تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد حقوقی توافق نامه ی سهام داران


 توافق نامه ی سهام داران


توافق نامه ی سهام داران

 

  

توافق نامه ی سهام داران

 

 

توافق نامه سهام داران

 

ما بین:

[نام شرکت] (شرکت)، شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

] آدرس کامل [

 

و:

[نام سهامدار اول] (سهامدار اول)،  شخصی که آدرس اصلی او به صورت زیر می باشد یا شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

] آدرس کامل [

 

و:

[نام سهامدار دوم] (سهامدار دوم)،  شخصی که آدرس اصلی او به صورت زیر می باشد یا شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

] آدرس کامل [

 

 و:


[نام سهامدار سوم] (سهامدار سوم)،  شخصی که آدرس اصلی او به صورت زیر می باشد یا شرکتی که بر اساس قوانین [کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

] آدرس کامل [

 

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجرا می باشد.

  

گواهی

 

سهام داران و حجم سرمایه های آنها بصورت زیر می باشد

 

نام

                         تعداد سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور تضمین مدیریت و کنترل موفق و هماهنگ شرکت، و برای فراهم نمودن صورت بندی منظم و منصفانه ی سهام عمومی شرکت برای سهامداران حاضر و سهامداران آینده

 

همچنین  ، با توجه به توافق بین طرفین و به منظور قانونی نمودن توافق نامه ، طرفین قرارداد به صورت زیر توافق می نمایند:

 

1.تعاریف

 

"سهام دار ارائه دهنده "، به خود سهامدار یا نماینده ی شخصی او یا وارث او یا وصی او یا قیم او گفته می شود و بر اساس این توافق نامه بایستی  تمام یا بخشی از سهام خود را به شرکت یا سهام داران دائم واگذار نماید.

 

"سهام دار دائمی" به سهام داری اطلاق می شودکه جزء سهام داران ارائه دهنده نباشد.

 

" سهام " به سهام عمومی شرکت گفته می شود که الان یا در آینده متعلق به سهام داران می باشد.

 

"خریدار"به سهام داران دائمی یا شرکتی اطلاق میشود که سهام  سهامدار ارائه دهنده را براساس این توافق نامه خریداری می نمایند.

 

"سهامدار مدیریتی(عضو هیئت مدیره) " به سهام دار اول، دوم و سوم اطلاق می شود.

 

2. خریداری برای سرمایه گذاری

 

هر یک از سهام داران اعلام می دارد و تضمین می نماید که هدف آنها از خریداری سهام شرکت ،سرمایه گذاری در شرکت می باشند،نه برای تقسیم یافروش دوباره ی سهام به افراد دیگر .

 

3.انتقال سهام

 

سهام دار حق فروش ،واگذاری، انتقال ،رهن ،وقف ،بخشش و گرو گذاشتن  سهام به افراد دیگر را ندارد،مگرآنکه در قرارداد ذکر شده باشد.

 

1-3.انتقال به شرکت

 

در صورتیکه بر خلاف مفاد قرارداد نباشد ،سهام دار می تواند بخشی از سهام خود را به شرکت فروخته، انتقال یا واگذار نماید. قیمت و شرایط آن بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت خواهد بود.

 

2-3.انتقال به غیر

 

به جز مورد ذکر شده در بند 1-3، در صور تیکه سهام دار قصد فروش ،واگذاری یا انتقال بخش یا کل سهام خودرابه دیگران داشته باشد بایستی با رعایت ضوابط ذیل آن رافروخته یا انتقال دهد.وی بایستی ابتدا ،بصورت کتبی شرکت وسایر سهام داران را در جریان آن قراردهد .وهمچنین بایستی ،تعداد سهام ،قیمت ،آنها و همچنین مشخصات خریدار رادر آن قید نماید. همچنین کپی درخواست کتبی خریدار رانیز بایستی ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3. حق شرکت برای خرید سهام

 

شرکت مجاز می باشد تا تمامی سهامی را که سهامدار ارائه می دهد، با قیمت تأیین شده  خریداری نماید .به همین منظور شرکت بایستی اعلامی کتبی را [تعداد] روز پس از دریافت درخواست فروش ،به سهامدار ارائه دهنده بدهد(و  و کپی آن را به هر یک از  سهامداران دائمی ارسال نماید)، و اعلام نماید که شرکت خواستار خرید سهام و بستن قرارداد تا]تعداد[روز بعد از ارائه ی اعلام کتبی می باشد. در زمان بستن قرارداد، سهامدار ارائه دهنده بایستی تأییدیه ی فروش سهام و همچنین اختیار سهام را که بدون ذکر نام ذینفع امضاء شده است شرکت تحویل دهد. سهام ارائه شده بوسیله ی سهامدار ارائه دهنده، بایستی عاری از حق تصرف و گرو باشد. تمام مالیات انتقال و هزینه ی ثبت به عهده ی سهامدار ارائه دهنده خواهد بود.

