تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات توافقنامه ی اجاره ی تجهیزات و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری


 توافقنامه ی اجاره ی تجهیزات و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری


توافقنامه ی اجاره ی تجهیزات و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری
 
 
 
توافق نامه اجاره ی تجهیزات و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری
 
 
 
 توافق نامه اجاره تجهیزات و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری ( " توافق نامه ")
 
ما بین:                   [نام شرکت شما] ("اجاره دهنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
 
[نشانی کامل شما]
 
 
و:                           [نام شرکت] ("اجاره گیرنده")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:
 
[نشانی کامل]
 
 
منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.
 
 نظر به اینکه اجاره دهنده به عنوان فروشنده و اجاره گیرنده به عنوان خریدار، مشترکاً بدین وسیله وارد توافق نامه ی خرید اموال شده اند (بعد از این با عنوان " توافق نامه ی خرید اموال")، که پیرو آن، اجاره گیرنده اقدام به خرید اموال مشخصی از اجاره دهنده مربوط به دادوستد در [کشور] کرده است؛
 
نظربه اینکه پیرو توافق نامه ی خرید اموال، بدین وسیله اجاره دهنده مشترکاً وارد استیجارهای گوناگونی با اجاره گیرنده شده است، و طبق ("اجاره نامه ی املاک") که پیرو آن، اجاره دهنده مکانهای تحت الاختیار خود را در[کشور] به اجاره گیرنده اجاره داده است، که تمامی این مکانها در اجاره نامه های ملک، با نام ("مکان ها") ذکر شده اند؛
 
نظر به اینکه توافق نامه ی خرید اموال اجاره دهنده را  ملزم می کند که به عنوان بخشی از این معامله، تجهیزات و اصلاحات اموال استیجاری مورد استفاده ی خود را در مکانهای قیدشده، به اجاره گیرنده اجاره دهد،
 
 
 بنابراین اکنون، طرفین ، به صورت زیر توافق می کنند:
 
 
1. تجهیزات و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری
 
بدین وسیله، طی مدت این اجاره نامه، تجهیزات قید شده در فهرست الف (ازاین پس به نام " تجهیزات") و اصلاح و بهسازی اموال استیجاری قید شده در فهرست ب (ازاین پس به نام "اصلاحات")، که برای هر مورد در هر مکان، شرح داده شده است، توسط اجاره دهنده به اجاره گیرنده اجاره داده شده و اجاره گیرنده آنها را از اجاره دهنده اجاره می نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. مکان ها و شناسایی تجهیزات
در صورت نبودن تحت شرایط کاری، تمامی تجهیزات قید شده در فهرست الف این سند، در محل همان مکانی است که در حال حاضر موجود بوده، و جابجایی آنها در تمامی زمانها، از آن مکان ها کنترل میشود، و هیچ کدام از تجهیزات یا اصلاحات، بدون مجوز کتبی اجاره دهنده، حق جابجایی از این مکان ها را ندارند.
 
هیچ کدام از تجهیزات و یا اصلاحات، در املاک استیجاری قرار نخواهند گرفت (مگر پیرو اجاره نامه ی املاک)، مگر در صورتی که مالک و هر اجاره دهنده ای، از هرگونه حق، عنوان و ادعایی که ممکن است در مورد تجهیزات و اصلاحات داشته باشد، به نفع اجاره دهنده صرفنظرکند.
 
 اجاره گیرنده حق ندارد که هیچ گونه آرم یا نگاشته ای را که بر روی تجهیزات یا اصلاحات، در زمان تحویل وجود داشته و یا بعد از آن توسط اجاره دهنده بر روی آنها قرار میگیرد، تغییر داده و یا از جای خود بردارد، و در هر زمان از طول مدت این اجاره نامه، بنا به درخواست اجاره دهنده، اجاره گیرنده باید بر روی تجهیزات یا اصلاحات (بسته به مورد)، این نشانه گذاری ها را که ممکن است توسط اجاره دهنده تأمین گردد، در نقطه ای آشکار و به طرز آشکاری الصاق نماید.
 
 
 
3. بررسی های اجاره گیرنده، قراین مسلم
 
 اجاره گیرنده اذعان میدارد که طبق توافق میان اجاره دهنده و اجاره گیرنده، اجاره گیرنده به طور کامل تجهیزات واصلاحات را بررسی کرده است و وی در مورد تجهیزات واصلاحات رضایت داشته و آنها را پذیرفته است. در اختیارگرفتن تجهیزات واصلاحات توسط اجاره گیرنده، دلیل قاطعی است براینکه آنها در شرایط مطلوبی بوده اند.
 
