تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد تامین و عملیات توافقنامه ی خرید مجدد تجهیزات


 توافقنامه ی خرید مجدد تجهیزات


توافقنامه ی خرید مجدد تجهیزات
 
 
توافق نامه خرید مجدد
 
 
توافق نامه خرید مجدد
 
ما بین:         [نام شركت شما] ("فروشنده")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:
 
 
[آدرس كامل شما]
 
 
و:                 [نام شرکت] ("وام دهنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:
 
 
[آدرس كامل]
 
 
و:                 [نام شرکت] ("وام گیرنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:
 
 
[آدرس كامل]
 
 
منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.
 
 
شرح محتویات سند:
 
(الف) "فروشنده" مایل است تجهیزات قید شده در پیوست "الف" ("تجهیزات") را به "وام گیرنده" بفروشد.
 
(ب) "وام دهنده" موافقت نموده است که [مبلغ] را به منظور مساعدت به "وام گیرنده" در خرید تجهیزات از "فروشنده" به وی، پرداخت نماید، و به موجب قرارداد وام و رهن ("رهن") منعقده میان "وام گیرنده" و "وام دهنده" در [تاریخ]، توسط "وام گیرنده" از حق رهن منقول نسبت به تجهیزات برخوردار شده است، که این رهن در دفتر ثبت حقوق رهنی شخصی و منقول در [تاریخ] و تحت شماره ] شماره[ به ثبت رسیده است.
 
(ج) "فروشنده" و "وام دهنده" توافق نموده اند که چنانچه به دلیل تخلف یا قصور "وام گیرنده" جهت ایفای تعهدات خود طبق رهن، "وام دهنده" تصمیم به اعمال حقوق خود علیه "وام گیرنده" نماید، "فروشنده" حداکثر تلاش خود را برای بازاریابی مجدد تجهیزات به عمل خواهد آورد.
 
(د) "فروشنده" و "وام گیرنده" توافق نموده اند که چنانچه "وام دهنده" تصمیم به اعمال حقوق رهنی خود علیه "وام گیرنده" نماید، "فروشنده" تجهیزات را در ازای قیمت و طبق شرایط تعیین شده در این سند خریداری خواهد کرد.
 
با عنایت به مقدمات فوق و با توجه به عوض های مناسب و ارزشمندی که دریافت و کفایت آن بدین وسیله تایید می گردد، طرف های این توافق نامه به شرح ذیل توافق می نمایند:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- بازاریابی مجدد
 
چنانچه "وام گیرنده" در هر زمان نسبت به ایفای تعهدات خود بر طبق قرارداد رهن، تخلف نماید و "وام دهنده" قصد اعمال حقوق رهنی خود علیه "وام گیرنده" را داشته باشد، آنگاه "وام دهنده" باید قبل از اعمال حقوق مزبور، اعلان کتبی در این خصوص ("اعلان") خطاب به "فروشنده" صادر نماید و "فروشنده" موظف است، ظرف مدت [تعداد] روز (" دوره بازاریابی مجدد") حداکثر تلاش خود را برای بازاریابی مجدد تجهیزات و به حداکثر رساندن عواید آن به عمل آورد. کلیه موارد عرضه تجهیزات، باید بر اساس قیمت اصلاح شده تجهیزات و در وضعیت موجود در محل (بدون هیچ گونه اعلامات یا تضمینات از سوی "وام دهنده" به استثنای اینکه تجهیزات در اثر اقدامات "وام گیرنده" موضوع وثیقه نمی باشد) صورت بگیرد.
 