 

 

 

4-3. حق سهامداران دائمی برای خریداری سهام

 

در صورتی که شرکت، مطابق پاراگراف بالا نتواند سهام ارائه شده توسط سهامدار را خریداری نماید، سهامداران دائمی می توانند تا [تعداد] روز پس ازپایان اعلام فروش سهام توسط سهامدار ارائه دهنده آن (به عنوان مهلت اضافه)، سهام را را به قیمت ارائه شده توسط وی خریداری نمایند. به همین منظور سهامداران دائمی بایستی قبل از اتمام مهلت اضافه، درخواست کتبی خود را به سهامدار ارائه دهنده ارائه نمایند و اعلام نمایند که حاظر به خرید هستند و قرارداد بایستی تا ]تعداد[روز بعد از پایان مهلت اضافی تنظیم شود. نسبت سهم خریداری شده توسط سهامداران دائمی بایستی بصورت توافقی باشد، در غیر این صورت سهام فروخته شده براساس نسبت حجم سهام آنها در زمان خریداری می باشد.اما در هر حال، یک یا چند تن از سهامداران بایستی موافقت کنند که سهام را بخرند. در زمان بستن قرارداد، سهامدار ارائه دهنده بایستی تأییده ی فروش و همچنین اختیار سهام که در بانک تأیید شده است را به خریدار تحویل دهد. سهام ارائه شده بایستی عاری از حق تصرف و گرو باشد. تمام مالیات انتقال و هزینه ی ثبت بر عهده ی سهامدار ارائه دهنده خواهد بود.

 

5-3. پذیرش

 

در زمان اجرای حقوق اعطا شده در پاراگراف 1-3 ، خریدار بایستی تمامی سهام ارائه شده توسط سهامدار ارائه کننده را بر اساس شرایط و ضوابط و قیمت تعیین شده توسط وی خریداری نماید، به شرطی که اگر پیشنهاد ارائه شده به سهامدار ارائه کننده ایجاب می کند که طرف پیشنهاد دهنده(خریدار) اقداماتی را قبل از یا ]عدد[روز بعد از اجرای حق خریدار برای خرید سهام بر اساس پاراگراف 2-3 انجام دهد،خریدار بایستی با رعایت ضوابط و شرایط،این اقدامات را انجام دهد.

 

6-3. فروش به شخص ثالث

 

در صورتی که شرکت و سهامداران دائمی حاضر به خریداری سهام ارائه شده بر اساس شرایط و قیمت ارائه شده نباشند، سهامدار می تواند پیشنهاد خرید سهامدار ارائه دهنده ی پیشنهاد خرید را که به همراه اعلام کتبی مطابق پاراگراف 2-3به شرکت فرستاده است قبول کندو تمام سهام خود را که می خواهد بفروشد، بر اساس شرایط و قیمت تعیین شده به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که تحویل گیرنده پایبند به  شرایط و مفاد توافق نامه باشد، و همچنین اگر این خرید در مدت ]عدد[روز بعد از تحویل اعلام کتبی به شرکت بر اساس پاراگراف 2-3 انجام نشود،  این سهام مشمول مقررات توافق نامه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-3. فروش بخشی از سهام

 

بدون توجه به دیگر مقررات مربوطه، در صورتیکه سهامدار پیشنهاد خرید [عدد] درصد از سهام خود را از طرف شخصی غیر وابسته به شرکت دریافت نمایدو قصد داشته باشد تا این پیشنهاد را بپذیرد، سهامدار ارائه کننده بایستی بعد از هماهنگی با قوانین پاراگراف 2-3 و قبل از  فروش سهام خود، پیشنهاد  وی را به شرکت و هر یک از سهامداران دائمی شرکت ارسال نماید. سهامدار ارائه دهنده، سهام خود را تازمانی که پیشنهاد دهنده ی خرید، شرایط قرارداد را به نسبت سهام سهامداران دائمی به سهام آنها عمومیت نداده باشد ، نمی تواند به فروش برساند. سهامداران دائمی بایستی [تعداد] روز پس از دریافت درخواست خرید، موافقت خود را باآن اعلام نمایند.