 
 
4. استفاده و نگهداری، جایگزینی ها و الحاقات
 
 اجاره گیرنده، از تجهیزات، فقط تحت قوانین بازرگانی [کشور] و با دقت و به طرز مناسبی استفاده خواهد کرد و بدون مجوز کتبی اجاره دهنده، به هیچ وجه حق مالکیت یا اجاره ی ثانویه تجهیزات یا اصلاحات، و یا هیچ قسمتی از آنها، یا تفویض این اجاره نامه یا حقوق آن را تحت شرایط مذکور نخواهد داشت. در صورت لزوم، اجاره گیرنده، با خرج و هزینه ی خود، تجهیزات و اصلاحات را به نحو مطلوبی تعمیر خواهد کرد و آنها را در وضعیت و شرایط کاری خوبی نگهداری خواهد کرد و برای این منظور، هرگونه، و تمامی قطعات یا نیروی کار مورد نیاز را فراهم خواهد نمود. اجاره گیرنده مجاز نخواهد بود که بدون مجوز کتبی اجاره دهنده، هیچ گونه جایگزینی ای در مواد و لوازم انجام دهد. تمامی ملحقات، قطعات و موارد جایگزین شونده برای تجهیزات واصلاحات، یا مواردی که به آنها اضافه شده یا متصل می شوند، بلافاصله جزء دارایی های اجاره دهنده محسوب شده و به عنوان تجهیزات شمرده خواهند شد و تحت شرایط این اجاره نامه در می آیند، گویی از ابتدا تحت شرایط مذکور بوده اند.
 
 
 
5. صدمه و خسارت
 
 طبق بند زیر، مسئولیت تمامی خطرهای احتمالی مربوط به صدمه و خسارت به تجهیزات واصلاحات، بنا به هر دلیلی که باشد، به عهده ی اجاره گیرنده میباشد، مگر در شرایطی که این صدمه و خسارات، زمانی رخ دهد که تجهیزات واصلاحات، پیرو بخش 4 این سند، به شخص ثالثی اجاره داده شده یا فروخته شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هیچ صدمه ی جبران پذیری به تجهیزات واصلاحات یا هر بخشی از آنها، تحت این اجاره نامه، از اجاره گیرنده هیچ گونه سلب تعهدی نخواهد کرد و همچنان لازم الاجرا بوده و اعتبار قانونی خواهد داشت. در صورت وقوع هرگونه صدمه ای به هرکدام از موارد تجهیزات ویا اصلاحات (مگر اینکه این موارد به حدی صدمه دیده باشند که قابل تعمیر نباشند)، اجاره گیرنده موظف است که با هزینه ی خود، موارد لازم را به نحو مطلوبی تعمیر کرده و به شرایط کاری مناسب برگرداند. در صورتی که از جانب اجاره دهنده محرز گردد که تجهیزات یا اصلاحات و یا هر قسمتی از آنها، گم شده، به سرقت رفته، تخریب گردیده و یا فراتر از حد تعمیر، صدمه دیده است، اجاره گیرنده موظف خواهد بود بلافاصله به صورت نقدی، طبق موارد زیر به اجاره دهنده، خسارت پرداخت نماید: (1) مبلغی برابر با ارزش تنزل یافته ی تجهیزات یا اصلاحات (بسته به مورد) از تاریخ شروع صدمه، سرقت یا خسارت دیدگی (2) مبلغی برابر با هزینه ی بیمه یا هزینه ی بازیابی وصول شده توسط اجاره دهنده در قبال تجهیزات واصلاحات. متعاقب این پرداخت، این اجاره نامه با توجه به مورد تجهیزات یا اصلاحات به اتمام خواهد رسید.
 
 
 
6. تضمین
 
 اجاره گیرنده، اجاره دهنده را از مسئولیت های ناشی از مالکیت، گزینش، تصاحب، اجاره دهی، اجاره کردن، کنترل عملکرد، استفاده، نگهداری، تحویل و/یا بازگردانی تجهیزات واصلاحات مصون می دارد، البته به واسطه ی تعهد بیمه ای فراهم شده توسط اجاره گیرنده، این مبلغ تأمین خواهد گردید.
 
 
 
7. بیمه
 
 اجاره گیرنده، تجهیزات واصلاحات را در مقابل تمامی خطرات، صدمه یا خسارت، به هر علتی که باشد، تا سقف مبلغ تجهیزات یا اصلاحات جدید، بدون در نظرگرفتن هزینه ی استهلاک، بیمه خواهد نمود، و البته تعهد بیمه ای نیز هم در مقابل خسارات شخصی و هم صدمه ی اموال برای کلیه ی تجهیزات واصلاحات خواهد داشت و اجاره گیرنده متعهد به پرداخت تمامی سهام کاهشی برای حق بیمه ها خواهد بود.
 
