تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی کسب يار نمونه های اسناد توافق نامه بازاریابی و تجارت


 توافق نامه بازاریابی و تجارت


توافق نامه بازاریابی و تجارت

 

 

توافق نامه بازاریابی و تجارت


 

 

این توافق نامه بازاریابی و تجارت("توافق نامه")

 

 

ما بین:                    [نام شرکت شما] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل شما]

 

 

و:                           [نام طرف دوم] ("تاجر")، شرکتی که بر اساس قوانین [ کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[نشانی کامل]

 

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

از آنجاییكه [نام شركت شما] به مدت چند سال كار فروش [كالاهای فروخته شده را مشخص كنید] و دیگر كالاهای مربوطه را در تعدادی فروشگاه خرده‌فروشی شناخته شده با عنوان فروشگاههای [نام شركت شما] انجام داده است؛

 

از آنجاییكه فروشگاههای [نام شركت شما] و نامها و نشانهای تجاری و لوگوها و سمبلهای تجاری تحت مالكیت، مورد استفاده و ساخته شده توسط [نام شركت شما] و مورد استفاده در فروشگاههای [نام شركت شما] پذیرش و موافقت عمومی را بدست آورده؛ و

 

از آنجاییكه [نام شركت شما] می‌خواهد برای تضمین اداره‌ی موثرتر فروشگاههای [نام شركت شما]، یك سیستم داد و ستد پیوسته كه اهمیت آن مشخص است را در مورد داد و ستد در فروشگاههای خرده‌فروشی فعال تحت نام فروشگاههای [نام شركت شما] (سیستم داد و ستد [نام شركت شما]) ایجاد كند؛ و

 

از آنجاییكه تاجر تصدیق می‌كند كه موفقیت سیستم جدید بسته به توجه او به اقدامات و كارهای فروشگاههای [نام شركت شما] است؛

 

از آنجاییكه تاجر می‌خواهد برای استفاده از سیستم داد و ستد [نام شركت شما] در اداره فروشگاههای واقع در آدرسهای زیر [نام شركت شما] وارد این توافق نامه شود:

 

[آدرس]

[آدرس]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مستغلات تجاری)؛‌ و

 

از آنجاییكه تاجر تصدیق میكند كه: (الف) سیاستها و روندهای تجارت و بازاریابی واستانداردهای تجارت، كیفیت تولیدات و خدمات ارائه شده توسط سیستم تجارت [نام شركت شما] و تأیید تاجر و اجابت آن اساس این توافق نامه هستند و این تأیید و اجابت همراه با نام و نشانها، اساس پذیرش عمومی سیستم تجارت [نام شركت شما] می‌باشد و برای ادامه این پذیرش لازم است، و (ب) ورود به این توافق نامه [نام شركت شما] طبق تصدیق تاجر انجام می‌گیرد تا جاییكه در صورت عدم وجود این تصدیق، [نام شركت شما] وارد این توافق نامه نشده است.

 

بنابراین با توجه به توافقات دوجانبه و شرایط موجود، فروشگاههای [نام شركت شما] تعهد و موافقت می‌كنند كه:

 

1- اهدا و شرایط

 

1-1- با توجه به شرایط این توافق نامه و حقوق اتمام توضیح داده شده در بندهای 10 و 17، بدین وسیله [نام شركت شما] با تاجر توافق می‌كند كه تاجر حق، پروانه و امتیاز استفاده از سیستم تجارت [نام شركت شما] در ارتباط با اداره فروشگاههای [نام شركت شما] را فقط در مستغلات تجاری دارد، و با توجه به تأیید تاجر به عنوان یك كاربر برای استفاده و اختیار نامها و نشانها تجاری (كه باید دیگر نامها، نشانها و لوگوهای تجاری در نظر گرفته شده توسط [نام شركت شما] را شامل شود) فقط در فروشگاههای [نام شركت شما] و مستغلات توسط رئیس نشانهای تجاری ، در صورتیكه تاجر توسط رئیس نشانهای تجاری به عنوان كاربر تأیید نشود، هر دو طرف می‌توانند این توافق نامه را تمام كنند. تداوم تاجر به عنوان یك كاربر ثبت شده‌ی نامها و نشانها و استفاده از آنها وابسته به ادامه تأیید [نام شركت شما] می‌باشد.

