تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافقنامه ی ارائه مجوز برای نرم افزار آزمایشی


 توافقنامه ی ارائه مجوز برای نرم افزار آزمایشی


توافقنامه ی ارائه مجوز برای نرم افزار آزمایشیقرارداد پروانه نرم ­افزار آزمایشی


قرارداد پروانه نرم­افزار آزمایشی

ما بین:          [نام شرکت شما] ("اعطاءکننده پروانه")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام "دارنده پروانه"] (""دارنده پروانه"")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد  شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

1.     هدف/پروانه/دوره

این قرارداد پروانه آزمایشی منحصراً به منظور اجازه دادن به "دارنده پروانه" برای ارزیابی محصول نرم­افزاری "اعطا کننده پروانه" ("نرم­افزار اعطا کننده پروانه) و مجموعه اسناد و مدارک همراه (مجموعاً، "سیستم آزمایشی") است. "اعطا کننده پروانه" بدین وسیله به "دارنده پروانه" یک پروانه غیر انحصاری، غیر قابل­ انتقال، برای استفاده از سیستم آزمایشی می­دهد، که شامل هر نسخه تغییر یافته یا اصلاح شده متعلق به آن که توسط "اعطا کننده پروانه" برای "دارنده پروانه" فراهم شده،می باشد و بدون هیچ هزینه­ای، برای یک دوره آزمایشی [تعداد] روزه که از [تاریخ] آغاز شده و در [تاریخ] پایان می­یابد ("دوره آزمایشی")، ارائه خواهد شد.

 

2.     عودت سیستم آزمایشی

ظرف [تعداد] روز کاری پس از پایان دوره آزمایشی، "دارنده پروانه" باید تمام نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک "اعطا کننده" موجود در سیستم آزمایشی را به "اعطا کننده" عودت دهد (یا، منحصراً به صلاحدید "اعطا کننده پروانه"، تمام نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک را نابود کند و بصورت کتبی نابودی نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک مذکور را به "اعطا کننده پروانه" اطلاع دهد).

 

3.     ضمانت محدود

"اعطا کننده پروانه" گواهی می­کند که دارای این حق است که امکان استفاده موقت را به "دارنده پروانه" سیستم آزمایشی دهد. "اعطا کننده پروانه" هیچ ضمانت، صریح یا ضمنی، شامل اما نه محدود به ضمانت­های ضمنی در زمینه قابلیت فروش یا مناسب بودن برای یک هدف خاص را ارائه نخواهد داد.


مسئولیت کل "اعطا کننده پروانه" برای خسارات برآمده از یا در ارتباط با این قرارداد پروانه آزمایشی، عملکرد سیستم آزمایشی، یا عملکرد "اعطا کننده پروانه" در زمینه خدمات، نباید از [مبلغ] تجاوز کند. بدون توجه به یک دعوی بر مبنای قرارداد یا خارج از قرارداد، از جمله قصور و مسامحه نباید در هیچ پیشامدی "اعطا کننده پروانه" یا تهیه­کنندگانش مسئول خسارات غیرمستقیم، خاص، تبعی یا جانبی باشد که شامل، بدون محدودیت، خسارات ناشی از عدم­ النفع، کسری داده یا رکود تجاری برآمده از یا در ارتباط با این قرارداد پروانه آزمایشی، می باشد، حتی اگر "اعطا کننده پروانه" از احتمال چنین خساراتی اطلاع و آگاهی داشته باشد.

 

4.     حقوق اختصاصی

"دارنده پروانه" تأیید می­کند که "اعطا کننده پروانه" تمام حقوق، عناوین و منافع در سیستم آزمایشی و در تمام کپی­های متعلق به آن را حفظ و ابقا می­نماید و به هیچ عنوانی در سیستم آزمایشی، یا هیچ یک از حقوق مالکیت معنوی یا سایر حقوق در آن به موجب این قرارداد پروانه نرم­افزار، به "دارنده پروانه" منقل نمی­شوند، مگر اینکه در اینجا مشخص شود. "دارنده پروانه" نباید بدون توافق قبلی و صریح و کتبی "اعطا کننده پروانه" اقدام به تکثیر، کپی یا باز تولید سیستم آزمایشی نماید، مگر برای استفاده بروی یک کامپیوتر خاص. در زمانیکه "اعطا کننده پروانه" به "دارنده پروانه" اجازه گرفتن کپی از سیستم آزمایشی را می دهد، "دارنده پروانه" باید کپی­ رایت "اعطا کننده پروانه" و سایر علائم و اختصارات یا اعلان های حقوق اختصاصی "اعطا کننده پروانه" را بروی تمام کپی­های متعلق به آن باز تولید نماید. "دارنده پروانه" موافقت می­کند که سبب مهندسی معکوس، اسمبلی معکوس یا کامپایل معکوس یا هر تلاش دیگری به هر صورتی برای بیرون کشیدن کد منبع از نرم­افزار "اعطا کننده پروانه" نشود یا اجازه آن را ندهد.