 تمامی بیمه نامه ها اجاره گیرنده را ملزم می نمایند که هیچ گونه نقض شرایط بیمه تحت شرایط مذکور از جانب وی، در تضاد با منافع اجاره دهنده که تحت بیمه نامه ی مذکور می باشد، نخواهد بود. تمامی موارد بیمه ای باید به شکل، مقدار و با شرکت هایی باشد که اجاره دهنده رضایت داشته باشد. تمامی بیمه های صدمه و خسارت، تصریح میکنند که هرگونه خسارتی به اجاره دهنده قابل پرداخت خواهد بود و این بیمه های مسئولیت به اسم مشترک اجاره دهنده و اجاره گیرنده هستند. اجاره گیرنده باید حق بیمه ها را پرداخت کرده و سپس بیمه نامه ها یا رونوشت آنها یا مدارک دیگری که مورد قبول اجاره دهنده است را به وی ارائه دهد. بیمه گر بایستی با پشت نویسی بیمه نامه های خود، یا به روش دیگری که در اختیار اجاره دهنده میگذارد، موافقت کند که در صورت هرگونه جایگزینی یا لغو بیمه نامه، بایستی از [تعداد] روز قبل، به صورت کتبی این موضوع را به اجاره دهنده اعلام نماید. مبلغ قابل پرداخت این بیمه به دلیل صدمه یا خسارت دیدگی تجهیزات یا اصلاحات، به انتخاب اجاره دهنده در موارد زیر صادق خواهد بود: (الف) به جهت جایگزینی، استرداد یا تعمیر تجهیزات یا اصلاحاتی که صدمه دیده، به سرقت رفته، تخریب شده یا خسارت دیده اند. (ب) به جهت پرداخت تعهدات اجاره گیرنده مذکور در سند.  اجاره گیرنده بدین وسیله به طور قطعی اعلام میدارد که اجاره دهنده، به عنوان وکیل اجاره گیرنده، حق مطالبه، دریافت مبالغ پرداختی، امضاء و پشت نویسی تمامی مدارک، چک ها یا پیش نویس های دریافت مبالغِ پرداختی مربوط به صدمه یا خسارت تحت پوشش بیمه نامه را، دارا میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صورت عدم توانایی اجاره گیرنده در فراهم کردن یا نگهداری بیمه ی مذکور یا پیروی کردن از شروط این اجاره نامه، اجاره دهنده حق خواهد داشت، ولی مجبور نخواهد بود، که چنین بیمه ای را از جانب اجاره گیرنده، اجرا کند. در این صورت، تمامی پول های پرداخت شده و هزینه های اجاره دهنده برای اجرای بیمه، به عنوان اجاره بهای اضافی محسوب می شود که باید با پرداخت بعدی ماهانه ی اجاره بها، توسط اجاره گیرنده به اجاره دهنده پرداخت گردد.
 
 
 
8. پیروی از قوانین، پرداخت مالیات ها
 
 اجاره گیرنده از تمامی قوانین و مقررات مربوط به موارد زیر پیروی خواهد کرد و در سررسید معین، بلافاصله نسبت به پرداخت موارد مربوط به همه هزینه های پروانه، هزینه های ثبت، ارزیابی ها، حق الزحمه ها و مالیات ها، عوارض شهرداری و دولتی اقدام خواهد کرد، البته به جز مالیات های مربوط به درآمد اجاره دهنده که ممکن است از اکنون یا از این به بعد، به واسطه ی مالکیت، تصاحب، اجاره دادن، اجاره کردن، کنترل، استفاده، نگهداری، تحویل و یا بازگرداندن تجهیزات، برقرار شود، و به منظور محافظت از اجاره دهنده در برابر ضرر و زیان های واقعی یا ادعا شده ، و تمامی مخارج و هزینه های مربوطه.
 
 
 
9. حق مالکیت اجاره دهنده، سند
 
 مالکیت تجهیزات واصلاحات، در تمامی زمان ها در اختیار اجاره دهنده می باشد و اجاره گیرنده موظف خواهد بود تا با مخارج و هزینه ی خود، از حق مالکیت اجاره دهنده محافظت و دفاع کند. اجاره گیرنده موظف خواهد بود تا همواره تجهیزات واصلاحات را آزاد و مبری از هرگونه تحمیل مالیات، توقیف، ممنوع الفروش سازی، گرو و مخارج یا دیگر جریان های قضایی، از هر نوعی که باشد، نگه دارد، بلافاصله به طور کتبی اجاره دهنده را درباره ی آن باخبر کند و خسارات اجاره دهنده، ناشی از هرگونه صدمه و خسارت دیدگی به موجب موارد فوق را، جبران کند. اجاره گیرنده باید با اجاره دهنده همکاری کرده و هر اقدامی را که لازم است برای اجاره دهنده به منظور تنظیم، ثبت یا ضبط، و تنظیم مجدد، ثبت مجدد یا ضبط مجدد این اجاره نامه، در دفاتر تعیین شده توسط اجاره دهنده، و هر جایی که لازم بوده یا توسط قانون مجاز شمرده میشود، به منظور محافظت مطلوب از حق مالکیت اجاره دهنده نسبت به تجهیزات واصلاحات، انجام دهد. تجهیزات واصلاحات، بدون درنظرگرفتن مورد استفاده ی آنها، جزء دارایی های منقول بوده و خواهند بود و اجاره گیرنده حق ندارد که موجب شود یا اجازه دهد که تجهیزات واصلاحات، به نحوی استفاده شوند که ماهیتاً غیرمنقول شوند.
 