 

2-1- بدین وسیله تاجر تصدیق می‌كند كه [نام شركت شما] در دوره تهیه‌ی یك راهنمای بازاریابی و تجارت است و موافقت می‌كند كه فروشگاههای [نام شركت شما] را با توجه به تمام شرایط این توافق نامه كه در راهنمای بازاریابی و تجارت آمده، تحت سیستم تجارت [نام شركت شما] مدیریت كند.

 

2- خدمات عمومی ارائه شده توسط [نام شركت شما]

 

1-2- [نام شركت شما] باید طرح، راهنمایی و كمك تكنیكی اولیه را در اختیار تاجر قرار دهد تا تاجر بتواند فروشگاههای [نام شركمت شما] را با توجه به سیستم تجارت [نام شركت شما] اداره كند و [نام شركت شما] باید به صورت دوره‌ای و در زمانهایی كه لازم می‌داند، در ارتباط با اداره [نام شركت شما] با تاجر مشاوره كند.

 

2-2- [نام شركت شما] باید تمام خدمات، امكانات، حقوق و امتیازات اضافی را كه معمولاً در دسترس دیگر افراد کاربر سیستم تجارت ]نام شرکت شما[ با قیمت تعیین شده قرار می‌دهد، در اختیار تاجر قرار دهد.

 

3- راهنمای بازاریابی و تجارت

 

1-3- [نام شركت شما] باید راهنمای بازاریابی و تجارتی را كه برای استفاده مدیران  فروشگاههایش تهیه كرده و شامل اطلاعات جزئی مربوط به اداره تجارت و بازاریابی فروشگاهها مانند تكنیكهای توزیع و تجارت و روشهای تربیت پرسنل و تبلیغات می‌شود، در اختیار تاجر قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3- تاجر باید روشها، روندها و سیاستهای ایجاد شده، اصلاح شده و توضیح داده شده توسط [نام شركت شما] كه در راهنمای بازاریابی و تجارت آمده است را اجرا و استفاده كند.

 

3-3- تاجر تصدیق می‌كند كه [نام شركت شما] مالك حقوق انحصاری سیستم تجارت و راهنمای بازاریابی و تجارت [نام شركت شما] است و اطلاعات موجود در راهنمای بازاریابی و تجارت در مجموع رازهای تجاری محرمانه می‌باشد و تاجر تنها حق استفاده از این راهنما را با توجه به شرایط این توافق نامه دارد.

 

4-3- تاجر نباید بدون رضایت كتبی قبلی [نام شركت شما] اطلاعات راهنمای بازاریابی و تجارت را برای فردی غیر از كارمندان تاجر برای اداره فروشگاههای [نام شركت شما] فاش سازد، یا تمام یا بخشی از راهنما را برای هدفی غیر از تربیت كارمندان برای اداره فروشگاههای [نام شركت شما] مجدداً چاپ یا پخش كند.

 

5-3- راهنمای بازاریابی و تجارت طرح شده توسط [نام شركت شما] هر از گاهی اصلاح می‌شوند و سیاستهای موجود در آن یك مرجع را تشكیل می دهند.