 

سهامداران اول، دوم،سوم، می توانند تنها تمامی سهام خود را به همسر و یا فرزندان خود انتقال دهند. اما قبل از چنین انتقالی بایستی:

 

الف-شرکت و سهامداران وشخص مورد نظر، مفاد توافق نامه را طوری اصلاح کنند که حقوق طرفین به نحوی تأمین شود که انگار انتقالی صورت نگرفته است.

 

ب- شخص تحویل گیرنده ی سهام رضایت نامه ی کتبی به شرکت و تمام سهامداران بدهد که به سهامداران اول، دوم و سوم(و یا نماینده های انها) به عنوان هیئت مدیره ی شرکت رأی خواهد داد و پایبند به ضوابط و شرایط این توافق نامه خواهد بود.

 

4- حق رد پیشنهاد

 

الف )به جز موارد غیر امنیتی، شرکت هیچ یک از موارد زیر را منتشر نخواهد کرد، نخواهد فروخت یا معاوضه نخواهد کرد و با انتشار، فروش یا معاوضه ی آنها موافقت نخواهد کرد و همچنین برای انتشار، فروش یا معاوضه کنار نخواهد گذاشت. 1- سهام عادی شرکت و یا سایر اوراق بهادار سرمایه ای شرکت که قابل تبدیل به سایر سهام عادی و یا سایر اوراق بهادار سرمایه ای شرکت می باشد.2- اوراق وثیقه ای شرکت که قابل تبدیل به سهام عادی و سایر اوراق بهادار سرمایه ای شرکت می باشند. 3- اختیار و گواهی  برای خرید یا مالکیت اوراق بهادار سرمایه ای یا اوراق وثیقه ای شرکت، مگر آنکه شرکت بر اساس حجم سرمایه سهامداران، فروش آنها را  به سهامداران دائمی پیشنهاد کند، چنین اوراقی (به شرط اینکه توسط سایر سهامداران تعهد نشده باشد) بر اساس قیمت و شرایط و ضوابطی که بعداً بصورت کتبی به سهامدار تحویل داده خواهد شد،  ارائه خواهد شد و چنین پیشنهادی با شرایط و ضوابط خود به مدت ]تعداد[ روز(به شرط تمدید بر اساس جمله ی آخر پاراگراف پایین) پس از تحویل آن به سهامداران فسخ ناپذیر می باشند.

 

ب- اعلام قصد یک سهامدار برای قبول خرید کل یا قسمتی از سهام پیشنهاد شده بایستی با نامه ی امضاء شده ی او ثابت شود و این نامه بایستی قبل از پایان دوره ی ]عدد[روزه ی پیشنهاد به شرکت ارائه شود. در این نامه بایستی مقدار سهامی که می خواهد بخرد مشخص شده باشد.. در صورتیکه یکی از سهامداران کمتر از نسبت حجم سرمایه ی خود پذیره نویسی کند، سایر سهامداران اجازه دارند که مانده ی سهم او را بخرند. نسبت خرید آنها برای خرید مانده ی سهام همانند نسبت آنها برای خرید سهام پیشنهادی اولیه می باشد. به شرط اینکه هر سهامداری بر اساس اعلام پذیرش، می تواند تمام نسبت خود از سهام پیشنهاد شده را بخرد. شرکت بایستی به هر یک از سهامداران در ظرف ]عدد[روز بعد از پایان دوره ی ]عدد[روزه ی فوق الذکر سهم هر سهامدار را برای خرید سهام ارائه شده بر اساس جمله ی فوق الذکر اعلام دارد و سهامدار بایستی ]عدد[روز بعد از تحویل گرفتن اعلام، در صورت وجود سهام اضافی، مقدار درخواستی خود را اعلام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ- در صورتیکه اعلان پذیرش سهامداران در باره ی اوراق بهادار پیشنهاد شده داده نشود، شرکت بایستی  در مدت [تعداد] روز بعد از پایان دوره ی ]عدد[روزه یا ]عدد[ روزه ی فوق الذکر(هر کدام که قابل اجرا است) تمام یا هر قسمتی از اوراق پیشنهاد شده که اعلان پذیرش برای آنها از طرف سهامداران داده نشد (اوراق بهادار رد شده) به فرد یا افراد دیگر بفروشد.این فروش بایستی بر اساس ضوابط و شرایط همه جانبه شامل عدم محدودیت، بهای واحد و نرخ بهره که در کل نا مطلوب تر برای شخص یا اشخاص دیگر و کم مطلوب تر برای شرکت در مقایسه با شرایط قرار داده شده در پیشنهاد اولیه است، انجام پذیرد. به مجرد بستن قرارداد فروش تمام سهام رد شده به شخص یا اشخاص دیگر،  که بایستی شامل پرداخت کامل قیمت به شرکت باشد، سهامداران بایستی اوراقی را که در باره ی آنها اعلان پذیرش را تحویل داده اند، بر اساس ضوابط سهام پیشنهادی از شرکت بخرند و شرکت نیز به آنها بفروشد.