 
 
10. بازرسی
 
 اگر با رضایت اجاره دهنده طبق بخش 3 این سند، تجهیزات از آدرس مشخص شده در بالا، به خارج از محل عادی کار اجاره گیرنده منتقل شوند، یا اگر مکانی که از آنجا جابجایی های آن کنترل میشود، تغییر کند، اجاره دهنده باید بنا به تقاضا، اجاره گیرنده را در مورد مکان دقیق آن یا مکانی که از آنجا این جابجایی ها کنترل می شوند، بسته به مورد، آگاه نماید. اجاره دهنده می تواند به منظور بازرسی، در تمام زمان های قابل قبول، وارد هر ساختمان یا جایی که در آن تجهیزات واصلاحات قرار دارند شده و فوراً تجهیزات یا اصلاحات را بدون اطلاع اجاره گیرنده جابجا نماید، در صورتی که طبق نظر اجاره دهنده، تجهیزات یا اصلاحات، فراتر از ظرفیت خود استفاده شده، با بی احتیاطی از آنها نگهداری شده یا از آنها سوءاستفاده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. قصور، چاره
 
 در صورتی که:
 
(الف) اجاره گیرنده نسبت به پرداخت اجاره بها یا هر وجه پرداختی دیگر مذکور در ذیل، در سررسید معین قصور کند، یا
 
(ب) اجاره گیرنده نسبت به پرداخت به موقع هر گونه بدهکاری به اجاره دهنده، مستقل از این اجاره نامه، شامل هر گونه قصور که توسط اجاره گیرنده، تحت یک یا چندین اجاره نامه ی املاک یا تحت گواهی موافقت منعقدشده ی مشترک بین اجاره دهنده به عنوان گواهینامه دهنده و اجاره گیرنده به عنوان دارنده ی جواز، انجام می گیرد،
 
(پ) اجاره گیرنده نسبت به اجرای هرگونه تعهد دیگری که در این سند ذکر شده است، کوتاهی نماید و این قصور به مدت [تعداد] روز پس از اخطارکتبی اجاره اجاره دهنده، ادامه پیدا کند، یا
 
(ت) اجاره گیرنده ورشکسته شده یا به منظور جبران بدهی خود به بستانکاران، اقدام به واگذاری نماید، یا
 
(ث) اجاره گیرنده نسبت به تعیین یک مدیر تصفیه یا قیم برای خود یا برای تمام یا قسمتی از دارایی های خود اقدام کرده یا با تعیین آن موافق باشد و یا این  مدیر تصفیه یا قیم بدون تقاضا یا موافقت اجاره گیرنده تعیین شده باشد، یا
 
(ج) در صورتی که دادخواستی به وسیله یا علیه اجاره گیرنده، تحت قوانین ورشکستگی [کشور] تنظیم شود یا هر اصلاحیه ی دیگری (شامل، بدون محدودیت، دادخواست سازمان دهی دوباره، تنظیم یا گسترش)، تحت هر قانون دیگری در مورد ورشکستگی یا قوانین پشتیبانی از بدهکاران تنظیم شود،
 
 آنگاه، تا حد مجاز قانونی، اجاره دهنده حق خواهد داشت که بدون درخواست یا مراحل قانونی، وارد هر مکانی شود که ممکن است تجهیزات و اصلاحات در آنجا یافت شود و آنها را تصاحب کرده و جابجا نماید. علاوه بر آن، تمامی حقوق اجاره گیرنده در مورد تجهیزات و اصلاحات نیز بلافاصله پایان می پذیرد.
 
 اجاره گیرنده موظف خواهد بود تا به عنوان خسارت های وارده برای نقض این اجاره نامه، مبلغی برابر با ارزش مستهلک شده ی تجهیزات و اصلاحات را طبق بخش 8 این سند، به اجاره دهنده پرداخت نماید.
 
