تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات توافق نامه خرید تجهیزات


 توافق نامه خرید تجهیزات


توافق نامه خرید تجهیزات


 
توافق نامه خرید تجهیزات
  
 
 
توافق نامه فروش تجهیزات ( " توافق نامه ")
 
 
 
ما بین:                   [نام شرکت شما] ("فروشنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
 
 
[نشانی کامل شما] 
 
 
و:                           [نام شرکت] ("خریدار")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
 
 
[نشانی کامل]
 
 
منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.
 
گواهی می شود که:
نظر به این که فروشنده مالک انبار و تجهیزات مربوطه واقع در [آدرس] است؛ و
نظر به این که فروشنده توافق کرده است که به خریدار تجهیزات انبار مذکور را بفروشد و خریدار از فروشنده خریداری کند؛
اکنون با در نظر گرفتن مقدمات و شرایط و تعهدات در این خصوص، بدین وسیله [نام شرکت] به شکل ذیل توافق می کند:
 
1.    تعاریف
 
در این توافق نامه عبارات معانی ذیل را دارند و عبارات در جای دیگر همان معنی تعریف شده در آن جا را دارند، مگر این که مشخصاً به شکل دیگری تعریف شوند یا متن به شکل دیگری ایجاب کند:

"توافق نامه" به معنای توافق نامه خرید تجهیزات شامل تمام جداول ضمیمه است که تمامی آن ها طبق ارجاع ضمیمه می شوند و بخشی از آن را تشکیل می دهند و تمام اصلاحات و مکمل های این توافق نامه و عبارت "در این باره"، "در این خصوص"، "بدین وسیله"، "در ذیل"، و عبارات مشابه به این توافق نامه اشاره دارند؛
"نهایی کردن" به معنای تکمیل فروش تجهیزات به خریدار و خرید توسط وی طبق این توافق نامه با انتقال و تحویل اسناد مالکیت و پرداخت قیمت خرید طبق توافق نامه است؛
 
 
 
 
 
 
"شخص" به معنای هر فرد، شرکت، شراکت، متولی یا اتحادیه یا شرکت غیر سهامی است؛
"تجهیزات" به معنای انبار و تجهیزات مربوطه است که در جدول A به طور کامل و جامع فهرست شده است؛
"قیمت خرید" به معنای قیمت خرید پرداختی توسط خریدار به فروشنده برای تجهیزات است که در بند 2.1 آمده است.

2.    خرید و فروش

2.1 فروشنده بدین وسیله تجهیزات را به خریدار می فروشد و انتقال می دهد و خریدار با اعتماد خاص به تمام شرایط ضمن عقد و ضمانت نامه های فروشنده، تجهیزات را از فروشنده به مجموع مبلغ [مبلغ] ("قیمت خرید") خریداری می کند.
2.2 قیمت خرید همزمان با اجرای این توافق نامه به طور کامل قابل پرداخت است و خریدار آن را با چک معتبر یا سفته بانکی صادر شده توسط بانک صاحب الامتیاز [کشور] به مبلغ [مبلغ] [پول رایج] و سپرده شده به صورت امانی به [سردفتر دار رسمی] پرداخت خواهد کرد. فروشنده و خریدار بدین وسیله [سردفتر دار رسمی] را برای دریافت قیمت خرید مطابق با تبصره های [دستورالعمل/قانون/حکم] [کشور] راجع به فروش یک شرکت (فروش عمده) انتخاب می کنند.
2.3 خریدار و فروشنده تایید و توافق می کنند که قیمت خرید شامل تمام مالیات های اطلاق پذیر از جمله مالیات کالا و خدمات و مالیات های فروش [کشور] باشد. فروشنده با انتقال تجهیزات اقدام به ارسال تمام مالیات های اطلاق پذیر قابل پرداخت به مقامات دولتی در محدوده زمانی قانونی توصیه شده می کند.
2.4 فروشنده به خریدار تضمین می دهد که تجهیزات برای اهداف مالیات کالا و خدمات طبق [لایحه/قانون/حکم] مالیاتی ([کشور]) با شماره [شماره] ثبت شده است. فروشنده به خریدار تضمین می دهد که تجهیزات برای اهداف مالیات کالا و خدمات طبق [لایحه/قانون/حکم] مالیاتی ([کشور/استان]) با شماره [شماره] ثبت شده است.
2.5 خریدار بدهی ها، دیون یا تعهدات حال یا آینده فروشنده را مربوط به تجهیزات بدون ارتباط با آن قبول نخواهد کرد.
2.6 فروشنده باید تمام صورت حساب های فروش، واگذاری، اسناد انتقال، اطمینان، رضایت و دیگر اسناد ضروری برای انتقال حقوق، مالکیت و منافع فروشنده را در رابطه با تجهیزات به خریدار امضاء کند و تحویل دهد و این ثبت ها، رکوردها و ثبت و ضبط و سپردن اسناد و مدارک را به مقامات دولتی مربوطه برای انتقال مالکیت به خریدار تجهیزات به مورد اجرا بگذارد.
 