 

5.     محرمانگی

5.1            اطلاعات محرمانه "دارنده پروانه"

 

"دارنده پروانه" تأیید می­کند که سیستم آزمایشی منتشر نشده و حاوی اطلاعات محرمانه و اختصاصی "اعطا کننده پروانه" است که برای "اعطا کننده پروانه" به منزله اسرار تجاری با ارزش محسوب می گردد. به علاوه، "دارنده پروانه" همچنین ممکن است در معرض اطلاعات محرمانه شخص ثالثی نیز قرار بگیرد یا برای وی این اطلاعات را تهیه کنند که "اعطا کننده پروانه" با آنها تجارتش را هدایت می­کند. اطلاعات محرمانه "اعطا کننده پروانه" و اشخاص ثالث مجموعاً "اطلاعات محرمانه" نامیده می شود. برای تصدیق موارد مذکور، "دارنده پروانه" توافق و موافقت می­نماید که:

الف.    "دارنده پروانه" تمام اطلاعات محرمانه را بصورت محرمانه و با بکارگیری میزان دقتی که برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز یا افشای آنها مناسب است، حفظ و نگهداری می نماید.

 

ب.      "دارنده پروانه" مستقیم یا غیرمستقیم هیچ یک از اطلاعات محرمانه را برای هیچ شخص ثالثی فاش نمی­کند، مگر با توافق کتبی قبلی "اعطا کننده پروانه"؛
 

پ.      "دارنده پروانه" برای مقاصد و اهداف شخصی خودش از اطلاعات محرمانه استفاده نخواهد نمود، مانند ایجاد یک محصول رقیب؛ یا برای منفعت هر شخصی یا هر موجودیت دیگری به جزء "اعطا کننده پروانه"؛

 

ت.      (1) در صورت فسخ مذاکرات توسط "اعطا کننده پروانه"، یا (2) در صورتی که "اعطا کننده پروانه" مشغول انجام خدمات برای "دارنده پروانه" است، پس از تکمیل آن، یا (3) در هر زمانی که "اعطا کننده پروانه" چنین درخواست کند، "دارنده پروانه" تمام یادآوری­ها، یادداشت­ها، مدارک، پرونده­ها، گزارشات، رسانه­ها و سایر اسناد و مواد (و تمام کپی­های متعلقه) در خصوص یا شامل هرگونه اطلاعات محرمانه که "دارنده پروانه" ممکن است در تصرف یا تحت کنترل داشته باشد را فوراً به "اعطا کننده پروانه" تحویل یا در صورت درخواست "اعطا کننده پروانه" آنها را نابود می­نماید.

 

ث.      "دارنده پروانه" هیچ اقدامی در خصوص اطلاعات محرمانه که متناقض محرمانگی آن و ماهیت اختصاصی باشد را انجام نمی­دهد.

 

"دارنده پروانه" باید فقط در یکی از دو صورت زیر مجاز به افشای اطلاعات محرمانه باشد:

 

الف.    برای کارمندان و کارگزارانش ("کارکنان")، زمانیکه آنها برای دانستن این اطلاعات در رابطه با این قرارداد پروانه آزمایشی، نیاز  وجود داشته باشد (و در هر پیشامدی "دارنده پروانه" باید مسئول پیروی کارکناناش از شرایط این قرارداد پروانه آزمایشی باشد)؛ و

 

ب.      در صورتی که این افشا توسط قانون مطالبه شده باشد، اما در چنین حالتی "دارنده پروانه" باید به صورت کتبی به "اعطا کننده پروانه" پیش از این افشا اطلاع داده باشد و برای "اعطا کننده پروانه" کپی­هایی از هر یک از اطلاعات مرتبط را تهیه کند تا "اعطا کننده پروانه" بتواند اقدامی مناسب برای پشتیبانی از اطلاعات محرمانه انجام دهد.