 اجاره دهنده می تواند تمامی اجاره بهاهای قبلی را نزد خود نگه داشته و با تجهیزات و اصلاحات، هر طور که صلاح میداند رفتار کند. تجهیزات و/یا اصلاحات را در حراج عمومی یا خصوصی، با یا بدون مطلع کردن اجاره گیرنده، با یا بدون موجود بودن تجهیزات یا اصلاحات در حراج، به فروش برساند که ممکن است در این حراج، اجاره دهنده، تمامی یا قسمتی از تجهیزات و اصلاحات را خریداری کند. درآمد حاصل از این فروش، با کسر مخارج بازپس گیری، انبار، تعمیر، فروش دوباره و دستمزد وکیل استخدام شده توسط اجاره دهنده، به عنوان خسارت پرداختی توسط اجاره گیرنده به حساب می آید که اجاره گیرنده باید آنها را بپردازد و اجاره دهنده می تواند هرگونه مقدار مازاد را نزد خود نگه دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. جبران های مضاعف، عدم چشم پوشی
 
 تمامی جبران های رسمی اجاره دهنده در این سند هم­افزود بوده و میتوانند تا حد مجاز در قانون به طور مشترک یا جداگانه اعمال شوند. اعمال هرگونه جبرانی به منزله ی گزینش این جبران یا جلوگیری از اعمال جبران های دیگر نمی باشد. هیچ گونه قصوری از جانب اجاره دهنده و هیچ گونه تأخیری در اعمال حقوق یا جبران مذکور، به عنوان چشم­پوشی از آن محسوب نخواهد شد. همچنین، هیچ گونه اعمال جداگانه یا جزئی توسط اجاره دهنده در مورد حقوق یا جبران مذکور در سند، نمی تواند از اعمال هرگونه حق یا جبرانی در موارد بعدی جلوگیری نماید.
 
 
 
 13. مالکیت و استفاده
 
 اجاره دهنده با اجاره گیرنده توافق می کند که اجاره دهنده مالک قانونی تجهیزات و اصلاحات می باشد، مبری از هرگونه ممنوع الفروش سازی و گرو می باشد، و اینکه در صورت پرداخت اجاره­بهاها توسط اجاره گیرنده و اجرای تمامی تعهدات، ضرب الاجل ها و شرایط مذکور در سند توسط وی، اجاره گیرنده قادر خواهد بود تا با نظم و آرامش، تجهیزات و اصلاحات را در طول دوره ی این اجاره نامه، بدون ایجاد مزاحمت، در اختیار گرفته، دارا بوده و استفاده نماید.
 
 
 
14. بهره و هزینه ها
 
 در صورتی که اجاره گیرنده نسبت به پرداخت هر مقداری از اجاره بها یا هر وجه پرداختی دیگری که طبق این سند باید به اجاره دهنده بپردازد، قصور کند، اجاره گیرنده بایستی بهره ی پرداختی معوقه را با نرخ تعیین شده در زیربخش 3.1 از این سند، از روز موعد پرداخت تا روز انجام پرداخت، به همراه تمامی هزینه های وصول، شامل دستمزد وکیل، پرداخت نماید.
 
 
 
15. بازپس دهی
 
 پس از انقضای این اجاره نامه، اجاره گیرنده باید با خرج و هزینه ی خود، تجهیزات و اصلاحات را در آدرس مشخص شده توسط اجاره دهنده، در همان وضعیت مشابه زمان دریافت، به اجاره دهنده بازگرداند. فرسودگی و خرابی باید در حد متعادل، و استهلاک نیز در حد متعارف باشد.
 
 
 
16. توضیحات
 
 تمامی توضیحات مربوط به این سند، مکتوب شده و به صورت حضوری به محل دفتر اشخاص تحویل داده شده، یا توسط یک شرکت پستی ثبت شده، به آدرس اشخاصی که این سند را امضا کرده اند یا به آدرسی که پس از این مشخص خواهند کرد، ارسال خواهد شد.
 
 
 
17. عدم ضمانت: موافقت کامل
 
 اجاره گیرنده موافقت میکند که اجاره دهنده هیچ گونه اظهارنامه یا ضمانتی از هیچ نوع و ماهیتی و هیچ توضیح یا ضمانتی در مورد تجهیزات یا اصلاحات نداشته است. این اجاره نامه، موافقت کامل طرفین را در مورد تجهیزات و اصلاحات شامل میشود، به جز در مورد اجاره ی املاک در صورت اصلاحات. این اجاره نامه، قابلیت تغییر، اصلاح، انقضا یا بری­الذمه­سازی را، به جز باارائه ی مدرک قانونی مکتوب، امضاء شده توسط تمامی اشخاص مذکور در سند، نخواهد داشت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. واگذاری توسط اجاره دهنده
 
 این استیجار، یا هر تجهیزات و اصلاحات، یا هر اجاره بها یا مبالغ پرداختنی یا قابل پرداخت دیگر مذکور در این سند، قابلیت واگذاری و انتقال توسط اجاره دهنده را بدون اعلام قبلی دارا هستند و در صورت چنین امری، انتقال گیرنده یا محال­الیه، صاحب تمامی حقوق، توانایی ها، اختیارات و جبران های اجاره دهنده، مذکور در این سند می باشد و تعهدات اجاره گیرنده، شامل هیچ گونه دفاع، تعدیل یا دعوی متقابلی علیه اجاره دهنده نخواهد شد.
 