3.    تعهدات، شرایط ضمن عقد و ضمانت نامه های فروشنده 
فروشنده بدین وسیله به شکل ذیل به خریدار تضمین می دهد:
3.1 فروشنده شرکتی می باشد که بر اساس [قانون شرکت کشور شما]، تأسیس شده است، سازمان یافته است و به فعالیت خود ادامه می دهد. فروشنده دارای قدرت، اختیار و صلاحیت برای مالکیت اموال و تداوم کسب و کار و انجام معامله های پیش بینی شده است به همان نحوی که اکنون با تمام اختیارات قانونی در حال انجام است.
 
 
 
 
 
3.2 امضاء و تحویل این توافق نامه و عمل به تعهدات خود بر اساس این توافق نامه توسط فروشنده منجر به تخطی از [قانون کشور شما] یا مقررات [کشور] یا استان [استان] یا هر گونه حکم یا فرمان دادگاه یا دیوان محاکمات که فروشنده، خریدار یا تجهیزات تابع آن است نخواهد شد.
3.3 این توافق نامه حسب المقرر توسط فروشنده امضاء و تحویل داده شده است و به منزله یک تعهد معتبر و الزام آور برای فروشنده و قابل اجرا طبق مفاد آن است، مگر این که به دلیل ورشکستگی، اعسار یا [قانون دیگر] موثر بر حقوق طلب کاران محدود شود یا یک روش جبران منصفانه فقط به صلاحدید دادگاه مجاز شمرده شود.
3.4 تجهیزات تحت مالکیت فروشنده آزاد از حق حبس مال، رهن، ضمانت، حق وثیقه یا دیگر حقوق حبس مال است.
3.5 همزمان با اجرای این توافق نامه، فروشنده اظهارات دارای قسم را با امضای رئیس شرکت به نام آقای ]نام شخص[ تسلیم کرده است. این اظهارات طبق تبصره های بند [شماره] [دستورالعمل/قانون/حکم] [کشور] تهیه و تسلیم شده است.

4.    تعهدات، شرایط ضمن عقد و ضمانت نامه های خریدار 
خریدار بدین وسیله به شکل ذیل به خریدار تضمین می دهد:
4.1 فروشنده شرکتی می باشد که بر اساس [قانون شرکت کشور شما]، تأسیس شده است، سازمان یافته است و به فعالیت خود ادامه می دهد. خریدار دارای قدرت، اختیار و صلاحیت برای مالکیت اموال و تداوم کسب و کار و انجام معامله های پیش بینی شده است به همان نحوی که اکنون با تمام اختیارات قانونی در حال انجام است.
4.2 این توافق نامه حسب المقرر توسط خریدار امضاء و تحویل داده شده است و به منزله یک تعهد معتبر و الزام آور برای فروشنده و قابل اجرا طبق شرایط آن است، مگر این که به دلیل ورشکستگی، اعسار یا [قانون دیگر] موثر بر حقوق طلب کاران محدود شود یا یک روش جبران منصفانه فقط به صلاحدید دادگاه مجاز شمرده شود.
4.3 نیازی به تایید یا رضایت هر مقام دولتی یا خصوصی برای خرید تجهیزاتی که در اینجا به آنها اشاره شده است نیست و خرید این تجهیزات منجر به وقوع یک حادثه یا شرایط که بعد از اعلان یا گذشت زمان دال بر تخطی یا کوتاهی خریدار بر اساس مفاد شرکت، مقررات یا طبق هر گونه توافق نامه، سند، حکم، قضاوت یا دستوری که خریدار تابع آن است باشد، نمی شود.
4.4 ریسک فروش و خرید تجهیزات ذیل بر اساس اصل "همان طور که هست"، "هر جا که هست" به عهده خریدار است و برای وضعیت، کیفیت، دوام، توصیف مشخصات، تناسب آن با کار مورد نظر هیچ گونه ضمانت، شرایط ضمن عقد به صورت قانونی یا توافق نامهی، صریح یا ضمنی وجود ندارد.

5.    ابقای شرایط ضمن عقد و غرامت خریدار
...
 خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//