 

4- تبلیغات و نشانه‌ها

 

1-4- تاجر فواید سیاست تبلیغ و بازاریابی متمرکز را برای [نام شركت شما] تصدیق می کند.  ممكن است [نام شركت شما] هر از گاهی خدمات متخصصان تبلیغات را در برنامه‌ریزی تبلیغی فروشگاههایش به كار گیرد. برای كمك به تاجر در تبلیغ و فروش تولیدات خریداری شده از [نام شركت شما] و/ یا تامین‌كننده‌ی تأیید شده فروشگاههای [نام شركت شما]، [نام شركت شما] با انتخاب خودش موارد زیر را بوجود آورده یا باعث به وجود آمدن آنها خواهد شد: آگهی خرده‌فروشی، تبلیغ تلوزیونی و رادیویی خرده‌فروشی، تبلیغ خبر محلی در ارتباط با جداول در نظر گرفته شده توسط [نام شركت شما]، موارد نمایش خرده‌فروشی، موارد تبلیغ یا نمایش ملی، كاتالوگهای خرده‌فروشی، كاتالوگهای عمده‌فروشی، موارد یا كمكهای تبلیغی.

 

2-4- تاجر اهمیت هماهنگی در تبلیغات تولیدات و خدمات پیشنهادی توسط فروشگاههای [نام شركت شما] را تصدیق می‌كند و موافقت می‌كند كه هر گزینه ارائه شده به تاجر تحت بخش 1-4 باید توسط تاجر مورد استفاده قرار گیرد. این گزینه‌ها ممكن است بدون هزینه یا با هزینه‌ مشترك با [نام شركت شما] و طبق جداول هزینه مشترك تهیه شده توسط [نام شركت شما] هر از گاهی برای تاجر تامین شود. [نام شركت شما] باید در اداره فروشگاههای [نام شركت شما]، آن دسته از مشاوره و راهنماییهای تبلیغ  را كه مناسب می‌داند در اختیار تاجر قرار دهد.

 

3-4- تاجر باید با هزینه خودش نشانه‌ها را طبق طرح و رنگ در نظر گرفته شده توسط [نام شركت شما] ساخته و نگهدارد. تاجر نباید نشانه، كلمه، لوگو یا نماد دیگری را در ارتباط با مستغلات تجاری استفاده كند یا طی دوره قرارداد اقدامی انجام دهد كه از آن نتیجه گرفته شود كه فروشگاههای [نام شركت شما] در مستغلات تجاری كه مستقلاً توسط تاجر اداره می شوند، توسط [نام شركت شما] اداره، نظارت و كنترل می‌گردند.

 

4-4- تاجر باید كلمات "واسطه [نام شركت شما]" و نام خود را در نشانه‌های اشاره شده در بخش 3-4 و در واسطه تبلیغی تاجر به فروشگاههای [نام شركت شما] و در قراردادها یا فاكتورهایش مورد استفاده قرار دهد تا به روشنی مشخص شود كه فروشگاههای [نام شركت شما] تحت مالكیت و مدیریت تاجر قرار دارند.

 

5- انبار دارایی- قراردادهای خرید

...

 

 

 

 

 

 

 

 

22- ضرورت زمان

 

1-22- زمان اساس این توافق نامه است.

 

23- قانون حاكم

 

1-23- این توافق نامه با توجه به قوانین ]کشور] منعقد شده و تفسیر می گردد و طرفین باید تسلیم قوانین قضایی [کشور]  شوند.

 

24- تصدیقها

 

تاجر تصدیق می‌كند كه:

 

الف) هیچ اعلامی توسط [نام شركت شما] برای سوددهی فروشگاههای [نام شركت شما] در آینده صورت نگرفته است.  

 

ب) [نام شركت شما] تنها مالك نامها و نشانهای تجاری و سرقفلی همراه آنهاست و تاجر هیچ حق، عنوان یا منفعتی در نامها و نشانهای تجاری غیر از حق استفاده از آنها به صورت و تا حد در نظر گرفته شده و تأیید شده توسط [نام شركت شما] ندارد.

 

 

 

برای گواهی مراتب فوق، طرفین این توافق نامه را در تاریخ ذکر شده در بالا و در [نام محل] امضاء كردند.

 

 

شرکت                                                      تاجر

 

 

___________________________                   ___________________________

امضاء مجاز                                                     امضاء مجاز              

                                                     

___________________________                   ___________________________    

نام و نام خانوادگی، پست سازمانی                  نام و نام خانوادگی، پست سازمانی

 

 


در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//