 

ت- در هر حالتی، هر اوراق بهادار پیشنهادی که بر طبق پاراگراف پ-توسط سهامداران و یا شخص یا اشخاص دیگر خریداری نشده اند، قبل از ارائه به سهامداران بر اساس رویه های الف-4،ب-4 و پ-4، نبایستی فروخته شوند.

 

ث- حقوق سهامداران ذکر شده در بخش 4 در موردزیر صادق نمی باشد.

 

1. سهام عادی شرکت و یا سایر اوراق بهادار سرمایه ای شرکت که قابل تبدیل به سایر سهام عادی و یا سایر اوراق بهادار سرمایه ای شرکت می باشد.2- اوراق وثیقه ای شرکت که قابل تبدیل به سهام و سایر اوراق سرمایه ای شرکت می باشند. 3- اختیار و اجازه یا دیگر حقوق برای  پذیره نویسی، خرید یا مالکیت اوراق سرمایه ای  یا اوراق وثیقه ای شرکت،در صورتیکه انتشار چنین اوراقی نسبت سهام  اولیه ی سهامداران اول، دوم و سوم از اوراق بهادار سرمایه ای را تغییر ندهد.

 

2. سهام عادی که به عنوان سهام صادره بابت سود سهام یا به خاطر جدا کردن سهام یا هر بخش بندی یا ترکیب سهام وصول نشده از سهام عادی انتشار می یابد.

 

3.اوراقی که به خاطر تصاحب شرکت دیگر توسط شرکت مذکور بوسیله ی ادغام یا خرید تمام دارائی آن، به سهامداران آن صادر می شود.بدین ترتیب، شرکت مذکور ]عدد[ درصد حق رأی آن شرکت را بدست می آورد و  

 

5. فروش یا مبادله ی اوراق بهادار با پول به خاطر پایان خدمت، از کار افتادگی یا فوت

 

در صورت پایان قرارداد استخدامی یا دیگر روابط سهامداران عضو هیئت مدیره با شرکت،  (و یا هر سمت دیگری به عنوان مسئول، مدیر، مشاور،مشارکت کننده ی مشترک،  پیمانکار و یا برنامه ریز شرکت) به هر دلیلی، از کار افتادگی(همانطور که در پایین توضیح داده خواهد شد) و یا مرگ سهامدار عضو یا غیر عضو هیئت مدیره ( به عنوان رویداد رهاسازی)، چنین سهامداری ( یا وارث، وصی، قیم یا نماینده ی او)  می تواند [تعداد] روز پس از اتفاق، تمامی سهام خود را به فروش برساند. هر درخواست فروش بایستی به شرکت تحویل داده شود و نیز به مدت [تعداد] روز پس از تحویل آن، شرکت بایستی آن را حفظ نماید. در صورتیکه شرکت قادر نباشد تمامی سهام را خریداری نماید درخواست فروش بایستی بصورت کتبی، به سایر سهامداران دائمی شرکت ارسال می شود تا طبق توافق و در صورت عدم توافق،  بر اساس نسبت حجم سهام خود، سهام وی را خریداری نمایند و این پیشنهاد بایستی به مدت ]عدد[ روز بعد از ارائه به سهامداران، نگهداری شود.  بر اساس این توافق نامه،منظور از کارافتادگی،عدم توانایی ذهنی و جسمی فرد برای انجام مسئولیت های محوله و ادامه همکاری با شرکت می باشد(که این مسئولیتها شامل عدم انجام وظایف خود به عنوان،مدیر ،مسئول،مشاور،برنامه ریز،پیمان کار در شرکت می باشد) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و یا ناتوانی برای انجام  فعالیت های عادی محوله از طرف شرکت به مدت ]عدد[ ماه متوالی خود می باشد.

 

6.قیمت خرید

 

قیمت خرید سهام ذکر شده در بند 5به صورت زیر تعیین خواهد شد.

