نظر قانونی مجاز بوده و توسط ایشان امضاء شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    تضمین های اجاره دهنده
 
اجاره دهنده و اجاره گیرنده تأیید می کنند که هیچ گونه تضمین، شرایط، مقررات، ضمانت منافع یا امتیازات به صورت صریح یا ضمنی وجود ندارد، به جز آن چه که در این توافق نامه به طور صریح بیان شده است. اجاره دهنده تضمین می کند که تجهیزات باید طبق مشخصات [جدول را مشخص کنید] به اجاره گیرنده تحویل داده شود. اجاره دهنده در مورد تناسب تجهیزات با فعالیت اجاره گیرنده هیچ تضمینی نمی کند. طبق بند [شماره] تضمین اجاره دهنده شامل حال طرفی که اجاره دهنده این توافق نامه را به وی واگذار کرده است نخواهد شد.
 
 
 
5.    تضمین های تولیدکنندگان
 
هر گونه تضمین، شرایط یا گارانتی از سوی تولید کنندگان یا تأمین کنندگان تجهیزات فقط متعلق به خود آن ها است نه اجاره دهنده، اما به نفع اجاره دهنده و اجاره گیرنده است و توسط آنها تأیید می شود. هر گونه دعوی حقوقی اجاره گیرنده در رابطه با ضمانت، شرایط یا گارانتی های تولید کننده باید مستقیما توسط اجاره دهنده (نه نماینده اجاره گیرنده) از طرف اجاره گیرنده و فقط علیه تولید کننده یا تامین کننده صورت بگیرد.
 
 
 
6.    مالکیت
 
اجاره دهنده تعهد می کند که مالک تجهیزات است و اجاره گیرنده مالکیت اجاره دهنده را در تجهیزات تایید می کند و متعهد به دفاع از آن در برابر هر گونه دعوی حقوقی مخالف با آن می شود.
 
 
 
7.    مدت
 
مدت این اجاره نامه نسبت به هر یک از تجهیزات از تاریخ پذیرش آن توسط اجاره گیرنده طبق بند [شماره] آغاز شده و به مدت زمان مشخص شده در [جدول را مشخص کنید] ادامه خواهد یافت. پرداخت کرایه تجهیزات از تاریخ پذیرش آن ها توسط اجاره گیرنده آغاز خواهد شد و به اجاره دهنده تعلق خواهد گرفت.
 
 
8.مالکیت، محل
 

 
9    .    اموال شخصی، توقیف اموال اجاره دهنده
 

 
10. پلاک های شناسایی
 

 
11.     سفارش، تحویل، نصب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.     بازبینی
 

 
13. استرداد، انتقال در پایان توافق نامه
 
 
14. کرایه: پرداخت های دیگر: عدم کسر مبلغ
 
 
15.     پرداخت غیر مشروط
 
...
 
16.     استفاده: نگهداری: تعمیر
 

 
17.     تغییرات دیگر در تجهیزات
 
 
18.        مسؤولیت
 

 
19. مالیات ها
 
 
 
20.     عدم حبس مال
 
 
21. قصور در تعمیر، پرداخت مالیات، حفظ نظافت
 

 
22.     قصور
 
 
23. تسریع دیون معوقه
 
.
 
24.      جبران خسارت اجاره دهنده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. واگذاری
 
اجاره گیرنده نباید این توافق نامه یا منافع آن را یکجا یا بخشی از آن را بدون رضایت کتبی و قبلی اجاره دهنده بفروشد، انتقال دهد، واگذار کند یا گرو بگذارد. اجاره دهنده می تواند حقوق خود را در این خصوص یکجا یا بخشی از آن را واگذار کند و اجاره گیرنده طبق شرایط ملزم به این واگذاری است جز این که اجاره گیرنده نباید در هیچ موردی علیه هیچ منتقل الیهی اقامه دعوی کند که ممکن است اجاره دهنده علیه وی داشته باشد و اجاره گیرنده در واگذاری به صورت یک شخص ثالث مداخله خواهد کرد.
 
 
26.  زمان
 
زمان در این اجاره نامه بیشترین اهمیت را دارد. هر گونه دیرکرد در پرداخت یا عمل به تعهدات توسط اجاره گیرنده در این خصوص به عنوان اعراض از تعهدات اجاره دهنده خواهد بود.
 
 
27. ابلاغیه
 
ابلاغیه های این اجاره نامه در صورتی که با پست ثبت شده، پست پیش پرداخته یا تلکس یا تلفکس به اجاره گیرنده به نشانی مشخص شده فوق ارسال شود، تحویل شده خواهد بود؛ جهت اطلاع [مشخص کنید] یا واگذاری اجاره دهنده به نشانی که قبل از ابلاغیه ارایه می شود. و هر گونه ابلاغیه ارسالی با پست ثبت شده در [تعداد] ام روز کاری بعد از ارسال، دریافت شده تلقی خواهد شد و در صورت ارسال با تلکس یا تلفکس، روز ارسال دریافت شده تلقی خواهد شد. "روز کاری" به معنای روزی غیر از شنبه، یکشنبه یا تعطیلات رسمی است. هر یک از طرفین می توانند تغییر نشانی را اطلاع دهند.
 
 
28. اطمینان بیشتر
 

 
29. تفسیر
 
"اجاره دهنده" در تمام این اجاره نامه [نام شرکت] و جانشینان وی است، "اجاره گیرنده" شامل جانشینان و وراث مجاز وی است و هر گونه ارجاع ضمیر به اجاره گیرنده شامل تغییر در تعداد و جنسیت مطابق با هویت واقعی اجاره گیرنده تلقی خواهد شد، به شرطی که اجاره گیرنده بیش از یک فرد باشد که مسؤولیت هر یک مشترک و جداگانه خواهد بود. تیترهای پاراگراف فقط برای شناسایی بوده و قائم به ذات نیستند. این توافق نامه طبق [قانون کشور شما] تفسیر خواهد شد. تبصره ها، شرایط و مقررات در این خصوص تا جایی قابل تفکیک هستند که اگر هر یک از آن ها مغایر با اختیارات قانونی [قانون کشور شما] باشد طبق [قانون کشور شما] اصلاح شده تلقی خواهد شد اما تبصره ها، شرایط و مقررات دیگر معتبر و الزام آور خواهند بود.
 
 
30.     جانشینی
 
طبق شرایط، این توافق نامه برای [نام شرکت] و جانشینان مربوطه و وراث مجاز آنان الزام آور بوده و نامبردگان می توانند از مزایای قانونی آن استفاده کنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.     جملات پایانی
 
اجاره گیرنده باید سالانه [تعداد] روز بعد از پایان هر سال مالی یک نسخه از گزارش سالانه را به اجاره دهنده تحویل دهد.
 
این اجاره نامه تابع شرایط و مقررات فوق است و اجاره گیرنده تایید می کند که آن را مطالعه کرده است.
 
برای گواهی مراتب فوق، طرفین این توافق نامه را در تاریخ ذکر شده در بالا امضاء کردند.
 
 
 
اجاره دهنده                                                    اجاره گیرنده
   
 ___________________________                ___________________________    
  
 امضاء نماینده مجازودارای حق امضاء           امضاء نماینده مجازودارای حق امضاء                                             
 ___________________________                ___________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//