5.2            اطلاعات محرمانه "اعطا کننده پروانه"

به منظور اهداف این قرارداد پروانه آزمایشی، اطلاعات محرمانه باید شامل، اما نه محدود به، تمام اطلاعات تجاری "اعطا کننده پروانه" باشند که شامل موارد زیر می باشند:

          الف.    تمام اطلاعات و داده­های مربوط به نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک؛

          ب.      تمام اطلاعات مرتبط با سیستم­های رایانه­ای و معماری سیستم­های موجود یا برنامه­ریزی شده "اعطا کننده پروانه"، شامل سخت ­افزار رایانه، نرم­افزار رایانه، کد منبع، کد مقصد، مجموعه اسناد و مدارک، روش­های پردازش و روش­های عملیاتی؛

         پ.      تمام اطلاعات در خصوص راهبردهای محصولات، فهرست مشتریان، فروش، بازسازی سازمانی، ابتکارات تجاری جدید و اطلاعات مالی "اعطا کننده پروانه"؛ و

          ت.      اطلاعات محرمانه اشخاص ثالث که "اعطا کننده پروانه" با آنها تجارتش را هدایت و مدیریت می­کند. با وجود موارد مذکور، اطلاعات محرمانه نباید شامل اطلاعاتی شود که (1) معمولاً برای عمومی مشخص هستند یا مشخص می­شوند اما نه در نتیجه افشای آنها توسط "دارنده پروانه"، (2) پیش از افشا توسط "اعطا کننده پروانه" در تصرف "دارنده پروانه" است یا (3) توسط "دارنده پروانه" با حسن نیت و با اطمینان و بدون محدودیت از شخص ثالثی و نه تحت یک تعهد محرمانگی به "اعطا کننده پروانه" و با دارا بودن حق انجام چنین افشایی دریافت شده است. "دارنده پروانه" تأیید می­نماید که افشای اطلاعات محرمانه ممکن است باعث وارد آمدن آسیب غیر قابل جبرانی به "اعطا کننده پروانه" و خساراتی شود که تأیید و توضیح آنها مشکل باشد. "اعطا کننده پروانه" باید، بنابراین، دارای حق قرار منع در صورت افشا یا تهدید به افشای هر یک از اطلاعات محرمانه باشد، بدون نیازمندی به اینکه "اعطا کننده پروانه" ضرر غیر قابل جبران را اثبات نماید، علاوه بر سایر خساراتی که می­توانند بصورت قانونی یا بر طبق فاعده انصاف در دسترس باشند. بدون محدود نمودن موارد فوق ­الذکر، "دارنده پروانه" در صورت پیشامدی که وی خبردار شده یا دلیلی دارد برای این باور که شخص یا هویتی دارای دسترسی به اطلاعات محرمانه هستند و شرایط این قرارداد پروانه آزمایشی را نقض کرده یا قصد نقض آن را دارند، باید فوراً به "اعطا کننده پروانه" اطلاع دهد.

به علاوه، "دارنده پروانه" نباید نتایج هر یک از ارزیابی­ها یا محک­های سیستم آزمایشی را به هیچ شخص ثالثی بدون توافق کتبی قبلی صریح "اعطا کننده پروانه"، واگذار نماید.

 

6.     پرداخت غرامت

"اعطا کننده پروانه" موافقت می­نماید که در برابر هر گونه دعوی یا اقدامی بر مبنای هر تخطی منتسب از هر یک از حقوق مربوط به کپی ­برداری، اسرار تجاری، حق امتیاز یا سایر حقوق اختصاصی [کشور]، در نتیجه استفاده از سیستم آزمایشی مطابق شرایط و قیود این قرارداد پروانه آزمایشی از "دارنده پروانه" دفاع نماید و "اعطا کننده پروانه" موافقت می­نماید که برای هر هزینه و/یا خسارتی ناشی از متحمل شدن هر دعوی یا اقدام بر مبنای تخطی یا رفع اختلاف و فیصله قضیه مربوط به آن به "دارنده پروانه" غرامت بدهد؛ به شرطی که: (1) "اعطا کننده پروانه" فوراً بصورت کتبی از این دعوی آگاه شود، (2) "دارنده پروانه" کنترل انحصاری را برای دفاع و هر مذاکره برای رفع اختلاف به "اعطا کننده پروانه" بدهد، و (3) "دارنده پروانه" با "اعطا کننده پروانه" در دفاع در جریان این دعوی همکاری کند.