 

الف)شرکت و یا سهام داران دائمی،[تعداد]روز پس از دریافت پیشنهاد فروش سهام،بایستی قیمت درخواستی خود را به صورت کتبی به فروشنده ارائه دهند.

 

ب)در صورتیکه فروشنده با قیمت درخواستی خریدار ذکر شده در بند الف- 6 موافقت ننماید ،می تواندبر اساس مفاد و شرایط بند،2-3 ، پیشنهادهای دیگر را درخواست کند. حق در خواست پیشنهادهای دیگر بایستی بر اساس شرایط و ضوابط بخش 3.2 و 3.3 باشد. این شرایط شامل ،رد درخواست،و فروش مشترک و مدت زمانی که در آن حق رد پیشنهاد اول اجرا شود و نبایستی منوط به دوره ی ]عدد[ روزه ی اشاره شده در بخش 3.2 این توافق نامه باشد. طول زمان رد درخواست بیش از[تعداد]روز طول بکشد،باشد.

 

7.پرداخت هزینه ی خرید

 

تمامی هزینه ها ی سهام خریداری شده بایستی در زمان بسته شدن قرارداد پرداخت شود.

 

8.بیع اختیاری

 

1-8. بیع اختیاری

هر سهامداری که بر اساس اعلام کتبی وقوع "بن بست" (در پایین توضیح داده خواهد شد) را به دیگر سهامداران و شرکت اعلام کرده است، حق دارد تمامی سهم خود را به سهامداران دائمی بفروشد و سهامداران بایستی یا:

 

الف) سهام سهامدار ارائه دهنده را بر اساس توافق بین خود،یا در صورت عدم توافق ،بر اساس نسبت سهام خود در شرکت، خریداری نمایند.

ب)در صورتی که سهام داران دائمی شرکت نتوانند یا نخواهند سهام را خریداری نمایند،بایستی تمامی سهام خود را به سهام دار ارائه کننده بفروشند و سهام دار ارائه کننده ملزم به خرید تمامی سهام آن ها می باشد.

 

2-8.بن بست

"بن بست" بایستی به طور قطعی بدین صورت ثابت شود:  الف)سهام دار اول،دوم،سوم و یا نمایندگان آن ها، در جلسه ی رأی گیری سهامداران یا هیئت مدیره ی شرکت، رأیی مخالف با دیگر سهامداران بدهد( یا نتواند بر اساس اعلام  در جلسه ی رأی گیری شرکت کند و این عدم حضور باعث شود که جلسه برای رأی کیری به حد نصاب نرسد). لازم به ذکر است که این رأی گیری، نه برای امور تجاری عادی شرکت، بلکه برای مصالح شرکت که بر تجارت، دارائی و عملیات شرکت تأثیر می گذارد باشد. این مصالح می تواند شامل درخواست ادغام شرکت با شرکت دیگر، تسویه ی حساب شرکت،تلفیق یا انحلال شرکت، فروش تمامی یا قسمت اعظم دارایی ها ی شرکت، یا ایجاد اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت، انتشار یا در گرو گذاشتن سهام یا اعلام اقسام مختلف سود سهام باشد. و ب)هر یک از سهام داران  اول،دوم و یاسوم، [تعداد]روز پس از برگزاری جلسه فوق،شرکت ، سهام داران دائمی و دیگر سهامداران را از وقوع  "بن بست" مطلع کند. حقوق مربوط به بیع اختیاری که بر اساس  پاراگراف به سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دائمی داده می شود، مستقل از حقوق اعطا شده بر اساس دیگر ضوابط این توافق نامه می باشد و  مربوط سایر سهام داران می باشد و چنین حقوقی مانع الجمع و متناقض نیستند.

 

3-8.استفاده از حقوق و اختیارات

 

سهام داران دائمی شرکت[تعداد]روز پس از دریافت اعلام بن بست  می توانند از حقوق و اختیارات خود، که بر اساس پاراگراف 8 استفاده نمایند.بستن هر گونه قرارداد فروش سهام بر اساس این حق،  بایستی در مدت [تعداد]روز پس از دریافت اعلام صورت گیرد.

 

4-8.قیمت خرید

تمامی خرید و فروش ها ی سهام ذکر شده در بند 8، بایستی بر اساس قیمت تعیین شده در اعلامی باشد که سهامداری که حق فروش سهام خود را اجرائی می کند، آنرا تحویل داده است. قیمت سهام فروخته شده بایستی در زمان عقد قرارداد فروش پرداخته شود.  

 

9.حقوق مربوط به ثبت

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//