"فروشنده" موافقت می کند که نسبت به بازاریابی مجدد تجهیزات به گونه ای اقدام نماید، که تجهیزات تحت مالکیت "فروشنده" در مقایسه با "تجهیزات" در وضعیت بهتری معرفی نشوند. هرگونه عواید حاصل از فروش تجهیزات که توسط "فروشنده" دریافت می شود باید به عنوان امانت از طرف "وام دهنده" و جدای از منابع مالی خود "فروشنده" دریافت و نگهداری شود و باید فوراً به "وام دهنده" تسلیم شود. در صورتی که عواید ظرف [تعداد] روز از زمان دریافت توسط "فروشنده" تسلیم "وام دهنده" نشوند، "فروشنده" باید بهره ای معادل [%] در سال را نسبت به این عواید از تاریخ دریافت آن تا زمان تسلیم آن به "وام دهنده"، پرداخت نماید.
 
چنانچه عواید خالص حاصل از بازاریابی مجدد تجهیزات بیش از میزان خسارات و سایر مبالغ قابل پرداخت به "وام دهنده" به موجب رهن تجهیزات باشد، "وام دهنده" حق الزحمه ای از بابت خدمات "فروشنده"، معادل مبلغ این اختلاف، را به وی پرداخت خواهد نمود. این حق الزحمه پس از دریافت عواید بازاریابی مجدد توسط "وام دهنده" قابل پرداخت خواهد بود و با رضایت قبلی "وام دهنده" می تواند توسط "فروشنده" از عواید بازاریابی مجدد قبل از پرداخت آن به "وام دهنده" کسر شود. مفاد فوق مشروط به توانایی بعدی "وام دهنده" به تصرف ارادی یا اجباری تجهیزات متعاقب و اعمال حقوق رهنی خود، طبق رهن و تحویل آن به خریدار جدید، می باشد.
 
 
2- خرید مجدد
 
چنانچه در هر زمان "وام گیرنده" نسبت به ایفای تعهدات خود طبق رهن تخلف ورزد و اخطار لازم در این خصوص به وی ارائه شده باشد و دوره بازاریابی مجدد بدون نتیجه منقضی گردیده باشد و:
 
2.1 – "وام دهنده" حق رهن خود را طبق رهن، جهت تصرف و فروش تجهیزات در ازای تعهدات "وام گیرنده" به موجب رهن اعمال نماید و "وام گیرنده" داوطلبانه تجهیزات را به "وام دهنده" تسلیم کند، آنگاه "فروشنده" فوراً با دریافت تقاضای کتبی از سوی "وام دهنده" به این مضمون، تجهیزات را از "وام دهنده" با وضعیت موجود و در محل (بدون هیچگونه اعلامات یا تضمینات از ناحیه "وام دهنده"، به غیر از آنکه تجهیزات در نتیجه اقدامات "وام دهنده" مورد وثیقه قرار نگرفته است) خریداری نموده و به عنوان قیمت خرید این تجهیزات، مبلغی معادل ارزش اصلاح شده تجهیزات را پرداخت خواهد کرد.
 
2.2- "وام دهنده" حق رهن خود را طبق رهن، جهت فروش اصل تجهیزات اعمال کند یا دارندگان حق رهن یا دیون بعدی یا "وام گیرنده" از "وام دهنده" بخواهد که تصرف تجهیزات را در ازای پرداخت، لغو نموده و خود تجهیزات را به فروش برساند، آنگاه "فروشنده" باید: (1) بلافاصله با دریافت تقاضای کتبی "وام دهنده" به این مضمون، تجهیزات را از "وام دهنده" با وضعیت موجود و در محل (بدون هیچگونه اعلامات یا تضمینات از ناحیه "وام دهنده"، به غیر از آنکه تجهیزات در نتیجه اقدامات "وام دهنده" مورد وثیقه قرار نگرفته است) خریداری نموده و به عنوان قیمت خرید این تجهیزات، مبلغی معادل ارزش اصلاح شده تجهیزات را پرداخت نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صورتیکه "وام دهنده" تصمیم به پیگیری موضوع از طریق فروش توافقی بگیرد، (2) بلافاصله با دریافت تقاضای کتبی "وام دهنده" به این مضمون ، پیشنهادی غیر قابل برگشت و الزام آور را جهت خرید تجهیزات با وضعیت موجود و در محل (بدون هیچگونه اعلامات یا تضمینات از ناحیه "وام دهنده"، به غیر از آنکه تجهیزات در نتیجه اقدامات "وام دهنده" مورد وثیقه قرار نگرفته است) تسلیم "وام دهنده" نماید و در صورت تایید این پیشنهاد، تجهیزات را طبق این پیشنهاد خریداری نموده و مبلغ آن را پرداخت کند. در صورتی که "وام دهنده" تصمیم به پی گیری از طریق فروش مزایده ای نماید، (3) بلافاصله پس از دریافت تقاضای کتبی "وام دهنده"، یک پیشنهاد غیر قابل برگشت و الزام آور جهت خرید تجهیزات با وضعیت موجود و در محل (بدون هیچگونه اعلامات یا تضمینات از ناحیه "وام دهنده"، به غیر از آنکه تجهیزات در نتیجه اقدامات "وام دهنده" مورد وثیقه قرار نگرفته است) تسلیم "وام دهنده" نماید و چنانچه این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت، تجهیزات را بر اساس پیشنهاد خریداری کند.
 