با وجود موارد فوق ­الذکر، "اعطا کننده پروانه" نباید در صورتی که تخطی منتج از موارد زیر باشد در قبال "دارنده پروانه" مسئولیتی داشته باشد:

الف.    استفاده از سیستم آزمایشی به همراه نرم­افزاری که "اعطا کننده پروانه" آن را فراهم نکرده است

ب.      ایجاد تغییراتی در سیستم آزمایشی که توسط "اعطا کننده پروانه" انجام نگرفته است، یا

پ.      استفاده از نسخه­ای به غیر از نسخه جاری سیستم آزمایشی که این تخطی با استفاده از نسخه جاری "اعطا کننده پروانه" قابل جلوگیری بوده باشد. موارد قبلی بیان ­کننده کل مسئولیت "اعطا کننده پروانه" در خصوص تخطی از هرگونه حق امتیاز، کپی ­برداری، اسرار تجاری یا سایر حقوق اختصاصی توسط سیستم آزمایشی یا هر بخشی از آن هستند.

 

7.     فسخ

"اعطا کننده پروانه" می­تواند در هر زمانی با یا بدون دلیل به وسیله ارائه اطلاع کتبی در مورد فسخ به "دارنده پروانه"، قرارداد پروانه آزمایشی را فسخ کند و این فسخ از زمان دریافت این اطلاع توسط "دارنده پروانه" معتبر و اجرایی است. با وجود هر موردی مخالف موارد قید شده در اینجا، بلافاصله پس از فسخ، "دارنده پروانه" باید سیستم آزمایشی شامل تمام مجموعه اسناد و مدارک مرتبط و تمام کپی­های متعلقه را به "اعطا کننده پروانه" عودت دهد.

8.     چشم­­ پوشی

چشم­ پوشی از یا عدم موفقیت "اعطا کننده پروانه" در اجرای هر یک از حقوق پیش ­بینی شده در اینجا نباید به عنوان چشم­ پوشی از هر حق دیگری تحت آن تلقی شوند. حقوق و خسارات "اعطا کننده پروانه" که در این قرارداد بیان شده، علاوه بر سایر حقوق یا خساراتی هستند که "اعطا کننده پروانه" ممکن است به صورت دیگری بصورت قانونی یا احقاق حق داشته باشد. اگر هر یک از الزامات این قرارداد پروانه آزمایشی غیر معتبر، غیر قانونی یا غیر قابل­ اجرا باشد، اعتبار، قانونی بودن و قابلیت اجرای بقیه الزامات و مفاد نباید به هیچ طریقی به موجب آن تحت تأثیر قرار گرفته یا آسیب ببیند.

 

9.     واگذاری

هیچ یک از طرفین نمی­تواند حقوق، وظایف یا تعهداتش تحت این قرارداد را بدون توافق کتبی قبلی طرف دیگر، تخصیص داده و واگذار نماید.

10.            قانون حاکم و حوزه قانونی

این قرارداد پروانه آزمایشی و عملکرد تحت آن باید توسط قوانین استان [استان] و کشور [کشور] و بدون توجه به تعارضات قوانین کنترل شوند. "دارنده پروانه" و  "اعطا کننده پروانه" بدین وسیله موافقت می­کنند که حوزه قانونی انحصاری و محل دادگاه برای هرگونه مرافعه و دعوی و اقدام قانونی ناشی از یا در ارتباط با این قرارداد پروانه آزمایشی باید یک دادگاه کشوری یا دادگاه استانی مناسب واقع در [استان] باشد.

 

11.            بقا و ادامه

تمام الزامات متعلقه در ارتباط با حقوق اختصاصی، محرمانگی و عدم ­افشا، غرامت و محدودیت مسئولیت باید پس از فسخ فرارداد نیز به قوت خود باقی نماند.

 

12.            قرارداد کامل

این قرارداد پروانه آزمایشی در حکم قرارداد کامل و تفاهم طرفین و جایگزین برای و ادغام برای هر یک و تمام طرح­های پیشنهادی، تفاهمات و قرارداد­های قبلی شفاهی یا کتبی بین طرفین در خصوص این موضوع است.

 

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

 در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//