 
 
19. مغایرت با قوانین نافذ
 
 در صورتی که هر بندی از این اجاره نامه در مغایرت با هر آیین نامه یا بخشی از قوانین کشور باشد که این قوانین در آن اجرا می شوند، آنگاه بندهای موردنظر تا حدودی که با قانون مغایرت دارند، کان­لم­یکن تلقی می شوند، ولی بندهای باقی مانده در این اجاره نامه، همچنان ارزش قانونی خواهند داشت. این اجاره نامه در مطابقت با قوانین [کشور] تنظیم و تفسیر خواهد شد و طرفین موافقت می کنند که هرگونه اختلاف در ارتباط با این اجاره نامه را به دادگاه های [ایالت/استان] واقع در [کشور]، ارجاع دهند. این اجاره نامه، اجاره دهنده و اجاره گیرنده، نمایندگان قانونی آنها، جانشینان و قیم های آنان را متعهد خواهد نمود.
 
 
 
20. متفرقه
 
 به جز مواردی که چیزی در تضاد با مفاد و مطالب سند باشد، کلماتی که فقط دلالت بر مفرد دارند، شامل جمع نیز می شوند و بالعکس، و کلماتی که دلالت بر جنس مذکر دارند، شامل جنس مؤنث نیز می شوند و بالعکس، و تمامی عبارات مربوط به واحد پول، به مهنای واحد پول [نام کشور] هستند. تقسیم بندی این مطالب به متن ها، بخش ها، زیربخش ها و پاراگراف های مختلف، و آوردن عناوین، فقط به معنی ارجاع مطالب است و هیچ تأثیری بر معنی و تفسیر این متن ها نخواهد داشت.
 
 
 
21. مقصود اجاره
 
21.1 مقصود اجاره- مقصود [نام شرکت] از این اجاره کردن ("اجاره") این است که برای اجاره دهنده کاملاً خالص باشد. اجاره دهنده، مسئول هیچ گونه خرج و هزینه ای از هر نوع، در ارتباط با تجهیزات اجاره داده شده یا اصلاح و بهسازی اموال استیجاری (که این مفاهیم پس از این توضیح داده می شوند)، یا استفاده و اشغال آنها یا محتویات آنها، یا کسب و کار صورت گرفته در آنجا، نخواهد بود، و اجاره گیرنده به تنهایی مسئولیت این هزینه ها، مخارج و مبالغ صرف شده شامل مالیات، نگهداری و تعمیرات را به عهده دارد. هر تعهدی که به روشنی در این سند به عهده ی اجاره دهنده قید نشده باشد، به عنوان تعهد اجاره گیرنده شمرده می شود و باید توسط یا با مخارج اجاره گیرنده تأمین گردد.
 
 
 
22. مدت اجاره
 
22.1 تاریخ شروع- مدت اجاره، از روز [تاریخ] آغاز شده، (از این پس با نام "تاریخ شروع" یاد می شود) و در روز [تاریخ]، پایان می یابد، مگر اینکه زودتر از موعد، به صورتی که بعد از این گفته می شود، اتمام یابد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.2 اشغال پیش از تاریخ شروع- در صورتی که اجاره گیرنده پیش از تاریخ شروع (با کسب اجازه از اجاره دهنده)، وارد ملک اجاره ای شود، تمامی شرایط اجاره نامه، در زمان این اشغال، حالت قانونی پیدا خواهد کرد.
 
 
 
23. اجاره بهای خالص برای اصلاحات اموال استیجاری
 
23.1 اجاره بها- در طول مدت اجاره، اجاره گیرنده، اجاره بهای خالص زیر را به صاحبخانه پرداخت خواهد کرد:
 
23.1.1 از [تاریخ] تا [تاریخ]، اجاره خالص سالیانه [مقدار پول] ("اجاره خالص") در سال، قابل پرداخت به صورت اقساط برابر و متوالی ماهیانه به میزان [مقدار پول]، در روز [شماره روز] از هر ماه.
 
23.2 محل پرداخت- اجاره بها باید توسط اجاره گیرنده، به پول رسمی [کشور] به اجاره دهنده در آدرس [آدرس] یا هر مکان دیگری که به صورت کتبی توسط اجاره دهنده مشخص می شود، به وی پرداخت گردد، یا باید به نماینده یا وکیل اجاره دهنده در [ایالت/استان] که با اطلاعیه ی قبلی اجاره دهنده به اجاره گیرنده معین میگردد، پرداخت شود.
 