 
3- ارزش اصلاح شده تجهیزات
 
بر اساس این توافق نامه، ارزش اصلاح شده تجهیزات به شرح ذیل خواهد بود:
 
3.1 - در مدت 12 ماه اول توافق نامه، ارزش اصلاح شده تجهیزات معادل [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 1 تجهیزات از پیوست "الف" و [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 2 تجهیزات از پیوست "الف"، به علاوه کلیه مالیاتهای قابل اعمال خواهد بود.
 
3.2 – در مدت 12 ماه دوم این توافق نامه ، ارزش اصلاح شده تجهیزات معادل [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 1 تجهیزات از پیوست "الف" و [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 2 تجهیزات از پیوست "الف"، به علاوه کلیه مالیاتهای قابل اعمال خواهد بود.
 
3.3- در مدت 12 ماه سوم این توافق نامه ، ارزش اصلاح شده تجهیزات معادل [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 1 تجهیزات از پیوست "الف" و [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 2 تجهیزات از پیوست "الف"، به علاوه کلیه مالیاتهای قابل اعمال خواهد بود.
 
3.4 – در مدت 12 ماه چهارم توافق نامه ، ارزش اصلاح شده تجهیزات معادل [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 1تجهیزات از پیوست "الف" و [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 2 تجهیزات از پیوست "الف"، به علاوه کلیه مالیاتهای قابل اعمال خواهد بود.
 
3.5 – در مدت 12 ماه پنجم این توافق نامه ، ارزش اصلاح شده تجهیزات معادل [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 1 تجهیزات از پیوست "الف" و [%] از هزینه اولیه تجهیزات فهرست شده در قسمت 2 تجهیزات از پیوست "الف"، به علاوه کلیه مالیاتهای قابل اعمال خواهد بود.
 
3.6 – پس از آن ، ارزش اصلاح شده تجهیزات معادل صفر خواهد بود.
 
 
4- غرامت
...
 
5 – تعهد بلا قید و شرط خرید مجدد
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- واگذاری
...
 
7- ابلاغیه ها

...

8- قانون حاکم
... 
 
9- تفسیر
...
 
10- توافق نامه کامل و یکپارچه
...
 
11- عدم نمایندگی
...
 
12- اطمینان بیشتر
 
طرفهای این توافق نامه، توافق می نمایند که در صورت لزوم جهت اجرای مقاصد این توافق نامه هرگونه سند دیگر را به امضا رسانده و هر اقدام دیگری را که ضرورت داشته باشد، انجام دهند.
 در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.
 
 
"فروشنده"                                                        "وام دهنده"
 
 
 
                                                                                                                             
نماینده مجاز و دارای حق امضاء                         نماینده مجاز و دارای حق امضاء
 
                                                _____                                                                    
نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                   نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی
"وام گیرنده"  
 
 
                         
                                                         
نماینده مجاز و دارای حق امضاء                        
                                                _____          
نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//