23.3 تأخیر در پرداخت- به جز در مواردی که در این سند قید نشده باشد، اجاره دهنده و اجاره گیرنده بایستی نسبت به پرداخت هر پولی که در این توافق نامه قید شده است، در سررسید معین، متعهد شوند. دیرکرد در پرداخت، شامل بهره پایه ی بانک اجاره دهنده، به اضافه ی [مقدار] درصد [درصد%] سالیانه، محاسبه شده از موعد پرداخت تا زمان پرداخت کامل نیز، بدون هیچ گونه لطمه ای به دیگر حقوق طرفین این اجاره نامه، می شود.
 
 
 
24. استفاده، تعمیر و نگهداری از تجهیزات و اصلاحات
 
24.1 مخارج مربوط به تجهیزات و اصلاحات- اجاره گیرنده، کلیه ی هزینه های مربوط به استفاده، تعمیر و نگهداری از تجهیزات و اصلاحات را تقبل کرده و پرداخت خواهد کرد.
 
24.2 شرایط ملک استیجاری- اجاره گیرنده متقبل می شود که با مخارج خود، تمامی وسایل را در شرایط تعمیری مطلوبی نگهداری کرده و تمامی تجهیزات و اصلاحات و همه ی جایگزین ها، اصلاحات، اثاثیه، الحاقیات و هرگونه اسباب یا خدمات مورد استفاده ی دیگر در آن مکان را در شرایط مطلوبی نگهداری کند. اجاره گیرنده متقبل می شود که از تجهیزات و اصلاحات با احتیاط استفاده کرده و در صورت لزوم، بدون تأخیر و با خرج خود، نسبت به تعمیر تجهیزات و اصلاحات و نگهداری آنها در شرایط مطلوب اقدام کرده و پس از اتمام این اجاره نامه، تجهیزات و اصلاحات را، به جز موارد فرسودگی و خرابی متعارف، با شرایط مشابه روز اول به اجاره دهنده تسلیم نماید.
 
24.3 قصور از جانب اجاره گیرنده- در صورتی که اجاره گیرنده تجهیزات و اصلاحات را به خوبی تعمیر نکرده و در شرایط تعمیری مطلوبی نگهداری نکند، و در صورتی که اجاره گیرنده در طول مدت زمان معقولی در شرایط موجود، طبق اعلام اجاره دهنده به اجاره گیرنده، خود را با شرایط اعطا شده از جانب اجاره دهنده همسان نسازد، اجاره دهنده و متصدیان اجاره دهنده، کارمندان، کارگزاران، پیمانکاران، کارگران و دیگر نمایندگان، مجاز خواهند بود که بدون اطلاع قبلی، وارد مکان ها شده و به جای اجاره گیرنده و به خرج او، هرگونه تعمیر یا اقدام لازم دیگر را انجام دهند. مبلغ این هزینه ها به اضافه ی [%] هزینه ی اداره ی این امور، به عنوان اجاره بهای اضافی، توسط اجاره گیرنده پرداخت خواهد شد، بدون اینکه به دیگر حقوق و سرمایه های اجاره دهنده، لطمه ای وارد شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بدین وسیله اجاره گیرنده از هرگونه ادعایی علیه اجاره دهنده، متصدیان اجاره دهنده، کارمندان، کارگزاران، پیمانکاران، کارگران و دیگر نمایندگان وی، برای غرامت، تاوان، کاهش اجاره بها یا خسارات مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از هر اقدام اجاره دهنده یا نمایندگان اجاره دهنده در این سند، چشم­پوشی میکند.
 
 
 
25. جایگزینی، تعمیرات، نصب اصلاحات و الحاقیات
 
25.1 اصلاحات- تمامی اصلاحات جدید برای تجهیزات و اصلاحات، تنها با خرج و هزینه ی اجاره گیرنده انجام خواهد گرفت.
 
25.2 رضایت صاحبخانه- اجاره گیرنده مجاز نخواهد بود که بدون موافقت کتبی و قبلی اجاره دهنده، هیچ گونه تغییر، تعمیر، اصلاح، نصب یا اضافه سازی ای در تجهیزات و اصلاحات انجام دهد، چه پیش از شروع دوره ی اجاره چه در طول آن. هرگونه تغییر، تعمیر، اصلاح، نصب یا اضافه سازی در تجهیزات و اصلاحات، تنها در شرایط زیر قابل پذیرش خواهد بود:
 
25.2.1 اجاره گیرنده مجاز خواهد بود تنها از پیمانکاران مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی مورد قبول اجاره دهنده استفاده کند، که این پیمانکاران توسط اجاره دهنده، و با مخارج اجاره گیرنده، هماهنگ خواهند شد.
 
25.2.2 جهت هرگونه اصلاح مورد تقاضای اجاره گیرنده، شامل آن دسته اقدامات مذکور در بند25.2.1 که توسط اجاره دهنده هماهنگ شده یا تحت نظارت وی می باشد، اجاره گیرنده، ملزم به پرداخت کلیه ی هزینه ها شامل دستمزد مشاور می باشد، و باید به اجاره دهنده، مبلغی اضافی به میزان [%] از هزینه ی کل جایگزینی و تغییرات ( که این هزینه ها شامل دستمزدهای تخصصی می شوند) را، به منظور پرداخت تاوان به اجاره دهنده، جهت انجام هماهنگی ها و نظارت بر امور بپردازد.
25.2.3 اجاره گیرنده تقبل می نماید که برای امور فوق الذکر، [تعداد] روز پس از دریافت صورت حساب ها، اقدام به پرداخت به اجاره دهنده یا نمایندگان وی نماید.
 
25.2.4 تمامی برنامه ها و جزئیات، باید مورد قبول اداره ی کار و نیروی انسانی [کشور] یا هر مقام قضایی مورد صلاحیت دیگری قرار گیرند.
 
25.3 بیمه و معاف کننده حقوق استفاده از اموال- اجاره گیرنده باید پیش از آغاز به کار هر پیمانکار یا مقاطعه کاری برای هر کاری برروی تجهیزات و اصلاحات، اقدام به تسلیم معاف کننده ای به اجاره دهنده، در مورد حقوق قانونی خود نماید. اگر این معاف کننده آن طور که لازم است، فراهم نگردد، اجاره دهنده مجاز خواهد بود که دستور توقف فوری هر کار در حال انجام یا در شرف انجام توسط پیمانکار یا مقاطعه کار بر روی تجهیزات و اصلاحات را، صادر نماید. البته در صورتی که حق استفاده ی قانونی علیه تجهیزات یا علیه کار انجام شده بر روی تجهیزات و اصلاحات، ثبت گردد، اجاره دهنده می تواند بدون تأخیر، نسبت به بری­الذمه کردن آن، اقدام نموده یا اقدامات مقتضی را انجام دهد.
 
25.4 در صورتی که حق استفاده ی قانونی، طی [تعداد] روز از ثبت آن، بری­الذمه نگردد، اجاره گیرنده باید بلافاصله مبلغ کافی را برای پوشش هزینه های پرداختی اجاره دهنده در مورد حق استفاده ی قانونی، سرمایه، هزینه ها و مخارج، شامل مخارج متحمل شده توسط اجاره دهنده، به حساب وی واریز نماید. در صورتی که اجاره گیرنده این مبلغ را واریز نکند، اجاره دهنده می تواند به بستانکار رهنی، مبلغ ادعا شده را پرداخت کرده و بدین ترتیب، حق بری­الذمه سازی حقوق استفاده ی قانونی را، حتی در صورت هرگونه منازعه یا دادخواهی توسط اجاره گیرنده، به دست آورد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در این وضعیت، اجاره گیرنده باید در صورت تقاضای اجاره دهنده، این پرداختی ها، سرمایه، هزینه ها و مخارج را به همراه بهره ی بانکی به اضافه ی [%] سالیانه، محاسبه شده از تاریخ پرداخت توسط اجاره دهنده، به اجاره دهنده پرداخت نماید. هرگونه وجه واریزشده از جانب اجاره گیرنده به اجاره دهنده، چنانکه توضیح داده شد، توسط اجاره دهنده، به صورت امانت نگه داشته خواهد شد تا زمانی که گواهیِ بری­الذمه سازی کامل این حقوق قانونی به اجاره دهنده ارائه گردد.
 
همچنین اجاره دهنده مجاز خواهد بود که تقاضا کند که پیمانکاران یا مقاطعه کاران در حال کار در املاک اجاره ای، بیمه ای برای پوشش کلیه ی تعهدات عمومی و صدمه به اموال، حداقل به میزان [مقدار پول] داشته باشند.
 
25.5 تغییرات مربوط به اجاره دهنده- اجاره گیرنده مجاز نخواهد بود که هیچ گونه جایگزینی، تعمیرات، اصلاحات، نصب و الحاقاتی را بدون مجوز کتبی اجاره دهنده، در هر زمان از طول دوره ی اجاره نامه، انجام دهد. در صورتی که جایگزینی ها، تعمیرات، اصلاحات، نصب و الحاقات، قسمتی از مکان ها را تشکیل دهند، تبدیل به دارایی های اجاره دهنده شده، و باید توسط اجاره گیرنده، متعاقب ملک اجاره شده، بازگردانده شوند، بدون اینکه هیچ گونه تاوان یا غرامتی از هر نوع، بر عهده ی اجاره دهنده باشد. معذلک، در صورتی که اجاره دهنده اینطور بخواهد، اجاره گیرنده باید در پایان دوره ی اجاره ی ملک، تمامی یا قسمتی از این جایگزینی ها، تعمیرات، اصلاحات، نصب و الحاقات را بردارد و اجاره گیرنده موظف خواهد بود که مکان ها درست مانند شرایط اولیه ی دریافت، به جز موارد فرسودگی متعارف، تسلیم نماید.
 
 
26. بیمه
 
26.1 ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//